Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mjukvaruprojektmetoder (Software Engineering Project Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen förmedlar till studenterna sådana kunskaper i mjukvaruutvecklingsmetoder, projektledning, beslutsfattande, analys, ledarskap, kommunikation, etc. som behövs för att arbeta som dataingenjör i utvecklingsprojekt i industrin. Studenterna ges i kursen möjlighet att applicera de kunskaper de erhållit tidigare i programmet för att utveckla en kvalificerad produkt eller tjänst.

Kursen innehåller följande moment:
- Mjukvaruutveckling: historia, terminologi och metoder
- Mjukvaruutvecklingsmetoder: en överblick
- Projekt som arbetsform, projektledarrollen och projektmodellen
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys och kostnadsplanering
- En minimalistisk approach till mjukvarudokumentation
- Programvaruutvecklingsmodeller, t ex SCRUM och V-Modellen
- Uppföljning och utvärdering (retrospektiv) över projektet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp inom programmet varav Gruppdynamik, 3 hp samt Objektorienterad mjukvardesign, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMJN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:08:14