Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Hållbart pedagogiskt ledarskap
• Teorier och modeller för verbal och ickeverbal kommunikation, samspel och relationskompetens
• Normer och etiska aspekter
• Samverkan mellan skolaktörer, mellan skola och hem, samt mellan skola och andra samhälleliga stödfunktioner
• Barns rättigheter enligt Barnkonventionen
• Främjande och förebyggande arbete som stärker sociala relationer och alla elevers delaktighet, samt motverkar konflikter och utanförskap
• Likabehandling, jämlikhetsaspekter, mångfald
• Kränkande behandling, dess konsekvenser och nödvändiga åtgärder
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Identitet, sexualitet och relationer
• Krishantering
• Anmälningsplikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde) samt Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSRN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-02-02 14:09:52