Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Flödesplanering och -styrning 7,5 hp

Kursinnehåll

Ansatsen i kursen är flödesbaserad vilket innebär att värdeskapande flöden är utgångspunkt för planering och styrning. Ett sådant flödestänkande kräver en systemförståelse och som stöd för det kan flöden analyseras ur tre olika perspektiv: Det fysiska perspektivet representerar hur värde skapas i till exempel produktion och distribution. Värdeskapande flöden får ekonomiska konsekvenser och det återspeglas i det finansiella perspektivet. Slutligen så finns det för planering och styrning ett antal flödesgenerella begrepp ur ett logiskt perspektiv som är viktiga och omfattar bland annat flödesdrivare och kundanpassning. Med detta flödestänkande som bas behandlas fyra olika ledningsfilosofier med tillhörande metoder för planering och styrning. Ledningsfilosofierna är kopplade till metoder för planering och styrning som kan klassificeras som: intermittentbaserad, flaskhalsbaserad, taktbaserad eller responsivitetsbaserad. Kopplingen mellan ledningsfilosofi, metod för planering och styrning samt prestationsmått och ekonomi är centrala genom hela kursen. Kursen ger därför bred förståelse för teori kopplad till planering och styrning samt, genom tillämpningsbaserad problemlösning, även kunskap om hur teorierna bör tillämpas i praktiken.

Kursen innehåller följande moment:
- Ledningsfilosofier och koppling till planering och styrning
- Systemtänkande och flödesperspektiv
- Beslutsfattande och uppdrag
- Aggregerad planering
- Efterfrågeadministration
- Intermittentbaserad planering och styrning med till exempel MPS, MRP, PAC
- Flaskhalsbaserad planering och styrning med till exempel DBR
- Taktbaserad planering och styrning med till exempel olika dragande system
- Responsivitetsbaserad planering och styrning med till exempel kapacitetsbuffertar
- Olika typer av hybridsystem mellan ovanstående fyra typer av planering och styrning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Matematisk statistik, 7,5 hp och Företagslogistik 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFSN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:58:31