Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsmetoder i datateknik och informatik (Research Methods in Computer Science and Informatics) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innefattar en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap med inriktning mot ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Fokus ligger på att ge studenten en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, datateknik och informatik. Den studerande skall efter genomgången kurs ha tillförskaffat sig tillräckliga kunskaper om hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika forskningsparadigm: Positivism, Hermeneutik, Tolkning, Critical Research, Design Science, Aktionsforskning
- Datateknik och informatik som forskningsområde
- Induktiv och deduktiv forskning
- Kvalitativa och kvantitativa studier
- Systematisk litteraturstudie
- Experiment och proof of concept som forskningsmetod
- State of the art
- Att skriva och granska vetenskaplig rapporter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFIN13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:51:57