Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Skolans uppdrag att förmedla de värden som formuleras i läroplanens kapitel 1 utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
• Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse
• Den kunskap och de värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
• Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
• Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
• Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
• Innebörden av systematik i kvalitetsarbete och skolutveckling
• Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
• Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
• Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för resultatmätning och jämförelser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 15 hp i fritidspedagogik, minst 7,5 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne samt godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare 4,5 hp (VFU I) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSFK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-01-02 13:00:53