Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geoteknik 6 hp

Kursinnehåll

Inom ämnesområdet geoteknik behandlas de kunskaper som är nödvändiga för att åstadkomma ett fungerande mark byggande. Allt byggande, bostadshus, vägar, broar eller järnvägar innebär att laster från konstruktioner /överbyggnader måste fåras ner till under-grunden. Detta måste ske utan att brott eller stora deformationer uppkommer. I kursen Geoteknik får studenter de kunskaper om markens sammansättning och ingående jordars egenskaper som de behöver för att bedöma lämpliga åtgärder i samband med markarbeten och grundläggning av byggnadsobjekt.

Kursen innehåller följande moment:
-Geologi: bergarters och jordarters bildningssätt, sammansättning och förekomst
-Jordmateriallära: jords uppbyggnad, tekniska egenskaper, klassificering, och benämning samt
vatten i mark
-Jordmekanik: spänningar, sättningar, jordtryck, bärförmåga, stabilitet
-Fältundersökningar: sondering, provtagning, in situ-metoder, grundvattennivå
-Laboratorieundersökningar: Jordartklassificering okulärt och torrsiktning, mineral och
bergartsbestämning samt densitetsbestämning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGOK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:25