Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
 • Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
 • Elever i komplicerade livssituationer
 • Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Möjligheter och hinder i matematik-, tal-, läs- och skrivutveckling
 • Organisering av inkluderande lärandemiljöer inom skola och fritidshem med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
 • Praktiska och estetiska lärprocesser
 • Samverkansformer och olika samverkanspartners, internt och externt
 • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Digitala verktyg i lärmiljön
 • Informationssökning i databaser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 15 hp i fritidspedagogik och minst 7,5 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne. Därutöver godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp (VFU I) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-01-16 14:10:23