Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, 90 hp
Till ansökan

Har du redan läst ett eller flera ämnen på högskola eller universitet som är relevanta undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i det eller de ämnen du redan behärskar.


Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet är detta utbildningen för dig. Du kommer att lära dig stödja ungdomar i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfikenhet på världen och på sina medmänniskor.


Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).


Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt yrke som ämneslärare kommer du att ansvara för undervisningen i dina ämnen samt inspirera dina elever till fortsatt lärande mot vuxenvärlden.


Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också vilket ämne eller vilka ämnen du söker till i utbildningen.

För antagning till inriktningen mot grundskolan årskurs 7-9 krävs:

  • För ett ämne: ämnesstudier om minst 90 hp i ämne 1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp
  • För två ämnen: ämnesstudier om minst 90 hp i ämne 1 inklusive ett självständigt arbete om 15 hp och minst 60 hp i ämne 2.
  • Särskilda ämneskrav: för undervisningsämnena svenska, samhällskunskap och musik är förkunskapskravet alltid 90 hp i respektive ämne.


Innehållet i de akademiska kurserna ska vara relevant för det sökta undervisningsämnet och vara avslutade. Det innebär för de flesta ämnena att kurserna ska vara lästa med progression, det vill säga bygga på varandra samt innehålla minst ett examensarbete omfattande 15 hp. För sökande som avlagt examen utomlands ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.


Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (KPU) Pdf, 263.4 kB.

Särskilt utvalda antagningsämnen att söka inom KPU för ämneslärare grundskolan årskurs 7-9. Ämne 1 är möjliga att söka som eget undervisningsämne samt i kombination med något av ämne 2.

Ämne 1 90 hp

Ämne 2 60 hp

Biologi

Biologi

Engelska

Engelska

Fysik

Fysik

Geografi

Geografi

Historia

Historia

Kemi

Kemi

Matematik

Matematik

Moderna språk

Moderna språk

Religionskunskap

Religionskunskap

Samhällskunskap


Svenska


Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Teknik

Teknik


Möjligt antagningsämne 2


Hem- och konsumentkunskap


Idrott och hälsa


Slöjd


Ämneskrav för respektive antagningsämne samt det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå i dina tidigare studier presenteras nedan. För huvudämnet (ämne 1) gäller 90 hp och för ämne 2 60 hp.

 

Biologi 90/60 hp
Studierna ska innehålla fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, zoologi, botanik (artkunskap), cellbiologi/genetik, bioteknik.

 

Engelska 90/60 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, engelsk kultur, litteratur.

 

Fysik 90/60 hp
Studierna ska innehålla mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism och modern fysik (kvantfysik). Alternativt kandidatexamen eller Civilingenjörsexamen med fysik eller teknisk fysik som huvudämne.

 

Geografi 90/60 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vartdera ämnet samt geografiska metoder.

 

Historia 90/60 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar: en kronologisk översikt från forntid till nutid; industrialisering och samhällsomvandlingar; världskrigen; efterkrigstid till nutid, demokratisering; historiebruk.

 

Kemi 90/60 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, miljökemi. Alternativt kandidat/magisterexamen med kemi som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med inriktning kemi, t ex kemiteknik eller bioteknik.

 

Matematik 90/60 hp
Kurser i ämnet matematik som bör innehålla: taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys, digitalisering. Alternativt kandidat/magisterexamen med matematik som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk matematik.

 

Moderna språk 90/60 hp
Kurser i språket med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, språkets litteratur. Exempel på moderna språk är franska, tyska, spanska.

 

Religionskunskap 90/60 hp
Kurser i ämnet religionsvetenskap/kunskap och teologi med progression och bredd innehållande: religionshistoria; religioner och livsåskådningar; religion och samhälle; etik och moral; identitet och livsåskådningar.

 

Samhällskunskap 90 hp (är alltid ämne 1)
Kurser i samhällskunskap innehållande: politik och processer, information och kommunikation, rättsprocesser/rättigheter och rättsskipning, samhällsekonomi/nationalekonomi, människan i samhället. Alternativt kurser om minst 90 hp omfattande minst 30 hp statsvetenskap; minst 15 hp sociologi; minst 15 hp nationalekonomi; samt ytterligare minst 15 hp i minst ett eller flera av ämnena nationalekonomi, sociologi, kulturgeografi, ekonomisk historia, rättsvetenskap eller genusvetenskap.

 

Svenska 90 hp (är alltid ämne 1)

Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vardera ämnet ska ingå. Alternativt sammanlagt 90 hp svenska varav 60 hp/30 hp respektive 30 hp/60 hp inom litteraturvetenskap och svenska språket inklusive examensarbete i en av inriktningarna.

 

Svenska som andraspråk 90/60 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk varav grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och fördjupningskurs 30 hp inklusive examensarbete måste ingå. Kurserna ska innehålla flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

 

Teknik 90/60 hp
Kurser i ämnet teknik som bör innehålla: elektroteknik och elektronik; energi, miljö och produktion; tekniska system och processer; människa, kommunikation och samhälle. Alternativt kandidat/magisterexamen eller Civilingenjörsexamen i teknik.

 

Möjliga antagningsämnen i ämne 2

 

Hem- och konsumentkunskap 60 hp
Det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå är: mat, måltider och hälsa; konsumtion och ekonomi; mat- och måltidskulturer; miljö, hygien och hälsa.

 

Idrott och hälsa 60 hp
Studierna ska innehålla praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik (som svarar mot läroplanen för grundskola) inom dessa områden: rörelse; hälsa och livsstil; friluftsliv och utevistelse; humanbiologi; idrottskultur; simkunskap och livräddningskunskap.

 

Slöjd 60 hp
Det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå är: slöjdens redskap; hantverkstekniker; slöjdens kultur och historia. Alternativt 60 hp inom ämnet textilslöjd eller ämnet trä- och metallslöjd.

Omfattning: 90 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan.
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Ett ämne

Anmälningskod: HJ-52507

Två ämnen

Anmälningskod: HJ-52508

Special selection

Jönköping International Business School has decided to reserve a small number of places on their programmes to applicants who are particularly suitable for the education as well as the school's profile. The aim is to widen the admission opportunities for the candidates.

Read more about the criterias.

Obs! Preliminär kurslista.

 

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder 7,5 hp

 

Termin 2

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare 7,5 hp

 

Termin 3

Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Utbildningsledare
  • Högskolan för lärande och kommunikation