Maria Bäcke

Universitetslektor i litteraturvetenskap
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskningsmiljöledare för CCD - Communication, Culture and Diversity
Programansvarig för LeaDS

För närvarande arbetar jag som programansvarig för masterprogrammet LeaDS och som ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) vid Jönköping University. Jag har doktorerat inom Teknovetenskapliga studier och min avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011) fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Min nuvarande forskning handlar om liknande frågeställningar utifrån ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter. Jag har även arbetat inom lärarutbildningen sedan 2004. 

Min forskning kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier. Den kulturella aspekten har länge varit mitt primära forskningsfokus när jag har analyserat skönlitteratur, men jag har även fört med mig detta perspektiv när jag analyserar icke-fiktivt material relaterat till digitalisering, mångfald och lärande.

I olika konstellationer studerar jag för närvarande anledningarna till och processerna bakom valet av digital teknik och införandet av AI i skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där jag drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data”, i form av dataägande och informationsinsamling.

Pågående forskning

Jag är projektledare för projektet Goda exempel för skolnärvaro som har fått ULF-medel för åren 2025-2026, där forskare från JU och GU samarbetar med skolledare och skolpersonal i Jönköping och Värnamo. Målet är att samordna insatserna och underlätta för barn och ungdomar som antingen inte kommer till skolan (dvs problematisk skolfrånvaro) eller riskerar att hamna i denna sits.

Jag är svensk projektledare för GTSF-projektet (Global Teachers for a Sustainable Future) som finansieras av Erasmus+. Fokus för GTSF är internationalisering på hemmaplan inom lärarutbildningen med partners från Spanien (övergripande projektledare), Österrike, Tyskland, Rumänien, Turkiet, Ukraina och Sverige. Även Malaysia, Colombia och Mexico är en del av projektet.

Bokkapitlet "Digital Hållbarhet" kommer snart att kunna hittas i den uppdaterade utgåvan av Digital kompetens för lärare publicerad av Gleerups. Det fokuserar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i relation till digitalisering i skolan.

Projektet Futures Day - Who holds the future? är ett samarbete med en gymnasieskola i Jönköping, men flera samarbeten med andra skolor i andra delar av Sverige är på gång. Elevers idéer om teknologi och AI:s roll i framtiden står i fokus och vi drar på "futures scenarios" som ramverk. Projektet tar avstamp i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Student imaginaries for Global Citizenship and Sustainable Internationalisation är ett samarbete mellan forskare i Spanien, Österrike, Rumänien, Ukraina och Sverige. Hur ser studenter i högre utbildning framtiden gällande internationalisering och globalisering?

REaD-IT-projektet (2022-nu) undersöker lässtrategier bland gymnasieelever och syngliggör osynliga kompetenser (primärt digitala och språkliga) som vägar mot aktivt medborgarskap.

Arbetet med bokkapitlet The Unbearable Lightness of Imagination in a GenAI Era har precis börjat. Tillsammans med andra forskare vid JU skriver jag om Futures Day-projektet för boken Postdigital Imaginations: Critiques, Methods, and Interventions.

Övriga uppdrag och meriter

Se ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9212-8551

Hemsida: http://www.baecke.se

Artikel

Bäcke, M., Vigmo, S. (2024). Lost opportunities for globalisation, digitalisation, and socially sustainable education? Advocating for digital and global Bildung in Swedish upper secondary schools Frontiers in Education, 9. More information
Bäcke, M., Vigmo, S. (2024). Editorial: Learning, digitalization, and social sustainability Frontiers in Communication, 9. More information
Bäcke, M. (2022). Resisting commodification: Subverting the power of the global tech companies Bandung, 9(1-2), 49-79. More information
Bäcke, M. (2022). The global north and the global south negotiations of power: a literary discourse study of Angola’s Agualusa and Ondjaki Journal of Multicultural Discourses, 17(4), 312-322. More information
Bäcke, M. (2012). Make-believe and make-belief in Second Life role-playing communities Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, 18(1), 85-92. More information
Bäcke, M. (2007). "Freedom for just one night": the promise and threat of information and communication technologies Women Writers: a zine. More information
Bäcke, M. (2007). "Freedom for Just One Night": The Promise and Threat of Information and Communication Technologies Women Writers: a zinenet. More information

Doktorsavhandling

Bäcke, M. (2011). Power games: Rules and roles in Second Life (Doctoral thesis, Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. Sektionen för planering och mediedesign). More information

Antologibidrag

Bäcke, M. (2021). Diskursanalys i engelsk­undervisningen. In: A. Eilard & C. Dahl (Ed.), Diskursanalys: med utbildningsvetenskapliga perspektiv (pp. 125 -142). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bäcke, M., Hult, F. (2019). A TESOL Practicum in Sweden. In: A. Cirocki, I. Madyarov & L. Baecher (Ed.), Current perspectives on the TESOL Practicum: Cases from around the globe (pp. 247 -263). Cham: Springer More information
Bäcke, M. (2019). Migration, Integration and Power: The Image of “the Dumb Swede” in Swede Hollow and the Image of Contemporary New Swedes in One Eye Red and She Is Not Me. In: A. Tilbe & R. M. Rafik Khali (Ed.), Culture, literature and migration (pp. 73 -88). London: Transnational Press More information
Bäcke, M. (2009). Self, setting, and situation in Second Life. In: Francisco J. Ricardo (Ed.), Literary art in digital performance: case studies in new media art and criticism (pp. 109 -142). New York: Continuum More information
Bäcke, M. (2009). De-colonizing Cyberspace: Post-Colonial Strategies in Cyberfiction. In: Francisco J. Ricardo (Ed.), Cyberculture and New Media (pp. 189 -196). Amsterdam: Rodopi More information

Konferensbidrag

Bäcke, M., Vigmo, S. (2021). Two Steps Forward and One Step Back: Remediating an International Masters’ Programme Environment. Designs for Learning: Remediation of Learning online conference, May 25–26, 2021, Stockholm university, Sweden. More information
Bäcke, M. (2014). The framework for university level text analysis. Kristianstad: Kristianstad University Press, Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014. More information
Bäcke, M. (2008). Avant-Garde and Subversion in an Online 3D World. Luton, UK Under the Mask 2014: Perspectives on the Gamer, June 7th 2008, Luton, UK. More information
Bäcke, M. (2007). Identity to Fit the Environment: The Creation of Avatars in Second Life Role-Playing Sims. League of Worlds 4 Conference, The Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 9-13 October, 2007. More information
Bäcke, M. (2007). Construction of Digital Space: Second Life as a fantasy or a work tool. M3 - The Virtual '07. More information
Bäcke, M. (2006). Avatars in Second Life: Creating a Persona in a Virtual World. Boone, North Carolina League of Worlds 3 Conference. More information

Proceedings (redaktörskap)

Mattisson, J., Bäcke, M. (Eds.). (2014). Text analysis: culture, framework & teaching: conference proceedings from the Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014. , Kristianstad: Kristianstad University Press More information