Tvärvetenskapligt forskningsprojekt om munhälsa beviljas över 3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse (SiS)

Fyra forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, tillsammans med en forskare vid Linnéuniversitetet, har beviljats 3 050 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Projektet syftar till att kliniskt undersöka munhälsoproblem hos unga personer placerade på ungdomshem. De kommer också att studera ungdomarnas egen upplevelse av sin munhälsa.

Birgitta Ander, Torbjörn Kalin, Sofia Enell.

Vidare är syftet att undersöka möjligheterna till vårdkedja mellan Statens institutionsstyrelse och regionerna. Projektet förväntas bidra med mer detaljerad kunskap om SiS-placerade ungas munhälsa, deras tidigare kontakt med tandvård och ungdomars uppfattning om sin munhälsas betydelse. Förhoppningen är också att projektet i förlängningen ska leda till förbättrad tillgång till tandvård för SiS-placerade unga.

De forskare som ingår i projektet är socionomerna Birgitta Ander och Torbjörn Kalin från forskningsmiljön SALVE, Hälsohögskolan, och Sofia Enell från Linnéuniversitetet (tidigare medarbetare inom SALVE). Samt tandhygienisterna Agneta Stenebrand och Ulrika Lindmark från Centrum för Oral hälsa, Hälsohögskolan.

Agneta Stenebrand och Ulrika Lindmark.

Forskargruppens samlade kompetens och erfarenhet skapar möjligheter till ett bredare perspektiv kring projektet och dess nytta.

- Vi hoppas att resultatet kan bidra med goda exempel på samverkansstrukturer mellan tandvård och SiS ungdomshem, samt till att utforma adekvat stöd och bemötande för denna målgrupp, berättar Ulrika Lindmark och Birgitta Ander, projektansvariga och huvudsökande för projektet.

2019-12-16