Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Skolans uppdrag att förmedla de värden och kunskaper som formuleras i läroplanen utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
• Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
• Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
• Didaktiska frågor i en föränderlig skola
• Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
• Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
• Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för kunskapsmätningar och resultatjämförelser
• Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
• Kunskaper och värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
• Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser termin 1 och 2 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande samt godkända ämnesstudier i antagningsämnet omfattande minst 90 hp. Dessutom krävs godkända resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LKUR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:39