Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år halvfart, 200 Yhp

Studieort: Distans (Oskarshamn/Värnamo)

Programstart: Hösten 2020

Stödpedagog är ett framtidsyrke. Redan i dag är det svårt att rekrytera kompetent personal och stora pensionsavgångar kommer att göra nyutbildade stödpedagoger ännu mer attraktiva bland kommunala och privata aktörer.

Den här utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan i Jönköping, som också är huvudman för utbildningen. Det innebär att utbildningen väl uppfyller de krav på kunskap och kompetens som arbetsgivarna kräver. Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Den passar både dig som redan arbetar på till exempel stödboende inom området och för dig som vill in i yrket. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Du lär dig att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar, deras orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute i en verksamhet. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Hälsohögskolan, Jönköping University är ansvarig utbildningssamordnare och Campus Värnamo och Nova Oskarshamn är genomförare av utbildningen. Utbildningen är en distansutbildning med studiegrupper i Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute i en verksamhet (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som stödpedagog i privat och offentlig verksamhet.

Mer information

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Halvfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Barn- och fritidsprogrammet
• Specialpedagogik 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
och
Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.
Examen: Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Studiegrupp

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Oskarshamn

År 1

  • Funktionsnedsättningar, 25 Yhp
  • Praktisk juridik inom social omsorg, 15­ Yhp
  • Etik och professionellt förhållnigssätt, 15 Yhp
  • Människan i utveckling, 15 Yhp
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp

År 2

  • Kommunikation, välfärdsteknik och kommunikativt stöd, 35 Yhp
  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp
  • Lärande i arbete, 20 Yhp
  • Examensarbete, 25 Yhp