Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-02-15 - 2022-03-15
Programstart: Höst 2022
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp
Till ansökan

Omvårdnadsarbetet för en barnsjuksköterska är komplext och omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Utbildningen ger dig också teoretisk kunskap baserad på vetenskap, och verktyg för att utveckla din handlingsberedskap. Du ges möjlighet att träna dina färdigheter inom den samskapande omvårdanden.


Längs utbildningen får du ta del av vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper, för att vara redo för din nya, viktiga yrkesroll som barnsjuksköterska.


Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Första terminen läser ni tillsammans med specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska. Stora delar av utbildningen är nätbaserad. 0-4 gånger per 7,5 hp är utbildningen förlagd på campus.

I VFU, verksamhetsförlagd utbildning, får du möjlighet att praktisera dina nya kunskaper. Det ger en ökad förståelse för professionens funktion och kunskapsbehov. VFU utgör 15 hp av studierna och genomförs inom verksamhetsområdena barnhälsovård, elevhälsa och pediatrisk omvårdnad.

Jönköping University har många partneruniversitet världen över. Som student har du möjlighet förlägga en VFU-period vid ett av dessa. Det finns också möjlighet att göra ”Minor Field Studies” – ett koncept där du åker till ett internationellt partneruniversitet för att samla data och skriva din uppsats.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är karriärsalternativen många. Arbetet bedrivs i både öppen och sluten hälso- och sjukvård, inom alla instanser där barn och ungdomar vistas. Exempel är barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård, intensivvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi, öron-, näsa- och halssjukvård, ögonsjukvård, neonatologi, barnpsykiatri och barnhabilitering. Arbetsmarknaden är bred och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart Jönköping

Studietakt: Helfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS171

Halvfart Jönköping

Studietakt: Halvfart
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-MS167

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Professor Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
  • Hälsohögskolan