Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Barns tidiga språkliga lärande och kommunikation, 7,5 hp
Childrens early language learning and communication, 7,5 credits

Innehåll
  • Barns tidiga språkliga lärande fonologisk medvetenhet
  • Språkutvecklande undervisning
  • Musik och rytmer i språkutvecklande undervisning
  • Teorier kring barns tidiga språkutveckling i ett första– och flerspråkperspektiv
  • Vetenskaplig metod; Fältstudie, observation och samtalsanalys i förskolan

Examination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Gruppredovisning, 1 hp, U/G
Seminarium, 2,5 hp, U/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp, U/G/VG


Delkurs 2: Förskolan som litteracitetspraktik, 7,5 hp
Preschool as a Literacy Practice, 7,5 credits

Innehåll
  • Förskolan som bokpraktik – bilderboken och högläsning relaterat till barns språkliga lärande och meningsskapande
  • Literacy och multimodalitet - semiotiska resurser relaterat till barns språkliga lärande
  • Aktiviteter och miljöer i förskola och förskoleklass relaterat till text, tecken och symboler
  • Teoretiska perspektiv på barns tidiga skriftspråkslärande, relationen mellan tal- och skriftspråk
  • Vetenskaplig metod; Fältstudie, observation och analys av miljön och förskollärarens språkundervisning i förskoleklass

Examination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Seminarium, 2 hp, U/G
Seminarium 1,5 hp U/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp, U/G/VG

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna om minst 18 hp samt minst 5 hp i Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBLK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:22