Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik i förskolan (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
• Delaktighet, inflytande, likvärdighet, inkludering och exkludering
• Olika funktionsnedsättningar, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Den pedagogiska miljöns betydelse för utveckling och lärande i relation till barns olika förutsättningar och behov
• Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk kartläggning på organisations-, grupp- och individnivå
• Digitalisering och digitala verktyg i förskolan
• Specialpedagogiska strategier för kommunikativ, kognitiv, motorisk och emotionell utveckling
• Informationssökning - vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna, 25,5 hp, Förskolepedagogiskt område, 15 hp samt i Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSCK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-06 15:30:18