Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan (ett eller två ämnen)

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Har du redan läst ett eller flera ämnen på högskola eller universitet som är relevanta undervisningsämnen på gymnasiet, kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i det eller de ämne du redan behärskar.

Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet är detta utbildningen för dig. Du kommer att lära dig stödja ungdomar i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfikenhet på världen och på sina medmänniskor.

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt yrke som ämneslärare kommer du att ansvara för undervisningen i dina ämnen samt inspirera dina elever till fortsatt lärande mot vuxenvärlden.

Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också vilket ämne eller vilka ämnen du söker till i utbildningen.

För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs:

  • För ett ämne: ämnesstudier om minst 120 hp i ämne 1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp
  • För två ämnen: ämnesstudier om minst 120 hp i ämne 1 och minst 90 hp i ämne 2. I ämnesstudier för två ämnen ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.
  • Särskilda ämneskrav: för undervisningsämnena svenska, samhällskunskap och musik är ämneskravet alltid 120 hp i respektive ämne.

Innehållet i de akademiska kurserna ska vara relevant för det sökta undervisningsämnet och vara avslutade. Det innebär för de flesta ämnena att kurserna ska vara lästa med progression, dvs bygga på varandra samt innehålla minst ett examensarbete omfattande 15 hp. För sökande som avlagt examen utomlands ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökande med svensk utbildning.

Särskilt utvalda antagningsämnen

Särskilt utvalda antagningsämnen att söka inom KPU för gymnasielärare. 
Ämne 1 är möjliga att söka som eget undervisningssämne samt i kombination med något av ämne 2.

Ämne 1 120 hp

Ämne 2 90 hp

Biologi

Biologi

Engelska

Engelska

Fysik

Fysik

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Geografi

Geografi

Historia

Historia

Kemi

Kemi

Matematik

Matematik

Moderna språk

Moderna språk

Naturkunskap

Naturkunskap

Religionskunskap

Religionskunskap

Samhällskunskap


Sociologi

Sociologi

Svenska


Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Teknik

Teknik


Möjligt undervisningsämne 2


Datalagring


Filosofi


Juridik


Mediekommunikation


Psykologi


Ämneskrav för undervisningsämnen

Ämneskrav för respektive antagningsämne samt det centrala ämnesinnehållet som i huvudsak ska ingå i dina tidigare studier presenteras nedan. För huvudämnet (ämne 1) gäller 90 hp och för ämne 2 60 hp.

Biologi 120/90 hp
Studierna ska innehålla fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, zoologi, botanik (artkunskap), cellbiologi/genetik, bioteknik.

Engelska 120/90 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, engelsk kultur, litteratur.

Fysik 120/90 hp
Studierna ska innehålla klassisk fysik, mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism, miljöfysik, astronomi och modern fysik (kvantfysik). Alternativt magisterexamen eller Civilingenjörsexamen med fysik eller teknisk fysik som huvudämne.

Företagsekonomi 120/90 hp
Kurser i företagsekonomi alternativt kurser i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi. I studierna ska ingå marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap.

Geografi 120/90 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vardera ämnet samt geografiska metoder.

Historia 120/90 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar: en kronologisk översikt från forntid till nutid med inslag av politisk och social historia; kulturhistoria; industrialisering; demokratisering; källkritik; arbete med historiska källor; samt fördjupningar av relevans för historielärare.

Kemi 120/90 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, miljökemi. Alternativt magisterexamen med kemi som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med inriktning kemi, t ex kemiteknik eller bioteknik.

Matematik 120/90 hp
Kurser i ämnet matematik som bör innehålla: taluppfattning, algebra och diskret matematik, geometri, sannolikhetslära och statistik, samband och förändring, analys, digitalisering. Alternativt magisterexamen med matematik som huvudämne eller Civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk matematik.

Moderna språk 120/90 hp
Kurser i språket med djup och relevans för skolämnet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/språkstruktur, språkets kultur, språkets litteratur. Exempel på moderna språk är franska, tyska, spanska.

Naturkunskap 120/90 hp
Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humanfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik, geovetenskap eller miljövetenskap) och därutöver floristik och faunistik (artkunskap). Alternativt 60 hp biologi, 30 hp kemi och 30 hp geovetenskap, miljövetenskap eller fysik.

Religionskunskap 120/90 hp
Kurser i ämnet religionsvetenskap/kunskap och teologi med progression och bredd innehållande: religionshistoria; religioner och livsåskådningar; religion och samhälle; etik och moral; identitet och livsåskådningar.

Samhällskunskap 120 hp (är alltid ämne 1)
Kurser i samhällskunskap innehållande: politik och processer, internationellt perspektiv, information och kommunikation, rättsprocesser/rättigheter och rättsskipning, samhällsekonomi/nationalekonomi, människan i samhället. Alternativt kurser om minst 120 hp omfattande minst 60 hp statsvetenskap; minst 15 hp sociologi; minst 15 hp nationalekonomi; samt ytterligare minst 15 hp i minst ett eller flera av ämnena nationalekonomi, sociologi, ekonomisk historia, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik, rättsvetenskap eller genusvetenskap.

Sociologi 120/90 hp
Kurser i sociologi eller motsvarande varav 60 hp i sociologi och 60 hp i sociologi och/eller motsvarande områden.

Svenska 120 hp (är alltid ämne 1)
Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vardera ämnet ska ingå. Alternativt sammanlagt 120 hp svenska varav 90 hp/30 hp respektive 30 hp/90 hp inom litteraturvetenskap och svenska språket inklusive examensarbete i en av inriktningarna.

Svenska som andraspråk 120/90 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk varav grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och fördjupningskurs 30 hp inklusive examensarbete måste ingå. Kurserna ska innehålla flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv/sociolingvistik, andraspråksutveckling, svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv.

Teknik 120/90 hp
Kurser i ämnet teknik som bör innehålla: elektroteknik; energi och miljö; tekniska system och processer; material; människa, kommunikation och samhälle. Alternativt Civilingenjörsexamen i teknik.

Möjliga antagningsämnen i ämne 2

Datalagring 90 hp
120/90 hp inom datateknik, datalogi eller informatik varav 30 hp inom programmering och 7,5 hp inom databashantering och datalagring.

Filosofi 90 hp
Studierna ska innehålla grundläggande filosofi, värdefilosofi och språkfilosofi alternativt minst 30 hp vardera av teoretisk respektive praktisk filosofi.

Juridik 90 hp
Studierna ska innehålla affärsjuridik, privatjuridik, rätten och samhället. Alternativt de två första åren på juristprogrammet, studier i svensk juridik krävs.

Mediekommunikation 90 hp
120/90 hp inom medieområdet med inriktning mot information och reklam eller medieproduktion omfattande kunskaper i mediekommunikation, mediekunskap eller journalistik.

Psykologi 90 hp
Kurser i ämnet psykologi innehållande kognitionspsykologi, biologisk psykologi, social- personlighets- och utvecklingspsykologi, arbets- och hälsopsykologi. Alternativt grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp och fördjupningskurs 30 hp i psykologi eller motsvarande kunskaper samt ytterligare 30 hp valfria kurser i psykologi på grund eller avancerad nivå.

Omfattning: 90 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ett ämnen

Ort: Jönköping
Antal platser: 10
Anmälningskod: HJ-52510
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 120 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan. Läs mer om antagningsprovet
Till ansökan (öppnar 16 mars)

Två ämnen

Ort: Jönköping
Antal platser: 5
Anmälningskod: HJ-52511
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ämnesstudier i två ämnen omfattande minst 210 hp (120 hp i ett ämne respektive 90 hp i ett annat ämne) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp eller två självständiga arbeten omfattande 15 hp vardera. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan. För undervisningsämnena svenska och samhällskunskap är förkunskapskravet alltid 120 hp i respektive ämne. Läs mer om antagningsprovet
Till ansökan (öppnar 16 mars)

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder 7,5 hp

Termin 2

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare 7,5 hp

Termin 3

Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp

Utbildningsplan med kursplaner

Publiceras inom kort.

Ansökan till ett ämne

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Ansökan till två ämnen

Till ansökan (öppnar 16 mars)