Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-09-16 - 2024-10-15
Programstart: Vår 2025
Ort: Ortsoberoende
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 90 hp

Översikt

Från och med vårterminen 2025 startar KPU på distans (med två fysiska tillfällen per termin på Campus Gränna).

Har du redan läst ett eller flera ämnen på högskola eller universitet som är relevanta undervisningsämnen på gymnasiet, kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i det eller de ämne du redan behärskar.


Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet är detta utbildningen för dig. Du kommer att lära dig stödja ungdomar i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfikenhet på världen och på sina medmänniskor.


Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).


Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt yrke som ämneslärare kommer du att ansvara för undervisningen i dina ämnen samt inspirera dina elever till fortsatt lärande mot vuxenvärlden.


Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också vilket ämne du söker till i utbildningen.


För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs:

  • För ett ämne: ämnesstudier om minst 120 hp i ämne 1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.
  • Särskilda ämneskrav: för undervisningsämnena svenska, samhällskunskap och musik är ämneskravet alltid 120 hp i respektive ämne.


Innehållet i de akademiska kurserna ska vara relevant för det sökta undervisningsämnet och vara avslutade. Det innebär för de flesta ämnena att kurserna ska vara lästa med progression, dvs bygga på varandra samt innehålla minst ett examensarbete omfattande 15 hp. För sökande som avlagt examen utomlands ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.


Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (KPU) Pdf, 194 kB.

Särskilt utvalda antagningsämnen att söka inom KPU för gymnasielärare.

 


Biologi


Engelska


Fysik


Företagsekonomi


Geografi


Historia


Kemi


Matematik


Moderna språk


Naturkunskap


Religionskunskap


Samhällskunskap


Sociologi


Svenska


Svenska som andraspråk


TeknikÄmneskrav för respektive antagningsämne samt det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå i dina tidigare studier presenteras nedan. För gymnasiet gäller 120 hp i huvudämnet.


Biologi 120 hp
Studierna ska innehålla ekologi, evolution, zoologi, botanik (artkunskap), bioteknik, fysiologi/humanbiologi, cellbiologi/genetik.

Engelska 120 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet.

Fysik 120 hp
Studierna ska innehålla klassisk fysik, mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism, miljöfysik, astronomi och modern fysik (kvantfysik). Alternativt magisterexamen med fysik som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med inriktning fysik eller teknisk fysik som huvudämne.

Företagsekonomi 120 hp
Kurser i företagsekonomi alternativt kurser i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi. I studierna ska ingå marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap.

Geografi 120 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vardera ämnet samt geografiska metoder och GIS.

Historia 120 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar: en kronologisk översikt från forntid till nutid med inslag av politisk och social historia; kulturhistoria; industrialisering; demokratisering; källkritik; arbete med historiska källor; samt fördjupningar av relevans för historielärare.

Kemi 120 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, miljökemi. Alternativt magisterexamen med kemi som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med inriktning kemi, t ex kemiteknik eller bioteknik.

Matematik 120 hp
Kurser i ämnet matematik som bör innehålla: taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys, digitalisering. Alternativt magisterexamen med matematik som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk matematik.

Moderna språk 120 hp
Kurser i språket med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, språkets litteratur. Exempel på moderna språk är franska, tyska, spanska.

 

Naturkunskap 120 hp
Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humanfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik, geovetenskap eller miljövetenskap) och därutöver floristik och faunistik (artkunskap). Alternativt 60 hp biologi, 30 hp kemi och 30 hp geovetenskap, miljövetenskap eller fysik.

Religionskunskap 120 hp
Kurser i ämnet religionsvetenskap/kunskap och teologi med progression och bredd innehållande: religionshistoria, religioner och livsåskådningar, religion och samhälle, etik och moral, identitet och livsåskådningar.

 

Samhällskunskap 120 hp
Kurser i samhällskunskap innehållande: politik och processer, internationellt perspektiv, information och kommunikation, rättsprocesser/rättigheter och rättsskipning, samhällsekonomi/nationalekonomi, människan i samhället. Alternativt kurser om minst 120 hp omfattande 60 hp statsvetenskap; minst 15 hp sociologi; minst 15 hp nationalekonomi; samt ytterligare minst 15 hp i minst ett eller flera i annat samhällsvetenskapligt ämne: nationalekonomi, sociologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik, rättsvetenskap eller genusvetenskap.

 

Sociologi 120 hp
Kurser i sociologi eller motsvarande varav 60 hp i sociologi och 60 hp i sociologi och/eller motsvarande områden.

Svenska 120 hp
Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vartdera ämnet ska ingå. Alternativt sammanlagt 120 hp svenska varav 90 hp/30 hp respektive 30 hp/90 hp inom litteraturvetenskap och svenska språket inklusive examensarbete i en av inriktningarna.

Svenska som andraspråk 120 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk varav grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och fördjupningskurs 30 hp inklusive examensarbete måste ingå. Kurserna ska innehålla flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

Teknik 120 hp
Kurser i ämnet teknik som bör innehålla: elektroteknik; energi och miljö; tekniska system och processer; material; människa, kommunikation och samhälle. Alternativt Civilingenjörsexamen i teknik.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 90 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Programstart: Våren 2025
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 120 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan.
Anmälningskod: HJ-52554
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i didaktik
    Doktorand i didaktik
  • Högskolan för lärande och kommunikation