Syftet med projektet är att öka tillämpad kunskap om förekomst av munhälsorelaterade behov hos unga personer placerade på särskilt ungdomshem, både utifrån ungdomarnas och personalens perspektiv. Genom klinisk undersökning studeras förekomsten av munhälsoproblem och genom intervjuer studeras placerade ungdomars egna erfarenhet av tandvård och upplevelse av sin munhälsa. Vidare är syftet att pröva relevans och nytta av ett standardiserat munhälsorelaterat riskbedömningsinstrument inom ramen för särskilda ungdomshem, avsett för personalen som komplement vid ordinarie hälsoundersökning i samband med inskrivning. Instrumentet fungerar som stöd för dokumentation om planerade och förebyggande åtgärder, beslutsunderlag för konsult eller remiss till läkare/tandvård samt på sikt för att utvärdera insatta åtgärder. Personalen intervjuas kring uppfattning om utprovning av detta stöd. Projektet förväntas genom resultaten bidra till hur tandvård till ungdomarna i form av en vårdkedja kan utformas. Vidare kommer projektet bidra till utveckling av metoder för munhälsofrämjande åtgärder, tillämpbara för personal vid SiS-hem. Studien har för avsikt att utforma goda exempel på samverkansstrukturer mellan tandvård och SiS ungdomshem. Detta kommer att underlätta vårdarbetet vid institutionerna som i sin tur kan leda till förbättringar för de placerade ungdomarnas munhälsa samt till att förbättra bemötandet av och förståelsen för hur ungas munhälsa kan spela roll för deras hälsa och välbefinnande.

Finansiär: SiS (Statens institutionsstyrelse)

Projektteam: Birgitta Ander, Elsa Carlsson (Region Jönköping), Sofia Enell (LNU), Torbjörn Kalin, Ulrika Lindmark (HHJ, ANB), Agneta Stenebrand (HHJ, ANB)