Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Hållbart pedagogiskt ledarskap
• Teorier och modeller för verbal och ickeverbal kommunikation, samspel och relationskompetens
• Normer och etiska aspekter
• Samverkan mellan skolaktörer, mellan skola och hem, samt mellan skola och andra samhälleliga stödfunktioner
• Barns rättigheter enligt Barnkonventionen
• Främjande och förebyggande arbete som stärker sociala relationer och alla elevers delaktighet, samt motverkar konflikter och utanförskap
• Likabehandling, jämlikhetsaspekter, mångfald
• Kränkande behandling, dess konsekvenser och nödvändiga åtgärder
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Identitet, sexualitet och relationer
• Krissituationer
• Anmälningsplikt

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på ämnesstudier omfattande minst 75 hp. Dessutom krävs godkänt resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning I 4,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LSRR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-12-06 15:10:20