Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Industriell Produktframtaging (civ.ing) 30 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete och
forskningsstudie inom teknikområdet Industriell produktframtagning. Genom arbetet ska studenten visa förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla kunskap som förvärvats under programmet. Arbetet utförs företrädesvis i samarbete med företag, organisationer, myndigheter eller akademi.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Litteratursökning
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Presentation och försvar av rapporten
- Opponering

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 240 hp inom civilingenjörsprogrammet ska vara godkända.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A2E
Kurskod/Ladokkod: TCXV23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-11-25 07:19:27