Sangeeta Bagga-Gupta

Professor i pedagogik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Sangeeta Bagga-Gupta är professor i pedagogik med tvärvetenskaplig bakgrund. Hon är vetenskaplig ledare av forskningsmiljön CCD (Communication, Culture, Diversity) som hon grundade under 90-talet vid Örebro universitet. Hennes forskning präglas av ett uttalat tvärvetenskapligt/flerdisciplinärt perspektiv och som har en stark internationell förankring. Hennes forskning fokuseras på en rad teman som på ett övergripande plan ingår inom områden som kommunikation/språkande, identitet, kultur, digitalisering och lärande utifrån etnografiska ansatser på mikro-, meso- och makronivåer och sociokulturella och dekoloniala teoribildningar.

Bagga-Gupta är särskilt intresserad av barns, ungas och vuxnas livsvärldar, speciellt vad gäller hur identitet och språk framträder i olika sammanhang och praktiker, inom såväl arbetslivet, skolans värld som högre utbildning. Till hennes intresse hör också dels att problematisera de ”gränser” som skapas av vetenskapliga konceptualiseringar, dels en ambition att ”komplexifiera” vetenskapliga analyser genom intersektionella ansatser.

Hon är stark engagerad som lärare och ledare på forskarutbildnings-, post-doc och docentnivåer inom olika tvärvetenskapliga områden och har framgångsrikt handlett över 15-tal doktorander och över 10-tal inter/nationella post-doc:ar. Hon har en omfattande internationell publicering inom flera spetsområden och har varit redaktör för sju referee-bedömda tidskrifter och samlingsvolymer. Just nu är hon redaktör för den omfattande The Palgrave Handbook of Decolonizing the Educational and Language Sciences. 

Bagga-Gupta har varit projektledare för flertal större forskningsprojekt finansierad av bl.a Vetenskapsrådet och varit föreståndare för två större forskarskolor, bl.a den av Vetenskapsrådet finansierade forskarskolan LIMCUL (Literacies, Multilingualism and Cultural practices in present day societies). Hon är eller har också varit styrelsemedlem i fyra större forskarskolor. 

Internationell samverkan är något som Bagga-Gupta anser vara helt nödvändig i syfte att skapa mångfald även inom vetenskaplig forskning. Hon är medlem av flera olika internationella forskningsorganisationer och bedriver f.n. flera studier tillsammans med såväl internationella kollegor som institutioner. Internationell samverkan inom det vetenskapliga samhället sker också då hon, framför allt inom utbildningssektorn, inte sällan inbjuds att hålla föreläsningar och workshops, ofta med problematiseringar av vetenskaplig verksamhet som tema.
Till hennes internationella uppdrag hör också de utvärderingar hon gjort för European Research Council och nationella forskningsråd i Norge, Nederländerna, Lettland, Grekland och Nya Zealand.

Bagga-Gupta söker nationellt även använda sin forskning i samverkan med samhällsaktörer utanför det vetenskapliga samhället. Hon etablerade 2016 och leder sedan dess exempelvis, tillsammans med företrädare för Riksteatern, tankesmedjan DoIT (Delaktighet och Inkluderings Tankesmedja) som syftar till att uppmärksamma och tydliggöra demokratiska perspektiv som olika samhällsinstitutioner är bärare av.

Bagga-Gupta är flerspråkig inom olika tal-, skrift- och teckenspråk. Hon har varit prisad flera gånger inom akademin för sina starka insatser bl.a som framstående professor. 

Biografi

Sangeeta Bagga-Gupta disputerade 1995 vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Sina post-doktorala studier bedrev hon främst vid Gallaudet University, Washington DC, USA, mellan 2001-2002. Hon har två masterutbildningar från Indien och England. 

Hon startade forskningsmiljön CCD (Kommunikation, Kultur och Mångfald) under 90-talet, när hon erhöll stöd och utmärkelse som ung disputerad framtida kvinnliga ledare. Hon har varit vetenskaplig ledare för CCD sedan dess och miljön har blivit prisat som en av de fem starkaste miljöerna vid två externa internationella granskningar av alla forskningsmiljöer vid Örebro universitet. 

Bagga-Gupta har varit professor 2007-2016 vid Örebro universitet (avdelningarna för Pedagogik resp. Genusvetenskap vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap). Bagga-Guptas bredd påvisas av att hon även har varit forskningsledare vid Habiliteringens forskningscentrum (HFC), Örebro läns landsting (2011-2015) och visiting professor vid Language Sciences vid AMU, Aligarh Muslim University i norra Indien (2015-2018). Därutöver har hon haft andra uppdrag som visiting professor inom Europa och andra delar av Indien, senaste som Eurodite Scholar-in-residence i Kerala, södra Indien. 

Under 2007-2012 var Bagga-Gupta ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet (UVK). Hon har haft flertal uppdrag som utvärderare och expertgranskare inom EU och vid VR inom en rad Europeiska länder och Nya Zeeland. Hon har varit redaktionsrådsmedlem i internationella vetenskapliga tidskrifter och granskar regelbundet såväl lektors-, docent- och professorstillsättningar i nordiska sammanhang som doktorsavhandlingar såväl nationellt som internationellt.

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv i ett flertal internationella och nationella akademiska organisationer och är dessutom en av de så kallade founding members av bland annat den globala SMDC, Southern Multilingualisms and Diversity Consortium, och SPARC, Swedish Participatory Action Research Consortium.

Nationellt har hon, under tiden hon arbetade vid Örebro Universitet, varit föreståndare för två forskarskolor, LIMCUL (Literacies, Multilingualism and Cultural Practices) and UVD (Educational Sciences with a focus on Didactics).

Hon erbjöds en tjänst som universitets professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University, 2016 och flyttade sin verksamhet dit. Till hennes inledande uppdrag vid HLK hörde bildandet och ledningen av forskningsmiljö LPS, Learning Practices inside and outside Schools, mellan 2017-2021. Ett annat (inledande och pågående) uppdrag utgördes av uppbyggnad och ledning av den s k docentkursen för blivande docenter från samtliga fackhögskolor vid Jönköping University.

Postdoktorala utmärkelser/positioner

2012-2014: Framstående seniora forskare vid Örebro University

2001-2002: Powrie V. Doctor. Chair in Deaf Studies, Gallaudet University, Washington DC, USA

1996-1998: Wallenberg Stiftelse utmärkelse till unga disputerade postdok kvinnliga forskare i Sverige

Artikel

Bagga-Gupta, S. (2023). Epistemic and Existential, E2-sustainability. On the need to un-learn for re-learning in contemporary spaces Frontiers in Communication, 8. More information
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2023). Digital tools and social-ecological sustainability: Going beyond mainstream ways of understanding the roles of tools in contemporary eduscapes Frontiers in Education, 8. More information
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2023). Participation as mix(t)able. On being human being in contemporary times Zeitschrift für Inklusion. More information
Bagga-Gupta, S. (2022). Troubling circulating discourses on planet earth: Attending to complexities through a mobile-loitering gaze Journal of Multicultural Discourses, 17(4), 338-354. More information
Léglise, I., Bagga-Gupta, S., Deumert, A. (2022). Transcending circulations of southern and northern concepts: introducing mobile and dialogic perspectives on language Journal of Multicultural Discourses, 17(4), 273-283. More information
Bagga-Gupta, S., Kamei, M. (2022). Liminality, Lim, Mobility and Memory. Disrupting the Nature of Things, Beings and Becomings Bandung: Journal of the Global South, 9(1-2), 248-278. More information
Bagga-Gupta, S. (2022). Contemporary issues of languaging, participation and ways-of-being Bandung: Journal of the Global South, 9(1-2), 1-21. More information
Bagga-Gupta, S. (2022). “Promises IN policy” and “policy AS participation”: Equity and language in and across the wilderness of contemporary human life Bandung: Journal of the Global South, 9(1-2), 103-133. More information
Bagga-Gupta, S., Carneiro, A. (2021). Nodal frontlines and multisidedness: Contemporary multilingual scholarship and beyond International Journal of Multilingualism, 18(2), 320-335. More information
Bagga-Gupta, S., Dahlberg, G. (2021). On studying peoples’ participation across contemporary timespaces: Disentangling analytical engagement Outlines: Critical Practice Studies, 22(1). More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). On naming groups in the margins. Constructs of (dis)ability in the morning press across time in the nation-state of Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 50-62. More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2021). Patient or Citizen? Participation and Accessibility for Deaf and Hard-of-Hearing People in the Context of Interpretation in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 209-223. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2020). Equity and social justice for whom and by whom in contemporary Swedish higher and adult education Learning and Teaching, 13(3), 82-110. More information
Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study Journal of Information Technology Education: Research, 19, 287-314. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2019). On the quest to “go beyond” a bounded view of language. Research in the intersections of the Educational Sciences, Language Studies and Deaf Studies domains 1997–2018 Deafness and Education International, 21(2-3), 74-98. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Languaging across time and space in educational contexts: Language Studies and Deaf Studies. Introduction. Deafness and Education International, 21(2-3), 65-73. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2018). Meaning-making or heterogeneity in the areas of language and identity? The case of translanguaging and nyanlända (newly-arrived) across time and space International Journal of Multilingualism, 15(4), 383-411. More information
Bagga-Gupta, S. (2018). Going beyond "single grand stories" in the Language and Educational Sciences. A turn towards alternatives , 8, 127-147. More information
Bagga-Gupta, S., Rao, A. (2018). Languaging in digital global South–North spaces in the twenty-first century: media, language and identity in political discourse Bandung: Journal of the Global South, 5(3), 1-34. More information
White, J., Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Applying analytics to multimodal data: Methodological challenges and opportunities Computer Assisted Language Learning. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Language and Identity beyond the mainstream. Democratic and equity issues for and by whom, where, when and why. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Heterogeneity in the areas of language and identity. Trajectories and mobilizations of neologisms in the 21st century Apples - Journal of Applied Language Studies. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Going beyond oral-written-signed-irl-virtual divides. Theorizing languaging from mind-as-action perspectives , 9(1), 49-75. More information
Ewertsson, M., Bagga-Gupta, S., Blomberg, K. (2017). Nursing students' socialisation into practical skills Nurse Education in Practice, 27, 157-164. More information
Ewertsson, M., Bagga-Gupta, S., Allvin, R., Blomberg, K. (2017). Tensions in learning professional identities - nursing students' narratives and participation in practical skills during their clinical practice: An ethnographic study BMC Nursing, 16(1). More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S., Lainio, J. (2016). Practiced linguistic-cultural ideologies and educational policies: A Case Study of a “Bilingual Sweden Finnish School” Journal of Language, Identity & Education, 15(6), 329-343. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2016). Disabling and Enabling Technologies for Learning in Higher Education for All: Issues and Challenges for Whom? Informatics, 3(4). More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2016). Mapping languaging in digital spaces: literacy practices at borderlands Language Learning & Technology, 20(3), 80-106. More information
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2015). Language, Identity and Technologies in classrooms for the differently-abled Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids, 3(4), 1-19. More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in the twenty-first century: exploring varieties and modalities in literacies inside and outside learning spaces Language and Education, 29(6), 509-526. More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2015). Prata svenska, vi är i Sverige! [Talk Swedish, we are in Sweden!]: A study of practiced language policy in adult language learning Linguistics and Education, 31, 59-73. More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S., Jonsson, R. (2015). Communicating and Hand(ling) Technologies: Everyday Life in Educational Settings Where Pupils With Cochlear Implants Are Mainstreamed Journal of Linguistic Anthropology, 25(3), 256-284. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2014). Understanding glocal learning spaces: an empirical study of languaging and transmigrant positions in the virtual classroom Learning, Media & Technology, 39(4), 468-487. More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2013). Young people’s languaging and social positioning: Chaining in “bilingual” educational settings in Sweden Linguistics and Education, 24(4), 479-496. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Communication in the virtual classroom in higher education: languaging beyond the boundaries of time and space Learning, Culture and Social Interaction, 2(3), 127-142. More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2013). Shifting identity positions in the development of language education for immigrants: an analysis of discourses associated with ‘Swedish for immigrants’ Language, Culture and Curriculum, 26(1), 68-88. More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2013). Technologies at work: a sociohistorical analysis of human identities and communication Deafness and Education International, 15(1), 2-28. More information
Bagga-Gupta, S. (2011). Gränsdragningar och identiteter [Creating boundaries and identities]: en skola för (nästan) alla [A school for (almost) everyone] Pedagogiska Magasinet, 52-57. More information
Bagga-Gupta, S. (2010). Vadå interkulturellt?: En sociohistorisk och tvärgeografisk blick på det som vi kallar kultur Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 3, 15-18 Moheda: Svenska förbundet för specialpedagogik . More information
Bagga-Gupta, S. (2010). Creating and (re)negotiating boundaries: representations as mediation in visually oriented multilingual Swedish school settings Language, Culture and Curriculum, 23(3), 251-276. More information
Bagga-Gupta, S. (2007). Going beyond the Great Divide: Reflections from Deaf Studies Deaf Worlds: Deaf People, Community and Society, 23(2), 69-87 Coleford: Forest Bookshop . More information
Bagga-Gupta, S. (2007). Aspects of diversity, inclusion and democracy within education and research Scandinavian Journal of Educational Research, 51(1), 1-22 London: Taylor & Francis . More information
Carlsson, R., Bagga-Gupta, S. (2006). Verktyg och lådor: en studie om språkfokuserade aktiviteter för minoriteter på förskolearenor Nordisk Pedagogik, 26(3), 193-209 Oslo . More information
Bagga-Gupta, S. (2004). Forskning om mångfald och utbildningsinstitutioner som arenor för mångfald: demokratiska aspekter Utbildning och Demokrati, 13(2), 115-149 Örebro: Örebro universitet . More information
Bagga-Gupta, S. (2004). Challenging understandings in pluralistic societies: language and culture loose in school sites and losing sight of democratic agendas in education? Utbildning och Demokrati, 13(3), 11-36 Örebro: Örebro universitet . More information
Foster, S. Mudgett-DeCaro, P. Bagga-Gupta, S. de Leuw, L. Domfors, L. Emerton, G. , ... Welch O. (2003). Cross-cultural definitions of inclusion for deaf students: a comparative analysis Deafness and Education International, 5(1), 1-19. More information
Bagga-Gupta, S. (2002). Explorations in bilingual instructional interaction: a sociocultural perspective on literacy Learning and instruction, 12(5), 557-587. More information
Bagga-Gupta, S., Nilholm, C. (2001). En utvidgning av mångfaldsforskning inom pedagogik Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning NTD, 44-49. More information
Bagga-Gupta, S. (2001). Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor Utbildning och Demokrati, 10(1), 55-83. More information
Bagga-Gupta, S. (2000). Visual language environments: exploring everyday life and litearcies in Swedish deaf bilingual schools Visual Anthropology Review, 15(2), 95-120. More information

Bok

Bagga-Gupta, S. (2004). Literacies and deaf education: a theoretical analysis of international and Swedish literature. Stockholm: Skolverket More information

Antologibidrag

Bagga-Gupta, S. (2024). Analytical-methodological entanglements. On learning to (re)notice what, where, when, why and by whom in the re-search enterprise. In: C. Damşa, A. Rajala, G. Ritella, & J. Brouwer (Ed.), Re-theorising Learning and Research Methods in Learning Research (pp. 83 -104). Abingdon: Routledge More information
Bagga-Gupta, S., Vigmo, S. (2024). Doing N/Ethnography in the Nexus of Language Learning and Technology: Trends and Looking Ahead. In: R. Hampel & U. Stickler (Ed.), The Bloomsbury Handbook of Language Learning and Technology (pp. 380 -396). London: Bloomsbury Academic More information
Bagga-Gupta, S. (2023). On Naming Traditions: Losing Sight of Communicative and Democratic Agendas When Language Is Loose Inside and Outside Institutional-scapes. In: S. Makoni, A. Kaiper-Marquez & L. Mokwena (Ed.), The Routledge Handbook of Language and the Global South/s (pp. 371 -383). New York, NY: Routledge More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Languaging in digital spaces across the global south-north in the 21st century: Language and identity in political mediascape discourse. In: J. Pan, S. L. Halverson & J. Munday (Ed.), Interlingual readings of political discourse: Translation, interpreting and contrastive analysis (pp. 139 -179). Leiden: Brill Academic Publishers More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Delaktighet – för vilka och av vilka i dagens samhälle? Från binärt tänkande till en tredje position. In: Resultatdialog 2023: Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (pp. 48 -54). Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Commentary: Mobile Gazing, On Ethical Viability and Epistemological Sustainability. In: A. Deumert & S. Makoni (Ed.), From Southern Theory to Decolonizing Sociolinguistics: Voices, Questions and Alternatives Bristol: Multilingual Matters More information
Bagga-Gupta, S. (2022). RE-. Vocabularies we live by in the Language and Educational Sciences. In: S. Makoni, C. G. Severo, A. Abdelhay & A. Kaiper-Marquez (Ed.), The Languaging of Higher Education in the Global South: De-Colonizing the Language of Scholarship and Pedagogy (pp. 61 -84). New York, NY: Routledge More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Almén, L. (2022). Gatekeepers and gatekeeping: On participation and marginalisation in everyday life. In: H. Egard, K. Hansson & D. Wästerfors (Ed.), Accessibility Denied: Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities (pp. 90 -106). London: Routledge More information
Kamei, M., Bagga-Gupta, S. (2021). Goodbye linear learning: Posthumanism in dialogue with Indian communication theory on online education. In: S. N. Demetriadis, V. Dagdilelis, T. Tsiatsos & A. Mikropoulos (Ed.), Research on e-Learning and ICT in education: Technological, pedagogical and instructional perspectives (pp. 169 -195). Cham: Springer More information
Bagga-Gupta, S. (2020). Identity positioning and languaging in deaf-hearing worlds: Some insights from studies of segregated and mainstream educational settings. In: I. W. Leigh & C. A. O'Brien (Ed.), Deaf identities: Exploring new frontiers (pp. 162 -192). New York, NY: Oxford University Press More information
Bagga-Gupta, S. (2020). A third-position regarding a one-school/society-for-all: On "making the impossible possible" and "driven for culture, young-people and coffee". In: S. Bagga-Gupta & P. Weckström (Ed.), On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all (pp. 1 -29). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Weckström, P., Bagga-Gupta, S. (2020). On going beyond dichotomies towards a 3rd position: Some theoretical and pragmatic implications with regards to culture-for-all and a society-for-all. In: S. Bagga-Gupta & P. Weckström (Ed.), On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all (pp. 59 -85). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2019). On epistemological issues in technologically infused spaces: Notes on virtual sites for learning. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 3 -25). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S., Messina-Dahlberg, G., Lindberg, Y. (2019). Preface. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. xi -xv). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2019). Handling languaging during empirical research: Ethnography as action in and across time and physical-virtual sites. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 331 -382). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S., Laursen, H., Golden, A. (2019). Bridging language, literacy and learning. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, learning and literacy (pp. 15 -32). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Learn<em>ing</em> Languag<em>ing</em> matters. Contributions to a turn-on-turn reflexivity. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, learning and literacy (pp. 103 -124). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S., Golden, A., Holm, L., Laursen, H., Pitkänen-Huhta, A. (2019). Preface. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, literacy and learning (pp. v -vi). More information
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2019). Inscriptions and digitalization initiatives across time in the nation-state of Sweden: The relevance of shifts and continuities in policy accounts for teachers’ work. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 27 -62). Cham: Palgrave Macmillan More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Signed Languages in Bilingual Education. In: Ofelia García, Angel M. Y. Lin, Stephen May (Ed.), Bilingual and multilingual education (pp. 131 -145). Cham: Springer More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Introduction: Studies of marginalization processes and participation across sites. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 1 -21). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2017). ”Va sa han?”: Technologies and participation strategies in mainstream school settings. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 164 -196). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Making complexities (in)visible: Empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 352 -388). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
Bagga-Gupta, S. (2017). <em>Languaging </em>and Isms of reinforced boundaries across settings: Multidisciplinary ethnographical explorations. In: Damian J. Rivers, Karin Zotzmann (Ed.), Isms in language education: Oppression, intersectionality and emancipation (pp. 203 -229). Berlin: Mouton de Gruyter More information
Bagga-Gupta, S., Feilberg, J., Hansen, A. (2017). Many-ways-of-being across sites. Identity <em>as</em> (inter)action. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. 5 -23). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Center-staging language and identity research from <em>earthrise</em> positions. Contextualizing <em>performances </em>in open spaces. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. 65 -100). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S., Feilberg, J., Hansen, A. (2017). Erratum: [Identity revisited and reimagined, (2017)] DOI: 10.1007/978-3-319-58056-2. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. E1). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S., Hansen, A., Feilberg, J. (2017). Preface [Identity revisited and reimagined]. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. ix -xi). Rotterdam: Springer More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2015). Learning on-the-go in institutional telecollaboration: Anthropological perspectives on the boundaries of digital spaces. In: Edward Dixon and Michael Thomas (Ed.), Researching Language Learner Interaction Online: From Social Media to MOOCsMore information
Bagga-Gupta, S. (2014). Languaging: Ways-of-being-with-words across Disciplinary Boundaries and Empirical Sites. In: Heli Paulasto, Helka Riionheimo, Lea Meriläinen & Maria Kok (Ed.), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines (pp. 89 -130). Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
Bagga-Gupta, S. (2014). Performing and accounting language and identity: Agency <em>as </em>actors-in-(inter)action-with-tools. In: P. Deters, Xuesong Gao, E. Miller and G. Vitanova-Haralampiev (Ed.), Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning: Interdisciplinary Approaches (pp. 113 -132). Bristol: Multilingual Matters More information
Bagga-Gupta, S. (2014). A common education-for-all and life-long learning? Reflections on inclusion, equity and integration. In: Berit H. Johnsen (Ed.), Theory and methodology in international comparative classroom studies (pp. 225 -243). Kristiansand: Høyskoleforlaget More information
Bagga-Gupta, S., Hasnain, I., Mohan, S. (2013). Introduction: (re)searching language, culture and identity. In: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta, Shailendra Mohan (Ed.), Alternative Voices: (re)searching language, culture and identity (pp. 1 -27). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
Bagga-Gupta, S., Säljö, R. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola: Introduktion. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö (Ed.), Literacy-praktiker i och utanför skola Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Bagga-Gupta, S. (2013). The Boundary-Turn: Relocating Language, Culture and Identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions. In: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta & Shailendra Mohan (Ed.), Alternative Voices: (Re)searching Language, Culture and Identity... (pp. 28 -49). England: Cambridge Scholars Publishing More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Literacies som handling: den språkande människan och praktikgemenskaper. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö (Ed.), Literacy-praktiker i och utanför skolan Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Chaining and Fluidity in "multilingual" Communication: Reflections from Empirical Research on Oral, Signed and Written Social Practices. In: Csilla Bartha (Ed.), Multilingualism in Europe Budapest: Tinta Publishing House & Research Center for Multilingualism More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Privileging identity positions and multimodal communication in textual practices: intersectionality and the (re)negotiation of boundaries. In: Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm (Ed.), Literacy practices in transition: perspectives from the Nordic countries (pp. 75 -100). Bristol: Multilingual Matters More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Challenging understandings of bilingualism in the Language Sciences from the lens of research that focuses Social Practices. In: Eva Hjörne, Geerdina van der Aalsvoort, Guida de Abreu (Ed.), Learning, social interaction and diversity: exploring school practices (pp. 85 -102). Rotterdam: Sense Publishers More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Språk och identiteter i skolmiljöer [Language and Identities in school environments]: Flerspråkiga, mångkulturella kommunikativa undervisningspraktiker i början av 2000-talet [Multilingual, multicultural communicative instructional practices in the begining of the 21st century]. In: Resultatdialog 2012 (pp. 23 -32). Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Bagga-Gupta, S. (2006). Från läs- och skrivkompetenser till literacy: ett sociokulturellt och kommunikativt perspektiv på språkanvändning. In: Madeleine Ellvin (Ed.), Ord och bild ger mening: om literacy i förskola och skola [Svensklärarföreningens årsskrift 2006] (pp. 7 -19). Stockholm: Svensklärarföreningen More information
Bagga-Gupta, S. (2004). "Bilingual talk and talk about bilingualism": a birds eye view of research and developmental projects in the Swedish Deaf educational landscape. In: Grete Høie, Ann-Elise Kristoffersen (Ed.), Inkluderende eller ekskluderende klasserom: døveundervisningen - et case å lære av? (pp. 167 -198). Oslo: Skådalen kompetansesenter More information
Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: discursive and technological resources in Swedish deaf pedagogical arenas. In: Mieke Van Herreweghe, Myriam Vermeerbergen (Ed.), To the lexicon and beyond: sociolinguistics in European deaf communities (pp. 171 -207). Washington D.C.: Gallaudet University Press More information
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (2003). Pedagogical issues in Swedish deaf education. In: Leila Monaghan (Ed.), Many ways to be deaf: international variation in deaf communities (pp. 67 -88). Washington DC: Gallaudet University Press More information
Bagga-Gupta, S. (2003). Gränsdragning och gränsöverskridande: identiteter och språkande i visuellt orienterade skolsammanhang i Sverige. In: Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson (Ed.), Ett vardagsliv med flera språk (pp. 154 -178). Stockholm: Liber More information
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (2002). Language, Social History and Politics: Critical Reflections - Swedish Deaf Education. In: Patricia Mudgett-DeCaro (Ed.), A reader in inclusion of deaf people in education and society: a cross cultural analysis of policies and practices (pp. 28 pgs -). Chelmsford, MA: Courier Custom Publishing More information
Bagga-Gupta, S., Nilholm, C. (2002). Situerad mångfald i skolan. In: Jaget och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet (pp. 277 -287). More information
Bagga-Gupta, S. (2001). Tid, rum och visuell tvåspråkighet. In: Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström (Ed.), Interaktion i pedagogiska sammanhang (pp. 125 -142). Stockholm: Liber More information
Bagga-Gupta, S. (1999). Tecken i kommunikation & identitet: specialskolan & vardagsdeltagande. In: Ullabeth Sätterlund Larsson, Kerstin Bergqvist (Ed.), Möten: en vänbok till Roger Säljö (pp. 111 -139). Linköping: Linköpings universitet More information

Recension

Bagga-Gupta, S. (2023). Urban contact dialects and language change: Insights from the Global North and South Paul Kerswill and Heike Wiese (eds) (2022). More information
Bagga-Gupta, S. (2000). Everyday literacies: students, discourse and social practice. [Av] Michele Knobel. More information

Konferensbidrag

Bagga-Gupta, S., Kamei, M. (2023). Trajectories of becomings. Applying southern thinking to trouble imaginaries that link land-peoples-culture-language. 26th International Conference of Dar al-Kalima University in Bethlehem, Palestine, 28 September to 5 October 2023. More information
Rosa, A., Bagga-Gupta, S. (2023). The work of language. Explorations of institutional responses to diversity in Swedish universities. EARLI 2023, Education as a hope in uncertain times, Aristotle University of Thessaloniki and the University of Macedonia, Greece, 22-26 August 2023. More information
Glass, M., Bagga-Gupta, S. (2023). Constructing Language Boundaries: Historical Trajectories and Contemporary Categorizing in Swedish Spaces. American Association of Applied Linguistics, AAAL 2023, 19-21 March 2022, Portland, USA. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Ett evidencebaserat 3:e perspektiv på delaktighet och inkludering. Behovet av att gå bortom vår besatthet över att höra/tala och teckna [an evidence based third perspective regarding participation and inclusion, The need to transcend our obsession about hearing/speaking and signing]. Swedish Nationell Audiology Conference, ”Evidensbaserad praktik. forskningsperspektivet, de professionellas perspektiv samt det individuella perspektivet”, 21-22 November 2023, Gothenburg. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). On the necessity of major and minor synvändor in the Educational Sciences. UN-learning to RE-learn for epistemic-sustainability. EARLI 2023, Education as a hope in uncertain times, Aristotle University of Thessaloniki and the University of Macedonia, Greece, 22-26 August 2023. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Researching and teaching-learning within higher education. On the need for creative and curious mobile gazing in contemporary times. International conference, Telecollaboration and VE, Virtual Exchange, Aix en Provence, France, 6th June 2023. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Knowledging and Democracing. On the need for creative and curious mobile gazing on the contemporary planet. Conference Democracy in the Times of Digital Transformations, IIIT, New Delhi, 9-11 November 2023. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Reflections on diversity in democratic societies. Accessibility and inclusion for whom, by whom in the 21st century. International conference, “Changing Scenario in Accessibility, Diversity and Inclusion of Divyangjan”, CTDI, NCED-India, New Delhi, 8-10 February 2023. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Un-/indisciplined researching in the margins. (Non-)naming positionalities in Swedish spaces. Mixed Race Thought in the Culture Wars, July 2023, Wolfson College, University of Cambridge, England. More information
Bagga-Gupta, S. (2023). Undisciplined researching in the margins. (Non-)naming human identities in Swedish spaces. Visibilizing raciolinguistic ideologies across cultures, languages, and systems, UC Berkeley, California, USA, 5-6 April 2023. More information
Bagga-Gupta, S. (2022). Life in Media(ted) Wor(l)ds. On disrupting “single grand stories”. IX International Media Summit, KC College, HSNC University, Mumbai, India, 12-13 April 2022. More information
Bagga-Gupta, S., Kamei, M. (2022). Languaging, memories and identities. Identifying ways-of-being and becoming. American Association of Applied Linguistics 2022, Pittsburg, PA, USA, 19-22 March 2022. More information
Bagga-Gupta, S. (2022). Epistemic justice and languaging: A critique of hegemonic thinking, essentialisms and labelling language. American Association of Applied Linguistics 2022, Pittsburg, PA, USA, 19-22 March 2022. More information
Bagga-Gupta, S. (2021). Researching the learning of language and literature in the 21st century. Challenges of going beyond 20th century nomenclature. Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century, 9-11 June 2021, Oslo, Norway. More information
Bagga-Gupta, S. (2021). Undisciplined research at the margins. The work of naming practices in Swedish spaces. SIEF2021 15th Congress, Helsinki, Finland, 19-24 June 2021. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2021). Equity and social justice for whom and by whom in contemporary higher and adult education: Mapping policies of inclusion/integration in the nation-state of Sweden. Forskning om Högre Utbildning, Örebro, Sweden, Online, Örebro University, Sweden, 19-20 May 2021. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2021). On Epistemological Issues in Technologically Infused spaces. Reflections on Virtual Sites for Learning. Exploring Language Education (ELE), 9-11 June 2021, Oslo, Norway. More information
Bagga-Gupta, S., Kamei, M. (2021). On myths and imaginations related to language, identity and mobility. AMLI2021: Approaches to Migration, Language and Identity, Online, Sussex University, England, 9-11 June 2021. More information
Bagga-Gupta, S., Carneiro, A. (2021). Multisidedness of knowing. Imagining nodal frontlines by going beyond multilingual scholarship. Conference of the International Association of Colonial and Postcolonial Linguistics 2021, 28-30 June, Cape Town, South Africa. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2021). Disrupting the naturalistic order of things. On normal languaging and normal diversity. AAAL 2021 Virtual Conference, 20-23 March 2021, USA. More information
Bagga-Gupta, S. (2021). On Naming Traditions. Losing sight of communicative and democratic agendas when language is loose in academic landscapes. Annual Conference of the International Association for the Integrationist Study of Language and Communication, Federal University of Santa Catarina, Brazil/ Webinar Integrationism and language ideologies March 15-20, 2021, Virtual Seminar. More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). Academic agency and responsibility through writing processes. EARLI 2021 Online Conference: Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 22-28 August 2021. More information
Bagga-Gupta, S. (2021). Undisciplinary, global stance. On non-programmatic theoretical alignments and transmethodologies: Presentation at the invited workshop on peer-reviewing. EARLI 2021 Online Conference: Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 22-28 August 2021. More information
Bagga-Gupta, S. (2021). Talking with, talking back. On rules and transgressions in researching diversity and communication. EARLI 2021 Online Conference: Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 22-28 August 2021. More information
Weckström, P., Bagga-Gupta, S. (2021). On participation and learning to be a citizen. Troubling norms of identity in the performing arts. EARLI 2021 Online Conference: Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 22-28 August 2021. More information
Bagga-Gupta, S., Kamei, M. (2021). Decolonizing scholars’ methodological stances based upon Second Wave of Southern Perspectives. SMUS Interdisciplinary Conference, Botswana, 23-25 September 2021. More information
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2021). Discourses and practices regarding digital tools. Unintended tools for exclusion in educational contexts?. 8th New Zealand Discourse Conference (NZDC8), Christchurch, New Zealand, 9-10 December 2021. More information
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2021). On Participation and Communicating. Troubling Norms of Language and Identity in the Performing Arts. 8th New Zealand Discourse Conference (NZDC8), Christchurch, New Zealand, 9-10 December 2021. More information
Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2020). Academic agency and responsibility through writing processes. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2020). Re-orienting for openness and inclusion: on the myth of one higher education for-all?. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020. More information
Bagga-Gupta, S. (2020). On myths and experiences of the mobile human condition: Belonging to land and language. International Virtual Conference:Identity: Myths, Memories, Communication and Cultural Narratives, 28-29 November 2020, India. More information
Bagga-Gupta, S. (2020). Digital Media Landscapes through Decolonial lenses: Troubling understandings of the nature of communication and identity. Conference Emerging Styles of Communication and Storytelling in a Digital Media Landscape. Usha Pravin Gandhi College of Arts, Science and Commerce, Mumbai, India. 7 March 2020. More information
Kamei, M., Bagga-Gupta, S. (2020). Goodbye linear learning - Posthumanism in dialogue with Indian Communication theory on online education. VII International Media Summit, LeaDMe 2020, February 13-15, 2020. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2020). Handling language during empirical research: Ethnography as action in and across time and physical-virtual sites. VII International Media Summit, LeaDMe 2020, February 13-15, 2020. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Researching 21st century institutional trajectories. 18th Biennial EARLI Conference, EARLI 2019, Aachen, Germany, 12-16 August, 2019. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Quality and equity in global academic publishing for whom, by whom and other sticky issues. 18th Biennial EARLI Conference, EARLI 2019, Aachen, Germany, 12-16 August, 2019. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). A second wave of southern perspectives. On the situated and distributed nature of named languages, named cultures and named identities. GEReSH-CAM. Governance et Emergence de la Recherche en Sciences Humaines au Cambodge, Cambodia. 16-18 Oct 2019. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Making visible and going beyond “single academic stories” in the Language and Educational Sciences. A turn towards alternatives. The Annual Conference of the International Association for the Integrational Study of Language and Communication: “Integrationism and Philosophies of Language: Emerging Alternative Epistemologies in the Global North and Global South”, 30 August - 2 September, 2019. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Revisiting and questioning the circularity and taken-for-grantedness of older and newer concepts in the Language and Educational Sciences. Conference GlobalizationS and circulation of ideas, knowledge and norms, Paris, France, 12-13 September 2019. More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2019). Patient or customer? Interpretation, accessibility, and participation for deaf people in Sweden. World association of Sign Language Interpreters - WASLI, Paris, France, 15-19 July, 2019. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Normalt språkande och medlemskap i olika livsvärldar. Om synliggörandet av vår besatthet vad gäller gränsdragning [Normal languaging and membership i different life-worlds. On making visible our obsession with demarcations]. Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk, 3-4 juni, Jönköping [National network meeting for teacher educators of Swedish as a Second Language. Jönköping 3-4 June 2019]. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Hållbar Forskning. Kunskapsregimer och kunskapsmångfald [Sustainable Research. Knowledge regimes and knowledge diversity]. SPARC konferens och årsmöte, "Deltagande Aktionsforskning och kunskapsdemokratin", 24 maj 2019, Stockholm, Sverige. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2019). Equity and social justice for whom and by whom in contemporary higher education. Mapping policies of inclusion/integration in the nation-state of Sweden. Praxis Symposium: Praxis in Higher Education with a focus on the Nordic Context, University of Borås, Sweden, 22-23 May 2019. More information
Bagga-Gupta, S., Rao, A. (2019). Languaging features and identity-positionings in contemporary social media: A contrastive analysis between global South-North spaces. MuDD2019, Multilingualism, Diversity and Democracy, 8-10 April 2019, Jönköping, Sweden. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). ”Jag är inte bara händer eller öron”. Språkande och medlemskap i döv-hörande världar [”I am not only hands or ears”. Languaging and membership in deaf-hearing worlds]. Nationell dövteamsträff, 10-12 april, 2019, Göteborg, Sverige. More information
Bagga-Gupta, S. (2019). Academic Social Responsibility. On thinking freely and recognizing alternatives. 6th International Media Summit. Media Integrity. 14-16 Feb 2019, Mumbai, India. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019. More information
Malmqvist, J., Bagga-Gupta, S. (2019). Provision of support and services in compulsory education in Sweden. School placement patterns of pupils with ADHD or hearing difficulties. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany. More information
Bagga-Gupta, S. (2018). Making visible and going beyond “single academic stories” in the Language and Educational Sciences. A turn towards alternatives. Symposium on Linguistics Across Disciplines (LAD), Aligarh University, Aligarh, India, November 2-4, 2018,. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S., Vigmo, S. (2018). Widening participation through digitalisation? Research issues and challenges related to transitions and inclusion in and across educational settings. Symposium: Undervisning och lärande i ett praxis-orienterat universitet [Teaching and learning in a praxis-oriented university], Borås, Sweden, 27-28 September 2018. More information
Bagga-Gupta, S., Tapio, E., Gynne, A., Messina Dahlberg, G. (2018). Languaging and learning genres. Meaning-making as chaining of resources across language-varieties and modalities inside, outside and across physical and digital spaces. Paper at CCD international conference GeM 2018, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? Jönköping, Sweden, 12-14 September 2018. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2018). Analytical explorations on the what, where and when of language learning. Paper at SIG 10 and 21 EARLI conference “Connecting connected minds. Capturing the relevance of social interaction and cultural diversities in a digitalized media ecology”, Luxenbourg, 30-31 August 2018. More information
Bagga-Gupta, S. (2018). On ”Making the impossible possible” – Democracy and Inclusion for whom and by whom. Intergenerational and Comparative Perspectives on Quality Inclusive Education ICPQIE, Stockholm University, Sweden, 18-20 June 2018. More information
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2018). DoIT sektorsövergripande samarbete i demokratins tjänst. Behovet av ett tredje perspektiv på delaktighet och inkludering [DoIT cross-sector cooperation for democracy. The need for a third perspective on participation and inclusion]. Paper at the SPARC conference “Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst” [Participation action-research in the service of democracy], Botkyrka, Stockholm, Sweden, 28-29 May 2018. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2018). Disentangling conceptual webs-of-understandings. The case of neologisms Translanguaging and Nyanlända. Paper at the Sociolinguistics Symposium 22, Crossing Boarders: South, North, East, West, 27-30 June 2018, Auckland, New Zeeland. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2018). On the quest to ”go beyond” bounded semiotic codes. Research in the Language Sciences/Deaf Studies 1997-2017. Paper in the Colloquium “Language Studies and Deaf Studies, LSDS. Theoretically framed empirical contributions on languaging across time and space”, at the Sociolinguistics Symposium 22. Crossing Boarders: South, North, East, West. 27-30 June 2018. Auckland, New Zeeland. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2018). Issues and challenges for whom in higher education-for-all? Disabling and Enabling technologies for learning. Paper at Forskning om högre utbildning [Research on higher education], Lund, Sweden, 15-16 May 2018. More information
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2018). Digitalization initiatives in schools. Intersecting chains across time. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India. More information
Bagga-Gupta, S., Rane, K. (2018). Mediamorphosis and the analysis of learning practices. Languaging and identity-positions. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India. More information
Bagga-Gupta, S., Rao, A. (2018). Languaging in digital global-South-North spaces in the 21st century. Media, language and identity in political discourse. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Malmqvist, J., Vigmo, S., Montebelli, A. (2018). SIG: A Broader Participation? Research issues and challenges related to Transitions and Inclusion in and across educational settings (BroTIn). Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, 2018, Lund. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Visually-oriented participation and learning. Contributions from Deaf Studies, Multilingual Studies and Literacy Studies to an education-for-all. International Symposium “Visualization and augmented reality as learning tools for children with special needs. Inventory of the present - exploring the future”. 2-4 October. Norrköping, Sweden. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). "I am not just big hands or big ears". Membership and Languaging in deaf-hearing collaborations in Sweden: Paper in the panel “Sign Language Ideologies in Practice”. AAA, American Anthropology Association 116th annual conference: Anthropology Matters! 29 Nov – 3 Dec 2017, Washington DC, USA. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2017). Dis/enabling technologies for learning in higher education-for-all. Issues and challenges for whom?. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland. More information
White, J., Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Applying analytics to multimodal data: Methodological challenges and opportunities. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland.. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Mobilization of nomenclature in the language and diversity areas in learning and instuction. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland.. More information
Bagga-Gupta, S., Lyngvær Hansen, A., Feilberg, J. (2017). Identity (re)visited and (re)imagined. Empirical and theoretical contributions on the nature of diversity across time and space. EDEN 2017, European Distance and E-Learning network conference, Diversity Matters. 13-16 June, Jönköping, Sweden. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2017). Enabling and disabling dimensions of lived experiences and policies. Participation and learning in higher education-for-all. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Understanding functionality in Higher Education. Metaresearch across disciplines in the 21st century. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland.. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Understanding functionality in Higher Education. Enquiring into research across disciplines in the 21st century. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017. More information
Bagga-Gupta, S., Gynne, A. (2017). Chaining: the use of language resources including literacies on the move. Conference Skriv! Les! 2017. 9-11 May. Trondheim, Norway. More information
Mohan, S., Bagga-Gupta, S. (2017). Boundaries in the areas of ”Languages” and “Disabilities” in the nation-state of India. A case study of the period 1881-2016. International Conference on Dis/Ability Communications. Perspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (23-24). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India.. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Analytical framings on dis/abilities, participation and inclusion. Going beyond dichotomized hegemonies in the domains of Language and Identity. International Conference on Dis/Ability Communications. Perspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (55-58). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India. More information
Weckström, P., Bagga-Gupta, S. (2017). Exploring Diversity and Dis/Ability in Theatre – Meeting Places and Conditions for Participation. erspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (25-27). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India.. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Languaging, diversity and neologisms. Reflections on the mobilization of terminologies in the 21st century. Translanguaging – researchers and practitioners in dialogue. Örebro, Sweden. 28-29 March. More information
Lyngvær Hansen, A., Bagga-Gupta, S. (2017). Visually oriented multilingual communication. Participation in higher education. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). ”Om att göra det omöjliga möjligt”. Demokrati och delaktighet för vem och av vem? [”On making the impossible possible”. Democracy and participation for whom and by whom?]. Aarhus: CURSIV, Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus Universitet., Nordic Minister Council’s conference Barehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap [Preschool and school as the centre for inclusion and democratic citizenship]. 2-3 May. Oslo, Norway. More information
Bagga-Gupta, S., Maräk Leffler, J. (2016). Mobalizing intersectionality through a focus on social-textual practices: Recognizing or marginalizing Sami, deaf and immigrants?. g16 Gender research conference Boundaries, Mobility and Mobilization. 23-25 November 2016, Linköping, Sweden. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2016). Ethnography as fieldwork practice in and across physical-virtual spaces. Focusing current methodological practices. Colloquium "Research methods as practice. Current fieldwork strategies and methodological accountings", at AAAL, 9-12 April 2016. Orlando, USA. More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2016). "I wuz like oh taam to go to skool." School diaries and blogs as spaces of languaging and learning. Colloquium “Opening virtual sites for language learning and sustainable development”. Psychology of Language Learning 2 – Individuals in Contexts. 22-24 August, Jyväskylä, Finland. More information
Bagga-Gupta, S. (2016). Center-staging language and identity research from earthrise perspectives. Chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. Plenary at the “International conference on South Asian Languages and Literatures, ICOSAL-12”. 7-9 January 2016. Hyderabad, India.. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2016). The where and when of online language learning: Socialization as categorization in virtual spaces. EUROSAL 2016”. 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland. More information
Bagga-Gupta, S. (2016). A third position on Language and Identity across learning sites. Democratic and equity issues for whom, where, when and why. "Language Learning Round-Table at EUROSAL 2016". 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland. More information
Bagga-Gupta, S. (2016). What, where, when, why and for whom is Language? Democratic and equity issues inside and outside school. Scandinavian conference "Languages go far in the North" [Språk så in i Norden]. 18-19 April 2016, Stockholm. More information
Bagga-Gupta, S. (2016). Att vara besatt av gränser VS länkning och kontinuum i språkande och identitetande: [Our obsession with boundaries VS Chaining and continuum in languaging and identiting]. Nordic conference on Bimodal Bilingualism in signing children”, 26-27 October, Trondheim, Norway. More information
Bagga-Gupta, S. (2016). Re-visiting "turn" positions and making languaging visible. Colloquium "Moving conceptualizations of language and literacy in SLA". EUROSAL 2016”. 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Challenges in (re)searching literacies in the 21st century: issues of timespace, mobility and identity-positions in the GLO-CAL North and South. GURT 2015, Diversity and Super-diversity: Sociocultural Linguistic Perspectives, Georgetown University, Washington DC, USA, March 13-15, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language: webs-of-understandings in the era of reinforced boundaries. 16th biennial EARLI 2015 conference: Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2015). “We are doing Distanskurs!”: (Re)thinking the “distance” in online language education encounters. Addressing the decolonial and boundary turn in transformative learning. 16th Biennial Conference (EARLI 2015), Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, August 25-29 August, 2015. More information
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2015). Going Beyond Inculsion: Reflections from research, culture and three years of DoT. A Cross-sector multidisciplinary international conference, “Going Beyond Inclusion. New forms of Cultural Spaces in the 21st century" (ICS 2015) Örebro, Sweden, November 18-21, 2015. More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2015). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization, The University of Hong Kong, June 3-6, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. 36th Annual Ethnography in Education Research Forum: Inequality, Poverty, and Education: An Ethnographic Invitation. University of Pennsylvania, USA, February 27-28, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in and across virtual-irl timespaces: challenging disciplinary and methodological hegemonies through the lens of visually-oriented data. Visual Media Culture Conference, KC College, Mumbai University, India, 20-21 February 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging and diversity-at-work inside, across and outside educational, work-place and virtual arenas: Contextualizing accountings and performances. Contextualizing Linguistic Diversity in Institutional Settings, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway, October 8-9, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Center(staging) language from earthrise perspectives: Chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization, The University of Hong Kong, June 3-6, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). A third position in conversations about one-(education)-for-all: On “making the impossible possible” and “burning for culture, young people and coffee”. Conceptions of social justice and inter-sectionality in Scottish and Swedish education, School of Education, University of Gothenburg, Sweden, December 7, 2015. More information
Bagga-Gupta, S. (2015). Kritiska reflektioner kring “ISM:s” av betonade gränser inom utbildningsvetenskap: En tredje position kring en-(utbildning)-för-alla. Plenary at the 10th anniversary conference of the Journal EDUCARE, Malmö University College, Lund, Sweden, December 9, 2015. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2015). (Im)mobilities and transnational identity positions on-the-go: language learning in glocal spaces. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2014). Learning on the go while staying at home: languaging in virtual learning spaces. AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia.. More information
Bagga-Gupta, S., Gynne, A. (2014). Young people’s languaging and multimodal practices: “Bilingualism” in a Swedish school and in virtual spaces. AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia.. More information
Bagga-Gupta, S. (2014). Current challenges of researching literacies in “multilingual, multimodal” glocal settings in the North and South. AILA World Congress (International Applied Linguistics Association) “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014, Brisbane, Australia.. More information
Bagga-Gupta, S. (2014). Agency, agents and artifacts: Performing and accounting for languaging and identity. AAAL 2014 (American Association for Applied Linguistics, 22-25 March 2014, Portland, USA.. More information
Bagga-Gupta, S. (2014). Human rights and democracy in the age of reinforced boundaries: Learners and learning in the here, the there, the virtual. EARLI,European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities, 27-30 August 2014. Padova, Italy.. More information
Bagga-Gupta, S., Surian, A. (2014). Center-staging global north-south research in the glocal-virtual age: Challenges in researching and theorizing learning, communication and diversity. EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities.27-30 August 2014. Padova, Italy.. More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2014). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time.. LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization.Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India.. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2014). Online-offline learning spaces in language focused higher education: (re)visiting boundaries. EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction, SIG 10, 21 & 25 "Social Interaction in Learning and Instruction","Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings" and "Educational Theory" 27-30 August 2014. Padova, Italy. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2014). Learning as access and learning as participation: (im)mobilities and transnational identity positions in cyber communities. Mysore, India: CIIL, Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India.. More information
Bagga-Gupta, S., MMC, M. (2014). Accessing global communities through local resources?: a study of barriers and facilitators of first generation women users of new communication technologies. Mysore, India: CIIL, Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2013). Socialization in glocal communities of practices: Becoming a group in virtual learning sites. IIEMCA, The International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Theme, Technologies and techniques. 5-13 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada. More information
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2013). Enabling and Disabling Participation.: Handling technologies in institutional settings.. 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada.. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Accounting for and (re)visiting special needs: the identity of language and the language of identity. 13th IPrA, International Pragmatics Association Conference. 8 to 13 September 2013 in New Delhi, India.. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Languaging: a layered critique of the prefix bi and multi!. International conference Passion for language, June 13-14, 2013, Jönköping, Sweden. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). (Re)searching languaging and identity positions: Perfomances and accountings. Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden.. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Language and Diversity across time and space.: Representations loose in Northern sites and losing sight of democratic agendas in the global North?. International conference on Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland.. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Human Languaging: Studying what? (Re)creating what?. Pragmatics of Cross-Cultural Communication in a Multilingual Setting, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, 14-16 September 2013. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Multilingual, Multimodal Languaging.: Theorizing Communication Across Sites.. CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.. More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education : An ethnographic case study of a "bilingual" Sweden Finnish School. Stockholms University, Stocksholm Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2013). Negotiating linguistic and cultural diversity in the adult language learning classroom: A study of practiced language policy in institutional education for immigrants in Sweden. 13th IPrA, International Pragmatics Conference, New Dehli, 8-13 september 2013. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Mapping epistemic practices and identity in and across social spaces: constraints and affordances in cyber-education. REID 2013, Elite Stora Hotellet, Örebro, Sweden, 22-24 October 2013. More information
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2013). Shaping identities and futures through language learning: A study of an institutional education for immigrants across time and space. 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany.. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Constraints and affordances in epistemic practices:: Socialization in virtual affinity spaces. Responsible teaching and sustainable learning. 15th Biennial EARLI conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany.. More information
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in transnational epistemic practices: Constraints and affordances in virtual classrooms. 13th IPrA, International Pragmatics Conference 8-13 September 2013. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Språkets identiteter och identitetens språk: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum. Annual conference of the Educational Sciences Committee, The Swedish Research Council, Stockholm. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Språkets identiteter och identitetens språk [The identities of languages and the languages of identities]: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum [Complexities and boundaries in educational practices across time and space]. Annual conference of the Educational Sciences Committee, The Swedish Research Council, Stockholm. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Variations and modalities in languaging: the writing, talking, signing human being and communities of practices. ECER, European Conference on Educational Research, September 18, 2012, Cádiz, Spain. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Scaffolding social developmental trajectories in an Asian megacity: NGO’s as sites for sustainable change. Conference on Anthropology and Sustainability in Asia, CASA, December 2012, Bangkok, Thaliland. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). 'Scaffolding identities and learning at construction sites': literacies and representations as mediation across time and space in an Indian NGO. SANT-NAF Anthropology Conference, Theme: MediationsPanel: Asian Mediations II - South Asia. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Mediation and a third position in deaf research: studies of languaging and subject positions. SANT-NAF Anthropology conference. Theme: MediationsPanel: Mediation and Functional Disabilities. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2012). Virtual learning sites as transnational borderlands: dialogical approaches to participants 'multilingual-modal' languaging. EUROCALL, European Association for Computer Assisted Language Learning. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle  [Learning research and the challenges we face in present day society]: om gränser, gränslandet och “(re)search” [On boundaries, borderlands and “(re)search”]. The 2nd national SPARC conference ”Att forska och utvecklas tillsammans. Hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?” [Researching and developing together. How can we strengthen participation based action-research?]. Stockholm. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). What can we learn from a “Third-Position” in the deaf education area?: A case study of Swedish deaf education. The 8th Mexican national continuing education program. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje. More information
Bagga-Gupta, S. (2012). Människans språk och identiteter [Human language and identities]: utmaningar och en tredje position [Challenges and a third position]. Forum för sektorsövergripande kunskapsutveckling, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2011). ”Technologies at work”: a sociohistorical analysis of human identities and communication : focus upon CI and language. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011. More information
Bagga-Gupta, S. (2011). En segregerad skolform för vissa inom ramen för en-skola-för alla [A segregated school for some within the framework of a common-school-for-all]: Vad kan vi lära från sociohistoriska och tvärgeografiska blickar? [What can we learn from socio-historical and cross-geographical perspectives?]. Sveriges Dövas Riksförbunds skolseminarium [Swedish National Deaf Association School Seminar]. More information
Bagga-Gupta, S. (2011). The boundary-turn: reflections on language, culture and identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions in the 21st century. European Expert Seminar: Cultural Education and Civil Society: How can languages contribute?. More information
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2011). Young people’s language usage and identity positioning inside and outside a Swedish Finnish bilingual educational setting: explorations from a pilot study. 39th Congress of the Nordic Educational Research Association, Rights and Education, Jyväskylä, Finland. More information
Lyngvær Hansen, A., Bagga-Gupta, S., Muruvik Vonen, A. (2011). Visual orientation and chaining: communicative practices in deaf and hearing settings. ISB8, International Symposium on Bilingualism, Oslo, Norway. 15-18 June. More information
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2011). Doing instructions: exploring instructions in multilingual classroom interaction. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September 2011. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2011). Unimodal behaviors in multimodal bilingual virtual learning settings: languaging in online synchronous higher educational environments. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011. More information
Bagga-Gupta, S., Rosén, J. (2011). Languages and identities in the development of the educational system ‘Swedish for immigrants’: a sociohistorical account of categories. ISB8, International Symposium on Bilingualism. Oslo, Norway. 15-18 June. More information
Bagga-Gupta, S., Rosén, J. (2011). Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September. More information
Bagga-Gupta, S. (2011). Re-thinking human diversity & multilingualism in Europe: critical reflections from empirical research on oral, written & signed communication. The International conference on multilingualism in Europe. Budapest, Hungary. More information
Bagga-Gupta, S. (2011). Critical empirically based reflections on development of biliteracy: cross-cultural examples from hearing and deaf groups. The Japanese conference on Development of Biliteracy. Keio University, Tokyo, Japan, 22-24 February. More information
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2010). Making complexities invisible?: Contributions to the representation of social interaction in scholarly writings. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands, 2-3 September 2010. More information
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2010). Orchestrating feedback: a study of teacher-student multimodal interaction in a language learning setting. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands. More information
Bagga-Gupta, S. (2010). Språk, språkande och människa [Language, languaging and human beings]: Reflektioner kring demokrati och delaktighet [Reflections on democracy and participation]. National Human Rights Conference [Mänskliga rättigheters dagar], Conventum, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2010). (Re)visiting borderlands: learning, communicating, identities inside and outside school settings. The Research Workshop – Part II “Is there a place for intersectionality in educational research? Theoretical perspectives and practical implications”. Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2010). Representations as mediation: revisiting understandings of language and identity in present day northern settings. Plenary lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February. More information
Bagga-Gupta, S. (2010). Reflections and issues on language, culture and identity in the 21st century. Valedictory lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February. More information
Bagga-Gupta, S., Lyngvaer Hansen, A., Muruvik Vonen, A. (2009). Visually oriented multilingual communication in the classroom. 37th Congress of the Nordic Educational Research Association, Literacy as worldmaking, Norway. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). The KKOM-DS (CCD) research group: implications and issues for education based on research. European Parental non-governmental organization FEAPDA. Örebro, Sweden, 15 September 2009. Invited lecture. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). Social interaction in learning and instruction: joining fources, losing focus?. 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, The Netherlands, 2009. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). Talk about bilingualism and bilingual talk. International English Schools National Annual Day, Stockholm. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). Representations of diversity and culture: critically understanding identity through the analysis of a Swedish national project "Exemplary schools for diversity". 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Fostering Communities of Learners, The Netherlands. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). Meaning making processes in human communication: chaining in and between language codes and modalities. International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism. Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2009). Communication-practices and identities inside and outside school arenas in Sweden: languages, literacies and cultural practices in the 21st century. International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism, Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Critical explorations in understanding communication, culture and diversity. EARLI’s 1st Advanced Study Colloquium in Stellenbosch University, South Africa. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Visual or visually oriented?: What can one learn from research on bilingual models in Sweden. 4th Mexican national continuing education programme. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje. Mexico City, Mexico. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Democracy, participation and didactics: language issues in everyday life and in research. The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Tuzla, Bosnia. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Didactics of communication and identity in settings that are labeled "inclusive". The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion, communication and didactics: education for all or education for "the Other". International workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Bosnia. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion matters in a democratic society. The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia. More information
Bagga-Gupta, S., Allard, K., St John, O., Nordmark, M. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: empirical explorations from 3 different language profile schools in present day Sweden. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Conceptual and methodological points of departure & socio-historical reflections on “cultural diversity in Sweden”: Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg. More information
Bagga-Gupta, S. (2007). Learning communication and identity in Swedish special schools: a sociohistorical and interactional analysis. 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. More information
Bagga-Gupta, S. (2007). Delaktighet för elever med funktionshinder: hur kan det förstås och vad vet vi?. LIKA VÄRDE – Mötesplats för forskning och praktik, SIT, Specialpedagogiska institutet, Nynäshamn. More information
Bagga-Gupta, S. (2007). The “acquisition” of blindness in communicative spaces. 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. More information
Bagga-Gupta, S., Skoog, M. (2006). Monological literacy practices in present day pluralistic preschool and school contexts. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium III, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2006). Languages and identities in school arenas: Communication-practices in plurilingual and multicultural settings at the beginning of the 21st century. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium II”, Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (2006). Reflektioner kring flerspråkighet & kulturfrågor i hörande & Döva sammanhang [Reflections on multilingualism and cultural issues in hearing and deaf contexts]. Invited lecture at the Deaf Association, Örebro region. More information
Bagga-Gupta, S. (2006). Education Widens Democracy – Or?: Theme Speech of the 34th NERA Congress. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association. Örebro, March 9-11. More information
Bagga-Gupta, S. (2005). Diversity, disability or handicap?: Reflections on and from "special" education. 11th Biennnial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Promoting Inclusive Learning Settings, Nicosia, Cyprus. More information
Bagga-Gupta, S. (2004). Challenging understandings in pluralistic societies: language and culture loose in school sites and losing sight of democratic agendas in education?. The multicultural foreign language classroom: An arena for democratic experiences. More information
Bagga-Gupta, S. (2003). Drawing boundaries in everyday life: identity markers in everyday school settings in Sweden. 10th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Padova, Italy. More information
Bagga-Gupta, S. (2003). Språk och lärande i visuellt orienterade flerspråkiga pedagogiska miljöer i Sverige. Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Doveundervisning - et case laere av?, Oslo. More information
Bagga-Gupta, S. (2003). Bilingual ideologies and visually oriented language practices: reflections from research. Segni-Parole: percorsi di bilinguismo, Biella, Italy. More information
Bagga-Gupta, S. (2002). Communication and literacies in visually oriented classrooms: exploring the activity of “högläsning” in deaf schools in Sweden. The 23rd Ethnography in Education Forum conference, Pennsylvania, USA. More information
Bagga-Gupta, S. (2002). Swedish research on deaf bilingualism with a focus on literacies. Star Schools Project conference on Deaf Bilingualism, Santa Fe, New Mexico, USA. More information
Bagga-Gupta, S., Erting, C. (2002). Cross-cultural explorations in deaf bilingualism: Sweden and the United States. The international conference Deaf Way II, Washington DC. More information
Bagga-Gupta, S. (2002). Literacy matters in Swedish deaf education. PVD Chair in Deaf Studies annual lecture, Gallaudet University, Washington DC. More information
Bagga-Gupta, S. (2001). Discursive-technological practices and belonging to a language: explorations of diversity and signs of deaf and hearing memberships: Paper presented in the panel: “Desire, technology and language: The discursive power of technologies in Deaf arenas” (Society for linguistic anthropology). 100th American Anthropological Associations Conference, Panel: Desire, technology and language: The discursive power of technologies in deaf arenas, Society for linguistic anthropology, Washington DC. More information
Bagga-Gupta, S. (2000). Everyday language practices and notions of identities in deaf bilingual school settings. 7th conference of International Pragmatics Association (IPrA), Budapest, Hungary,. More information
Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction: practising language and the practices of language at the bilingual Swedish schools for the deaf. 8th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Gothenburg. More information
Bagga-Gupta, S. (1999). Deaf children: practising literacy or participating in literacy practices?: Or “understanding some of the paradoxes & dilemmas in Swedish deaf education at the end of the 20th century”. European Days of Deaf Education (EDDE), Örebro. More information
Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction in deaf bilingual upper secondary schools in Sweden: an exploration of language ideologies and practices. 2nd International Symposium on Bilingualism, Newcastle upon Tyne, U.K.. More information
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (1997). Notions of deaf identity in the minority period in Sweden. 96th American Anthropological Associations Conference, Washington DC. More information

Övrigt

Bagga-Gupta, S. (2022). Tensions of studying losses and gains in deaf-hearing communities. Reflections: Review of: The Noisy Silence of villagers with Deafness of Dhadkai, Jammu, India: A Case Study. More information
Bagga-Gupta, S. (2017). Marginalization Processes: Studies of membership and participation across disciplines and sites. More information
Bagga-Gupta, S., St-John, O. (2015). Making complexities (in)visible: Empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. More information
Bagga-Gupta, S. (2013). Språk, språkande och tankar från ett tredje perspektiv [Language, languaging and ideas from a third perspective]. More information
Bagga-Gupta, S. (2008). Den enspråkiga människan och den enfaldiga skolan. [The monolingual human being and the momocultural/homogenous school]: Var finns de? [Where are they?]. More information
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. . ”Va sa han?”: communicative strategies in educational environments where one participant has cochlear implants. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Lindberg, Y. . Virtual Learning Sites as Languaging Spaces. Critical issues on languaging research in changing eduscapes in the 21st century. More information
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. . Handling languaging during fieldwork, analysis and reporting in the 21st century. Aspects of ethnography as action in and across physical-virtual spaces. More information
Bagga-Gupta, S. . Languaging in deaf-hearing collaborative activities in educational and cultural sites in Sweden. More information

Samlingsverk

(2022). Transcending Circulations of Southern and Northern Concepts: Introducing Mobile and Dialogic Perspectives on Language and Culture: Special issue of Journal of Multicultural Discourses (Vol. 17, no. 4, 2022). More information
(2020). On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
(2019). Language Studies and Deaf Studies. Theoretically framed empirical contributions on languaging inside and outside educational settings: Special issue of Deafness & Education International (Vol. 21, no. 2-3, 2019). More information
(2019). Reconceptualizing connections between language, learning and literacy. More information
(2019). Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes. Cham: Palgrave Macmillan More information
(2017). Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing More information
(2017). Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space. Rotterdam: Springer More information
(2013). Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
(2013). Alternative voices: (Re)searching language, culture, identity.... England: Cambridge Scholars Publishing More information

Rapport

Bagga-Gupta, S. (2006). Att förstå delaktighet utifrån forskning som fokuserar deltagande och interaktion. Stockholm: Specialpedagogiska institutet More information
Bagga-Gupta, S. (2003). Research areas and globalisation [1] och Forskningsområde och globalisering [2]: en engelsk och en svensk expertrapport till University Sign Language utredning. More information
Bagga-Gupta, S. (2002). Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i tvåspråkiga regionala specialskolor. Stockholm: Skolverket More information
Bagga-Gupta, S. (1997). Utvärderingen av statliga specialskolor [Evaluation of the State Special Schools]. Stockholm: Skolverket More information