Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Skolans uppdrag att förmedla de värden som formuleras i läroplanens kapitel 1 utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
 • Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse
 • Den kunskap och de värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
 • Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
 • Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
 • Innebörden av systematik i kvalitetsarbete och skolutveckling
 • Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
 • Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
 • Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för resultatmätning och jämförelser

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på ämnesstudier 105 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LSFR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-07-05 11:08:16