Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

VA-teknik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som redovisar VA-verksamhet allmänt, vattenförsörjningssystem, avloppsvattensystem för både spillvatten och dagvatten. Den innehåller också moment som belyser drift och underhåll av VA-ledningssystem samt lokala system för vattenförsörjning, spill-, och dagvattenhantering.

Kursen innehåller följande moment:

VA verksamhet:
-Utveckling av VA - system i Sverige, lagar och förordningar och framtida utmaningar

Repetition av hydrodynamik:
-Energiekvation och kontinuitetsekvation

Vattenförsörjningsteknik:
-Dricksvattenframställning, funktionskrav, mål och nyckeltal för kvalitetssäkring,
vattenförbrukning och brandvattenförsörjning
-Dimensionering av vattenledningsnät med både förgreningssystem och cirkulationssystem
-Dimensionering av dricksvatten reservoarer och dricksvattenspumpstationer

Spillvattensystem:
-Funktionskrav för olika typer av avloppssystem, spillvatten-, och slamsreningsteknik. Samt
dimensionering av spillvattenledningar och spillvattenpumpstationer

Dagvattensystem:
-Beräkning av dagvattenflöde och dagvattenavrinning
-Dimensionering av dagvattenledningar med sluten och öppnasystem, samt dimensionering
av utjämningsmagasin

Drift och underhåll:
-Saneringsplaner, ledningsbyggande, ledningsrenovering, förnyelse – och
förbättringsmetoder med schakt och schaktfritt

Lokala system för:
-Vattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenomhändertagande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Hydraulik och hydrologi, 6 hp, Material och teknik för anläggning, 6 hp samt Geoteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVSN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 14:14:17