Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Skolans uppdrag att förmedla de värden som formuleras i läroplanens kapitel 1 utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
• Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse
• Den kunskap och de värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
• Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
• Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
• Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
• Innebörden av systematik i kvalitetsarbete och skolutveckling
• Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
• Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
• Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för resultatmätning och jämförelser

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 108 hp inom grundlärarprogrammet varav 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (Engelska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller svenska för inriktning F-3. Engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde för inriktning 4-6). Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LSUR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:30:08