Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitets- och verksamhetsutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kvalitets- och verksamhetsutveckling - en introduktion till området
Ett företags förmåga att skapa produkter med önskad kvalitet är detsamma som förmågan att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Under detta tema tar vi upp kvalitetsbegreppet, kvalitetsområdets utveckling och kvalitetsfrågornas nära koppling till företagets eller organisationens framgång, lönsamhet och överlevnad, kvalitetsutvecklingens historia samt kundnytta och kundtillfredsställelse.

Produktionskvalitet
Centrala begrepp för kvalitets- och verksamhetsutveckling i samband med produktion av varor och tjänster är att förebygga, förbättra och övervaka. Under detta tema diskuterar vi några hjälpmedel i detta arbete. Vi tar upp begreppet variation och orsaker till variation samt hur man kan styra och förbättra en process med hjälp av statistisk processtyrning (SPS). Vi går igenom ett antal förbättringsverktyg som kan användas inte bara inom kvalitetsområdet. De sju förbättringsverktygen (7 QCT) är inom området välkända begrepp och då speciellt styrdiagram. Vi kommer dessutom att gå igenom hur man på olika sätt kan dokumentera förbättringsaktiviteter i en verksamhet via synsätten DMAIC, PDCA, 8D och A3.
Komplex problemlösning av experimentell karaktär är vanligt förekommande såväl inom produktutveckling som processoptimering. Design of Experiments (DOE) eller på svenska flerfaktorförsök är en metod för detta, vilken gås igenom och övas på.
Leverantörssamverkan och problematik i samband med kvalitetsstyrning av köpta produkter och komponenter från leverantörer gås igenom.

Ledarskap för Kvalitet
Ledarskapet har stor betydelse för ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling. Vi presenterar olika arbetssätt och verktyg som stödjer ett framgångsrikt ledarskap. En viktig del i detta är att fokusera på processer och arbeta med processledning. Viktiga hjälpmedel är också de sju ledningsverktygen som är till stor hjälp i förbättringsarbetet genom att strukturera verbal information.
Vi tar också upp kopplingen mellan intern kundtillfredsställelse och motivation.

Verksamhetsanalys och Förbättringsprogram
Arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process i framgångsrika företag. Inom detta avsnitt går vi igenom ett antal grundläggande modeller som kan användas för att styra upp sin verksamhetsutveckling. I detta tema beskriver vi ett antal arbetssätt och verktyg som kan användas i samband med planering, utveckling och konstruktion av såväl varor som tjänster.
Inom ramen för detta block kommer vi att gå igenom olika typer av verksamhetsledningssystem och de filosofier som kan ingå i dessa. Några av dessa är ISO 9001, TQM, Toyota Production System Lean Production och 6 Sigma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Tillverkningsteknik, 9 hp samt Kvalitetsteknik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKVN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-25 11:27:10