Projektet syftar till att analysera hur personal inom socialtjänstens öppenvård hanterar serviceinsatsers villkor och gränser i möten med barn och deras familjer. Genom en tvärvetenskaplig ansats analyseras de resonemang och argument som ligger bakom hur personalen förstår, bedömer och hanterar möjligheten att med serviceinsatser tillgodose barn och deras familjers behov och önskemål, särskilt med fokus på barns möjlighet att ge sin bild av problemet.

Projektet, som pågår under ett år, baseras på tre typer av data; (a) videoinspelade förstagångssamtal mellan barn, föräldrar och personal som arbetar med serviceinsatser inom socialtjänstens öppenvård, följt av (b) videoinspelade sessioner då personal och forskare tillsammans tittar på det inspelade samtalet och (c) korta skriftliga reflektioner där innehållet i den fortsatta servicekontakten redogörs för av personalen.

Finansiär: Allmänna Barnhuset

Projektteam: Pia Bülow, Christian Kullberg (MdH), Michael Skillmark (Projektledare), Monika Wilińska