Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp

Kursinnehåll

• Skolans uppdrag att förmedla de värden och kunskaper som formuleras i läroplanen utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
• Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
• Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
• Didaktiska frågor i en föränderlig skola
• Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
• Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
• Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för kunskapsmätningar och resultatjämförelser
• Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
• Kunskaper och värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
• Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på ämnesstudier 105 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LSFR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:36