Organisation

Högskolan för lärande och kommunikation är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Högskolan för lärande och kommunikation

Verksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation leds av en verkställande direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett stödjande och
rådgivande organ till vd.

Utbildningsråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns ett utbildningsråd som har ansvar för att bereda och kvalitetsgranska nya och reviderade kursplaner samt rapportera resultat av granskningarna till utbildningschefen.

Programråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra programråd, ett för respektive utbildningsprogram. Programråden är bland annat med och utvecklar och driver frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt. De följer också arbetet med kurs- och programvärderingar samt alumnundersökningar.

Advisory board

Advisory board är ett rådgivande organ. Syftet är att ge strategiska råd och bidra med idéer utifrån ett externt perspektiv för att stärka HLK:s utveckling inom utbildning och forskning.

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden hanterar ärenden gällande forskning och forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation. Exempel på uppgifter är att utlysa doktorandanställningar, utse handledare inom forskarutbild­ningen och fastställa kursplaner för forskarutbildnings­kurser. Nämnden består av ordförande, en professor/ forskningsledare från varje forskningsmiljö, lärar- och studentrepresentanter. Vd samt forskarskolans utbildningsledare är ständigt adjungerade.

Avdelningar

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Sidan uppdaterad 2020-09-24