Rapport från IAGG:s världskongress den 23-27 juli 2017

Med medel från Magnus Bergvalls Stiftelse fick jag förmånen att åka till San Francisco i juli 2017 för att delta som talare vid IAGG:s världkongress för gerontologi och geriatrik och samla in data vid två seniorcenter i Louisiana där jag håller på med en studie om äldres sociala mötesplatser.

Den 20 juli besökte jag två seniorcenter för i delstatshuvudstaden Baton Rouge i Louisiana. Under dagen intervjuade jag ett fyrtiotal äldre om deras aktuella livssituationer, sociala mötesplatser, sociala nätverk, gemenskap, utsatthet och andlig tro. Den 21 juli besökte jag katastrofledningsutbildningen i socialt arbete vid Tulane University i New Orleans, som har en av de bästa forskningsmiljöerna i USA för katastrofforskning med fokus på äldre människor.

Världskongressen IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics i San Francisco med temat ”The Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice” inleddes söndagen den 23 juli med ca. 6,000 deltagare från mer än 75 länder. I den gemensamma öppningsceremonin talade bl.a. Jo Ann Jenkins, som leder USA:s största äldreorganisation American Association of Retired Persons, socialgerontologen Norah Keating, som bl.a. arbetar för att reducera äldres ensamhet och äldreforskaren Linda Fried vid Columbia University, som fokuserade äldre som en viktig resurs i samhället.


Linda Johansson, Ulrika Börjesson, Mary McCall and Karl Hedman efter öppningsceremonin.

Kongressens höjdpunkt var att delta som talare i ett symposium med rubriken ”Supporting At-Risk Older Persons in Swedish, Japanese, and U.S. Communities: Social Ties and Health".

Under detta symposium presenterade fyra forskare från Japan, Sverige och USA. Från höger på bilden ses Christina Bökberg från Lunds universitet, Mary McCall från Samuel Merritt University, Tokie Anme från Tsukuba University och Karl Hedman.

I symposiet fick vi först höra hur moderatorn Mary McCall från Samuel Merritt University i Oakland höll Cecilia Hennings föredrag ”Thin Ties and Social Context: The Importance of Meeting Places for Older Persons” om en äldrestudie av Cecilia Henning, Lars Svensson och Ulla Åhnby. Studien genomfördes, med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, på två olika former av mötesplatser inom ramen för den kommunala äldreomsorgen. En teorikopplad nätverksanalys gav en fördjupad kunskap om vilken typ av nätverk som utvecklades och värdet av dessa kontakter för besökarna. Analysen visar att det företrädesvis handlar om s k tunna (relativt ytliga och intet förpliktigande) nätverksband i form av samtalskontakter. Det finns ett emotionellt värde i dessa nätverk trots att de beskrivs som tunna. Detta bidrar i sin tur till att besökarna känner trygghet genom den sociala gemenskapen. I informanternas utsagor finns även exempel på en potential att vissa kontakter kan utvecklas till en form av tunna vänskapsband. Sammantaget illustrerar utsagorna från informanterna betydelsen av träffpunkter för att ge äldre människor en upplevelse av att ingå i ett socialt sammanhang. Denna upplevelse har ett värde genom att skapa mening och trygghet i vardagen. Studiens resultat visar på betydelsen av att i samhällsplaneringen, då främjande av kvarboende är ett mål, se träffpunkter som ett viktigt komplement till bostaden (en andra plats). Det kan ses som en strategi för att förebygga ensamhet och ohälsa hos äldre.

Min presentation handlade om vardagslivet och mötesplatser för ett fyrtiotal äldre människor vid två seniorcenter i Baton Rouge, Louisiana, USA. Jag talade om äldres utsatthet till följd av fattigdom, kontinuitetsbrister i formella tjänster som den kommunala äldreomsorgen driver tillsammans med ideella organisationer, som kan resultera i äldres hemlöshet eller risker för att bli hemlös. I intervjuerna med äldre människor berättade de att gudstro och vänskaper vid seniorcentren hjälper dem att hantera vardagsstress och andra utmaningar i att behålla sina boenden, att få kontakt med äldreomsorg och sjukvård, att få recept inringda till apotek, att hämta mediciner vid apotek, att ta sig till vårdcentraler och sjukhus. Jag tog även upp framgångsfaktorer i de äldres vardag som hjälper dem att bo kvar i sina boenden och klara av vardagssysslor tillsammans med familj, vänner och professionella. Christina Bökberg från Lunds universitet talade om stöd för äldre med olika kognitiva funktioner och Tokie Anme från Tsukuba University i Japan talade om äldres sociala band i Japan.

Avslutningsvis den 28 juli besökte jag psykologiprofessorn och moderator Mary McCall hemuniversitet Samuel Merritt University i Oakland.

Hemlösas utsatthet var synlig under kongressveckan. Bilderna visar hemlösa och deras sovplatser i San Francisco.

Nära kongresslokalen låg Chinatown som visas på nästa bild.

Samtliga fotografier av Karl Hedman.

2017-08-31