Vid ASA bedrivs undervisning och forskning främst i ämnet socialt arbete. Ämnet handlar om utsatta människors livsvillkor, om de sociala problemens orsaker och om utformningen av insatser för att avhjälpa sociala problem.

Socialt arbete är huvudämnet i socionomprogrammet. Studier i socionomprogrammet leder efter sju terminers studier till socionomexamen och förbereder studenterna för en rad olika yrkesroller; som socialsekreterare i kommunal förvaltning, som kurator inom hälso- och sjukvården eller, till exempel, för sociala verksamheter inom kriminal- och institutionsvård.

Socionomprogrammet i Jönköping har en stark anknytning till yrkesmässigt socialt arbete, bland annat genom återkommande fältstudier. Programmet vill också ge ett internationellt perspektiv på sociala problem och ger studenterna möjligheter att studera utomlands.

Forskning i socialt arbete

På avdelningen för socialt arbete bedrivs forskning i socialt arbete med fokus på samhälleliga utmaningar och problem, samt deras orsaker och konsekvenser på olika analysnivåer. Här studeras individer, grupper och system, samt de organisationer och professioner som har till uppgift att hantera dessa utmaningar. Forskningen innefattar även studier av möten mellan individer och grupper och välfärdssystemens olika aktörer.

Inom forskning i socialt arbete verkar cirka 35 forskare, forskarstuderande samt forskarintresserade lärare. Gruppen är heterogen när det gäller disciplinär bakgrund men har forskning om sociala problem, socialt arbete och välfärd som gemensam nämnare.

Forskningen på Hälsohögskolan samordnas genom forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW).