Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp

Kursens mål är att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign. Efter genomgången kurs ska studenten ha färdigheter för att kunna genomföra projekt och utvecklingsarbete där kvantitativa eller kvalitativa metoder används. Avsnittet kvantitativa metoder rymmer också fördjupade kunskaper inom bedrivande och analytisk statistik. Dessutom ska studenten kunna värdera, analysera och sammanställa resultat från vetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska synsätt
  • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
  • Forskningsetik
  • Fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa och kvantitativa data

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HVVR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2015-02-27 07:39:25