Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 142,5 hp inom Röntgensjuksköterskeprogrammet 180hp varav avslutade kurser inom huvudområdet radiografi om 63 hp inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp samt medicinska kurser om 37,5 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVRN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-10-03 14:27:57