Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska I för grundlärare 4-6 22,5 hp

Kursinnehåll

• Skolans och lärarens uppdrag enligt aktuella styrdokument
• Svenskämnets roll och utveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv
• Svenska språkets struktur, grammatik och normer
• Läs- och skrivprocesser
• Elevers tal-, läs- och skrivutveckling
• Pedagogisk och didaktisk forskning inom ämnet svenska
• Kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling
• Läs- och skrivsvårigheter
• Språk- och kunskapsutvecklande undervisning där teorier om flerspråkighet ingår
• Multimodala språk- och uttrycksformer
• Medie- och informationskunnighet (MIK)
• Läs- och skrivstrategier
• Elevtextanalys och responsgivande
• Planering av läs- och skrivundervisning
• Högläsning, muntligt berättande, lyssnande och samtal
• Observation som vetenskaplig metod för datainsamling
• Språk och berättande i film
• Barn- och ungdomslitteratur från olika tider och skilda delar av världen
• Analys av skönlitterära texter med fokus på genretypiska drag
• Ämnesdidaktiska perspektiv på litteratur, film, drama och estetiska lärprocesser
• Litteratursökning och källkritiskt förhållningssätt
• Akademiskt skrivande, god språkbehandling och korrekt hantering av referenser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: L1SK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-01-12 14:43:37