Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Simulering inom industriell ekonomi (Simulation in Industrial Engineering) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Allmänt:
Diskret händelsestyrd simulering är en analysmetod för systemanalys inom de flesta områden inom industriell ekonomi där processer styrs av tidsdiskreta start- och stopp kallat händelser. Diskret händelsestyrd simulering kan fånga komplexa system och simulera långa tidsperioder i systemet på en mycket kort verklig tid. Analysmetoden har visat sig mycket kraftfull vid analys av system med stokastiska inslag. Kursen avgränsar sig till tillämpningar inom produktion och logistik. Inom produktion är det effekter av ställtider, partistorlekar, processtider och kapacitet som analyseras. Inom logistik är det effekter av transporttider, lagertillgänglighet och kostnadsberäkningar som analyseras. Kursen ger kompetens och erfarenhet att utföra egna simuleringsstudier.


Kursinnehåll:
Kursen innehåller grundläggande kunskap inom ämnesområdet diskret händelsestyrd simulering vid tillämpningar inom industriell ekonomi, främst vid simulering för analys av produktions- och logistiksystem. Kursen fokuserar därför på stegvis metodik för simuleringsstudier och metoder som används inom simulering.
Kursen innehåller:
• Grundläggande begrepp inom diskret händelsestyrd simulering
• Simuleringsmetodik, steg i en simuleringsstudie.
• Indatamodellering.
• Verifiering och validering av simuleringsmodeller.
• Experimentplanering och utdataanalys.
• Modellering i en kommersiell simuleringsmjukvara.
• Användandet av simulering. Simulering av produktions- och logistiksystem.
De exempel som används i kursen och de examinerande momenten är kopplade till tillämningar inom industriell ekonomi. Kursen ger praktisk erfarenhet inom modellering av tillämningar inom industriell ekonomi kopplat med teori för fördjupad simuleringsanalys.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Matematisk statistik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSEP11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-08-12 10:46:55