Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen Medicinsk vårdadministratör, 400 yhp

I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som vårdadministratör har du här en viktig roll. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du får mer och mer en given roll i de team som arbetar med patienter genom att vara den som sköter informationsflödet på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du ger administrativt stöd gällande IT, statistikbearbetning och informationsfrågor och du är en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker på arbetsplatsen.


Uppgifter har också tillkommit som exempelvis att sätta diagnos- och åtgärdskoder efter patientbesök och vårdtillfällen. Koderna ligger sedan till grund för kontinuerliga kvalitets- och ekonomiska uppföljningar samt planering inom vården. Utbildningen är utformad i samarbete mellan Region Jönköpings län, Jönköping International Business School och Hälsohögskolan i Jönköping – vars representanter också ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet. Även privata vårdgivare är knutna till utbildningen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Mer information

  • Kontakta Daniela Mihailescu, utbildningsledare för vårdadministratörsprogrammet, tfn 036-550 24 51, daniela.mihailescu@ju.se

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle. Den breda yrkeskompetens som utbildningen ger har även uppmärksammats av arbetsgivare utanför vården, som anställt vårdadministratörer som administratörer inom sina verksamheter.

 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som vård- eller klinikadministratör, administratör i offentlig förvaltning, medicinsk sekreterare, klinik- eller läkar- eller teamsekreterare.

Yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar. Utbildningen omfattar praktiska moment i form av praktik ute på vårdcentraler eller sjukhus.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YJ003
Examen: Yrkeshögskoleexamen Medicinsk vårdadministratör

Grundläggande behörighet och lägst betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 samt Engelska 6.

 

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

IT och e-hälsa 30 Yhp

Bemötande och kommunikation 25 Yhp

Medicinsk terminologi och skrivregler 45 Yhp

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 35 Yhp

Lärande i arbete 1 30 Yhp

Vårdrelaterad juridik 30 Yhp

Medicinsk dokumentation 25 Yhp

Vårdens organisation och verksamhet 20 Yhp

Lärande i arbete 2 35 Yhp

Administration och ekonomi 25 Yhp

Administration och hantering av allmän handling 15 Yhp

Diagnosklassificering 25 Yhp

Lärande i arbete 3 35 Yhp

Examensarbete 25 Yhp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss