Projektet som är en pågående postdocstudie undersöker erfarenheter av att som lhbtq-person har äldreomsorgsinsatser. Tidigare forskning visar att det är vanligt inom denna grupp att känna oro inför framtida omsorgsbehov, men det saknas kunskap om hur de faktiska erfarenheterna ser ut. Studien baseras på intervjuer med personer 66-84 år (födda mellan 1935 och 1953) ser ut och som har hemtjänst eller plats på äldreboende. Uppföljande intervjuer som gjordes under hösten 2020. Utöver detta har även fokusgruppsintervjuer genomförts med personer verksamma i lhbtq-sammanhang kring tankar om framtida behov av äldreomsorg.

Preliminära analytiska teman fokuserar på frågor om öppenhet, strategier, integritet, uppluckrade gränser mellan privat och offentligt. Analysen pekar också mot vikten att se dessa erfarenheter i en större kontext där äldreomsorgens organisering de senaste trettio åren varit utsatt för resursåtstramningar och där de offentliga resurserna minskat samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökat.

Ansvarig för projektet: Anna Siverskog

Tidsram: 2018-2022