Den aktuella undersökningen har som syfte att dels kartlägga ungdomars upplevda psykiska (o)hälsa i relation till COVID-19 krisen, dels studera möjliga samband mellan denna upplevelse och ett antal risk- och skyddsfaktorer i ungdomens vardag. Mer specifikt avser vi beskriva och få kunskap om a) hur ungdomar upplever deras tillvaro och psykiska hälsa under Covid-19 krisen, b) vilken roll ungdomars individuella egenskaper spelar för deras upplevda psykiska hälsa under Covid-19 krisen, c) vilken roll ungdomars relation till föräldrar spelar för ungdomars upplevda psykiska hälsa under Covid-19 krisen och d) på vilket sätt olika individuella, sociala och strukturella faktorer samspelar i relation till ungdomars upplevda psykiska hälsa under Covid-19 krisen. För att kunna generalisera ungdomars upplevelser i relation till deras psykiska hälsa under Covid 19 -krisen, har kvantitativt tvärsnittdesign valts. En enkät i online-format kommer att spridas genom sociala medier (bland annat Facebook, Twitter och Instagram).

Finansiär: Internfinansiering

Projektteam: Birgitta Ander, Sevtap Gurdal (HV), Sabina Kapetanovic (HV), Emma Sorbring (HV)