KURSPLAN
Omställningskraft för hållbarhet i SMEs, 3 högskolepoäng
Sustainability for SME practitioners, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2024
Kurskod:JSMG11
Fastställd av:Council for Undergraduate and Masters Education 2021-05-10
Reviderad av:Council for Undergraduate and Masters Education 2024-02-02
Gäller fr.o.m.:2024-08-19
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FE1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

Kunskap och förståelse

1. Förståelse för hur det globala och svenska hållbarshetsutmaningarna är relevanta för små och medelstora företag i Jönköpingsregionen.
2. Förstå och se möjligheter att bidra till en regenerativ ekonomi.
3. Utveckla kunskap och förståelse för hur man effektiv kan förvandla organisationer samt hur man engagera intressenter i processen.

Färdighet och förmåga

4. Utveckla kunskaper för att hitta och använda rätt verktyg för att förändra sin organisations hållbarhetsarbete.
5. Utveckla kommunikationsförmågor som är relevanta för att kommunicera organisationens hållbarhetsberättelse.
6. Identifiera hållbarhets- och innovationsrelaterade utmaningar.
7. Komma med förslag på sätt att klara av identifierade utmaningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

8. Använda verktyg för att förvandla organisationens hållbarhetsarbete.
9. Skapa eget “hållbarhetstänkande” genom reflektion och handling.

Innehåll

Kursen syftar till att ge verksamhetsutövare i små och medelstora företag, och andra organisationer i Sverige, en introduktion i relevanta hållbarhetsfrågor samt att underlätta tillämpningen av dessa insikter i praktisk verklighet. Kursen är utformad för att ge deltagarna ökad förståelse för de hållbarhetsfrågor som är relevanta för små och medelstora företag främst i Jönköpingsregionen, samt att ge praktiska tips och verktyg för att effektivt kunna förändra organisationens hållbarhetsarbete.
Kurstillfällena är utformade för att ge ägare och ledning för små och medelstora företag de kunskaper och insikter som krävs för att skapa verkliga hållbarhetsåtgärder i sin organisation.
Deltagarna kommer att få de förmågor de behöver för att navigera deras organisationer genom komplexiteten och brådskandet orsakad av regionala, nationella och globala utmaningar i både miljö- och sociala sammanhang. Kursen kommer också att belysa hur rätt hanterade hållbarhetsåtgärder kan bidra till en regenerativ ekonomi. Denna certifikatkurs är designad att, genom informativa och praktiska lektioner, utrusta ägare och chefer i små och medelstora företag med verktyg till att kunna driva sin organisations hållbarhetsarbete vidare och planera för framtiden. Modulerna belyser bland annat ämnen som hållbara affärsmodeller, innovationer för ökad hållbarhet, hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation.

3-poängskursen Omställningskraft för hållbarhet i SMEs består av moduler som tillsammans skapar en praktisk och relevant certifikatkurs.

Koppling till forskning och praktik
Denna kurs är utformad och levererad av Media, Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS. Forskning vid MMTC fokuserar på hur drivkrafterna hållbarhet, digitalisering och globalisering påverkar affärs- och branschomvandling och syftar till att producera insikter av hög praktisk relevans. Dessa insikter omsätts i denna kurs, där JIBS-fakulteten kommer att dela med sig av sin expertis om regionala små och medelstora företag, social innovation och inkludering, miljöförstöring och hur brådskande det är att skapa förändring så att Agenda 2030 kan uppnås. I samarbete med Region Jönköping, Science Park och andra experter kommer vi genom praktiska sessioner att utforska produktiva sätt för deltagande små och medelstora företag att engagera sig i hållbarhetsarbetets utmaningar och möjligheter.

Undervisningsformer

Var och en av de 10 modulerna kommer att bedrivas som fysiska workshops som kommer att innehålla korta föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt coachning. Gästföreläsare kommer att bjudas in för att hålla tal. Undervisningen kommer att bedrivas på svenska och för att underlätta en hög nivå av interaktion och nätverkande kommer att undervisningen ske på JIBS. Om Covid-19 restriktionerna kräver det, kan undervisningen flyttas online.
Kurstillfällena är byggda på ett interaktivt sätt och syftar till att hjälpa kursdeltagarna att tillämpa sina nya insikter på sin egen organisation. Varje modul tar vanligtvis 4 timmar. För att vidhålla 3 högskolepoäng och ett certifikat kommer deltagarna att utföra uppgifter och praktiskt använda sig av de verktyg de lärt sig i modulerna för att förändra sin egen organisation.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och ett intyg på pågående anställning eller egen verksamhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Aktivt deltagande i workshops och gruppdiskussioner ger 1 högskolepoäng (lärandemål: 1-2) och det individuella projektarbetet ger 2 högskolepoäng (lärandemål: 3-9).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Aktivt deltagande i workshops och gruppdiskussioner11 hpU/G
Individuellt projektarbete12 hpU/G
1 För att få godkänt i kursen måste deltagarna delta och fullborda projekt i minst 6 moduler.

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs vid behov upp med utbildningschef, personalchef och studierektor. Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Akademisk redlighet
Studenter på JIBS förväntas upprätthålla en stark akademisk redlighet. Det innebär att man som student förväntas hålla sig inom ramen för de akademiska regler som gäller för alla typer av undervisning och examination.
Att kopiera någon annans arbete är en synnerligen allvarlig överträdelse och kan leda till disciplinär åtgärd. När du kopierar någon annans arbete plagierar du. Det är inte tillåtet att kopiera delar av ett arbete (till exempel stycken, diagram, tabeller och ord) från någon annan, varken student eller annan författare eller upphovsman. Att klippa och klistra är ett tydligt exempel på plagiering. Det finns en workshop och digitala resurser som stöd för att undvika plagiering, den så kallade Interaktiva antiplagieringsguiden.
Andra sätt att bryta mot den akademiska redligheten inkluderar (men är inte begränsade till) att lägga till ditt namn till ett projekt du inte har arbetat med (eller att tillåta någon annan att lägga till sitt namn), att fuska vid en examination, att hjälpa andra studenter att fuska, att lämna in andra studenters arbete som ditt eget och att använda icke tillåten elektronisk utrustning under en examination. Allt detta innebär att du blir föremål för disciplinär åtgärd.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer att ges vid kursintroduktionen. Litteraturen är adekvat för icke-akademiskt utbildade.