Sangeeta Bagga-Gupta

Professor
Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd327
Telefon
Schema
Ändra din information

Profil

Sangeeta Bagga-Gupta är sedan 1 januari 2016 professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University. Hon har en uttalad tvärvetenskaplig och flerfältsdisciplinär bakgrund och har varit professor (2007-2016) vid Örebro universitet (vid avdelningarna för pedagogik och genusvetenskap, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap). Hon har även varit forskningsledare vid Habiliteringens forskningscentrum (HFC), Örebro läns landsting (2011-2015) och är visiting professor vid AMU, Aligarh Muslim University i norra Indien. Sangeeta Bagga-Gupta bedriv sina forskarstudier vid Linköpings universitet och sina post-doc studier vid Gallaudet University i Washington DC, USA.

Sangeeta Bagga-Gupta har varit styrelsemedlem i UVK, Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (2007-2012) och har varit engagerad i granskningsarbetet vid Norska VR. Hon är expertgranskare för forskning inom EU. Hon är redaktionsrådsmedlem i internationella vetenskapliga tidskrifter, granskar regelbundet lektors-, docent- och professorstillsättningar i nordiska sammanhang och granskar doktorsavhandlingar såväl nationellt som internationellt.

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv i ett flertal internationella och nationella akademiska föreningar och är dessutom en av de så kallade founding members av bland annat den globala SMDC, Southern Multilingualisms and Diversity Consortium, SPARC, Swedish Participatory Action Research Consortium. Hon har varit projektledare och föreståndare för Vetenskapsrådets nationella forskarskola LIMCUL Literacies, Multilingualism and Cultural Practices in present day society. Hon är medlem (eller har varit medlem) i styrgruppen för fyra stora nationella forskningsplattformar/forskarskolor där flera lärosäten och ämnen ingår: (i) LIMCUL, (ii) UVD, Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik, (iii) TKP, Teknikburna kunskapsprocesser, och (iv) SPARC. Hon är även medlem av den så kallade Advisory Board för IES, Internationella Engelska Skolan. Hon är vetenskaplig ledare för den tvärvetenskapliga nätverksbaserade forskningsmiljön Communication, Culture and Diversity, CCD, sedan slutet av 90-talet.

Sangeeta Bagga-Gupta har fått flera utmärkelser, den senaste som ”Framstående senior forskare” för perioden 2012-2014 vid Örebro universitet.

 

Forskningsinriktning  

Sangeeta Bagga-Guptas forskningsintresse rör, på ett övergripande plan, människans (i) kommunikation, (ii) lärande och (iii) identiteter med ett särskild fokus på IKT och teknologier i såväl historiska som nutida kontexter tvärs över geopolitiska enheter. Frågor kring barn, unga och vuxnas livsvärldar intresserar henne. Hur sociala kategorier avseende (i) identiteter (såsom kön, etnicitet, funktionshinder) och (ii) språk (såsom olika språkvarieteter, två/flerspråkighet, talspråk, literacy, hemspråk, främmande språk, olika teckenspråk) framträder i olika sammanhang och praktiker inklusive policy är centrala i hennes arbete. Problematiserande av "gränser" och en orientering mot intersektionalitet som forskningsobjekt, men även som kunskapsobjekt, genomsyrar hennes forskning.

Hur olika literacies och mångspråkighet gestaltas i skolan, specialskolan, arbetsplatsen, familjen, fritiden i olika samhällen och tider berörs i hennes arbeten. I fokus ligger generella frågor kring lärande inom och utanför institutionella kontexter och didaktiska frågor avseende olika skolämnen/fält (t ex olika språk, tvåspråkighet, läs och skriv, matematik, musik). Utöver detta fokuseras teknologiers plats i människans liv både historiskt och i början av 2000-talet.

I hennes användning av etnografiska forskningsansatser sammanvävs i en bred metodologisk ram (i) mikrostudier och diskursiva studier av vardagslivet, (ii) mesoanalyser av sociala praktikers organisationer över tid och rum och (iii) makroansatser som fokuserar samhälleliga nivåer. På liknande sätt skapas synteser av sociokulturella/sociohistoriska perspektiv och post/dekolonial teoribildning.

 

Publikationer 

 

Peer-reviewed journal articles, books and book-chapters (pdf)

Popular scientific publications, including reports and evaluations (pdf)

Peer-reviewed conferences presentations, including keynotes (pdf)

 

Samhällsutvecklingsprojekt

Sangeeta Bagga-Gupta är aktiv inom universitetets så kallade samverkansuppgift såväl i som utanför Sverige. Hon har nyligen, tillsammans med Örebro Länsteater och Riksteater, initierat den nationella tankesmedjan DoIT, Delaktighets- och Inkluderingstankesmedjan. Denna utvecklades efter att det framgångsrika, Kulturrådsfinansierade stora regionala utvecklingsprojekt DoT, Delaktighet och teater, för vilket hon var vetenskaplig ansvarig, avslutades. Hon har varit ansvarig för att bygga upp forskningskapacitet vid den stora frivilliga organisation MMC, Mumbai Mobile Créches i Mumbai, Indien. Hon har varit ansvarig för ett antal nationella skolutvecklingsprojekt och utvärderingar med extern finansiering, bland annat SOL, Skriv och läsprojektet som finansierades av Skolverket, Idéskolor för mångfald som finansierades av departementet via Myndigheten för skolutveckling och uppdragsprojektet BUS, Barn och Ungas Språkande och Literacy i dagens samhälle, som finansierades av Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. 

 

Postdoktorala utmärkelser/positioner

2012-2014: Framstående seniora forskare vid Örebro University

2001-2002: Powrie V. Doctor. Chair in Deaf Studies, Gallaudet University, Washington DC, USA

1996-1998: Wallenberg Stiftelse stöd till unga disputerade postdok kvinnliga forskare i Sverige

Antologibidrag

Kamei, M., Bagga-Gupta, S. (2021). Goodbye linear learning: Posthumanism in dialogue with Indian communication theory on online education. In: S. N. Demetriadis, V. Dagdilelis, T. Tsiatsos & A. Mikropoulos (Ed.), Research on e-Learning and ICT in education: Technological, pedagogical and instructional perspectives (pp. 169 -195). Cham: Springer
Bagga-Gupta, S. (2020). Identity positioning and languaging in deaf-hearing worlds: Some insights from studies of segregated and mainstream educational settings. In: I. W. Leigh & C. A. O'Brien (Ed.), Deaf identities: Exploring new frontiers (pp. 162 -192). New York, NY: Oxford University Press
Bagga-Gupta, S. (2020). A third-position regarding a one-school/society-for-all: On "making the impossible possible" and "driven for culture, young-people and coffee". In: S. Bagga-Gupta & P. Weckström (Ed.), On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all (pp. 1 -29). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Weckström, P., Bagga-Gupta, S. (2020). On going beyond dichotomies towards a 3rd position: Some theoretical and pragmatic implications with regards to culture-for-all and a society-for-all. In: S. Bagga-Gupta & P. Weckström (Ed.), On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all (pp. 59 -85). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2019). On epistemological issues in technologically infused spaces: Notes on virtual sites for learning. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 3 -25). Cham: Palgrave Macmillan
Bagga-Gupta, S., Messina-Dahlberg, G., Lindberg, Y. (2019). Preface. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. xi -xv). Cham: Palgrave Macmillan
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2019). Handling languaging during empirical research: Ethnography as action in and across time and physical-virtual sites. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 331 -382). Cham: Palgrave Macmillan
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2019). Inscriptions and digitalization initiatives across time in the nation-state of Sweden: The relevance of shifts and continuities in policy accounts for teachers’ work. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 27 -62). Cham: Palgrave Macmillan
Bagga-Gupta, S., Laursen, H., Golden, A. (2019). Bridging language, literacy and learning. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, learning and literacy (pp. 15 -32). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S. (2019). Learn<em>ing</em> Languag<em>ing</em> matters. Contributions to a turn-on-turn reflexivity. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, learning and literacy (pp. 103 -124). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S., Golden, A., Holm, L., Laursen, H., Pitkänen-Huhta, A. (2019). Preface. In: S. Bagga-Gupta, A. Golden, L. Holm, H. P. Laursen, & A. Pitkänen-Huhta (Ed.), Reconceptualizing connections between language, literacy and learning (pp. v -vi).
Bagga-Gupta, S. (2017). Signed Languages in Bilingual Education. In: Ofelia García, Angel M. Y. Lin, Stephen May (Ed.), Bilingual and multilingual education (pp. 131 -145). Cham: Springer
Bagga-Gupta, S. (2017). Introduction: Studies of marginalization processes and participation across sites. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 1 -21). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2017). ”Va sa han?”: Technologies and participation strategies in mainstream school settings. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 164 -196). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Bagga-Gupta, S. (2017). Making complexities (in)visible: Empirically-derived contributions to the scholarly (re)presentations of social interactions. In: S. Bagga-Gupta (Ed.), Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream (pp. 352 -388). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Bagga-Gupta, S. (2017). <em>Languaging </em>and Isms of reinforced boundaries across settings: Multidisciplinary ethnographical explorations. In: Damian J. Rivers, Karin Zotzmann (Ed.), Isms in language education: Oppression, intersectionality and emancipation (pp. 203 -229). Berlin: Mouton de Gruyter
Bagga-Gupta, S., Feilberg, J., Hansen, A. (2017). Many-ways-of-being across sites. Identity <em>as</em> (inter)action. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. 5 -23). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S. (2017). Center-staging language and identity research from <em>earthrise</em> positions. Contextualizing <em>performances </em>in open spaces. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. 65 -100). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S., Feilberg, J., Hansen, A. (2017). Erratum: [Identity revisited and reimagined, (2017)] DOI: 10.1007/978-3-319-58056-2. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. E1). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S., Hansen, A., Feilberg, J. (2017). Preface [Identity revisited and reimagined]. In: S. Bagga-Gupta, A. L. Hansen & J. Feilberg (Ed.), Identity revisited and reimagined: Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space (pp. ix -xi). Rotterdam: Springer
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2015). Learning on-the-go in institutional telecollaboration: Anthropological perspectives on the boundaries of digital spaces. In: Edward Dixon and Michael Thomas (Ed.), Researching Language Learner Interaction Online: From Social Media to MOOCs
Bagga-Gupta, S. (2014). Languaging: Ways-of-being-with-words across Disciplinary Boundaries and Empirical Sites. In: Heli Paulasto, Helka Riionheimo, Lea Meriläinen & Maria Kok (Ed.), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines (pp. 89 -130). Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Bagga-Gupta, S. (2014). Performing and accounting language and identity: Agency <em>as </em>actors-in-(inter)action-with-tools. In: P. Deters, Xuesong Gao, E. Miller and G. Vitanova-Haralampiev (Ed.), Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning: Interdisciplinary Approaches (pp. 113 -132). Bristol: Multilingual Matters
Bagga-Gupta, S. (2014). A common education-for-all and life-long learning? Reflections on inclusion, equity and integration. In: Berit H. Johnsen (Ed.), Theory and methodology in international comparative classroom studies (pp. 225 -243). Kristiansand: Høyskoleforlaget
Bagga-Gupta, S., Hasnain, I., Mohan, S. (2013). Introduction: (re)searching language, culture and identity. In: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta, Shailendra Mohan (Ed.), Alternative Voices: (re)searching language, culture and identity (pp. 1 -27). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Bagga-Gupta, S., Säljö, R. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skola: Introduktion. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö (Ed.), Literacy-praktiker i och utanför skola Malmö: Gleerups Utbildning AB
Bagga-Gupta, S. (2013). The Boundary-Turn: Relocating Language, Culture and Identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions. In: Imtiaz Husnain, Sangeeta Bagga-Gupta & Shailendra Mohan (Ed.), Alternative Voices: (Re)searching Language, Culture and Identity... (pp. 28 -49). England: Cambridge Scholars Publishing
Bagga-Gupta, S. (2013). Literacies som handling: den språkande människan och praktikgemenskaper. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Caroline Liberg, Ann-Carita Evaldsson & Roger Säljö (Ed.), Literacy-praktiker i och utanför skolan Malmö: Gleerups Utbildning AB
Bagga-Gupta, S. (2012). Chaining and Fluidity in "multilingual" Communication: Reflections from Empirical Research on Oral, Signed and Written Social Practices. In: Csilla Bartha (Ed.), Multilingualism in Europe Budapest: Tinta Publishing House & Research Center for Multilingualism
Bagga-Gupta, S. (2012). Privileging identity positions and multimodal communication in textual practices: intersectionality and the (re)negotiation of boundaries. In: Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm (Ed.), Literacy practices in transition: perspectives from the Nordic countries (pp. 75 -100). Bristol: Multilingual Matters
Bagga-Gupta, S. (2012). Challenging understandings of bilingualism in the Language Sciences from the lens of research that focuses Social Practices. In: Eva Hjörne, Geerdina van der Aalsvoort, Guida de Abreu (Ed.), Learning, social interaction and diversity: exploring school practices (pp. 85 -102). Rotterdam: Sense Publishers
Bagga-Gupta, S. (2006). Från läs- och skrivkompetenser till literacy: ett sociokulturellt och kommunikativt perspektiv på språkanvändning. In: Madeleine Ellvin (Ed.), Ord och bild ger mening: om literacy i förskola och skola [Svensklärarföreningens årsskrift 2006] (pp. 7 -19). Stockholm: Svensklärarföreningen
Bagga-Gupta, S. (2004). "Bilingual talk and talk about bilingualism": a birds eye view of research and developmental projects in the Swedish Deaf educational landscape. In: Grete Høie, Ann-Elise Kristoffersen (Ed.), Inkluderende eller ekskluderende klasserom: døveundervisningen - et case å lære av? (pp. 167 -198). Oslo: Skådalen kompetansesenter
Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: discursive and technological resources in Swedish deaf pedagogical arenas. In: Mieke Van Herreweghe, Myriam Vermeerbergen (Ed.), To the lexicon and beyond: sociolinguistics in European deaf communities (pp. 171 -207). Washington D.C.: Gallaudet University Press
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (2003). Pedagogical issues in Swedish deaf education. In: Leila Monaghan (Ed.), Many ways to be deaf: international variation in deaf communities (pp. 67 -88). Washington DC: Gallaudet University Press
Bagga-Gupta, S. (2003). Gränsdragning och gränsöverskridande: identiteter och språkande i visuellt orienterade skolsammanhang i Sverige. In: Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson (Ed.), Ett vardagsliv med flera språk (pp. 154 -178). Stockholm: Liber
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (2002). Language, Social History and Politics: Critical Reflections - Swedish Deaf Education. In: Patricia Mudgett-DeCaro (Ed.), A reader in inclusion of deaf people in education and society: a cross cultural analysis of policies and practices (pp. 28 pgs -). Chelmsford, MA: Courier Custom Publishing
Bagga-Gupta, S., Nilholm, C. (2002). Situerad mångfald i skolan. In: Jaget och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet (pp. 277 -287).
Bagga-Gupta, S. (2001). Tid, rum och visuell tvåspråkighet. In: Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström (Ed.), Interaktion i pedagogiska sammanhang (pp. 125 -142). Stockholm: Liber
Bagga-Gupta, S. (1999). Tecken i kommunikation & identitet: specialskolan & vardagsdeltagande. In: Ullabeth Sätterlund Larsson, Kerstin Bergqvist (Ed.), Möten: en vänbok till Roger Säljö (pp. 111 -139). Linköping: Linköpings universitet

Artikel

Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2021). On naming groups in the margins. Constructs of (dis)ability in the morning press across time in the nation-state of Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 50-62.
Bagga-Gupta, S., Carneiro, A. (2021). Nodal frontlines and multisidedness: Contemporary multilingual scholarship and beyond International Journal of Multilingualism.
Bagga-Gupta, S., Dahlberg, G. (2021). On studying peoples’ participation across contemporary timespaces: Disentangling analytical engagement Outlines. Critical Practice Studies, 22(1).
Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study Journal of Information Technology Education: Research, 19, 287-314.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2020). Equity and social justice for whom and by whom in contemporary Swedish higher and adult education Learning and Teaching, 13(3), 82-110.
Bagga-Gupta, S. (2019). Languaging across time and space in educational contexts: Language Studies and Deaf Studies. Introduction. Deafness and Education International, 21(2-3), 65-73.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2018). Meaning-making or heterogeneity in the areas of language and identity? The case of translanguaging and nyanlända (newly-arrived) across time and space International Journal of Multilingualism, 15(4), 383-411.
White, J., Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Applying analytics to multimodal data: Methodological challenges and opportunities Computer Assisted Language Learning.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Heterogeneity in the areas of language and identity. Trajectories and mobilizations of neologisms in the 21st century Apples - Journal of Applied Language Studies.
Ewertsson, M., Bagga-Gupta, S., Blomberg, K. (2017). Nursing students' socialisation into practical skills Nurse Education in Practice, 27, 157-164.
Gynne, A., Bagga-Gupta, S., Lainio, J. (2016). Practiced linguistic-cultural ideologies and educational policies: A Case Study of a “Bilingual Sweden Finnish School” Journal of Language, Identity & Education, 15(6), 329-343.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2016). Disabling and Enabling Technologies for Learning in Higher Education for All: Issues and Challenges for Whom? Informatics, 3(4).
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2016). Mapping languaging in digital spaces: literacy practices at borderlands Language Learning & Technology, 20(3), 80-106.
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2015). Language, Identity and Technologies in classrooms for the differently-abled Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids, 3(4), 1-19.
Holmström, I., Bagga-Gupta, S., Jonsson, R. (2015). Communicating and Hand(ling) Technologies: Everyday Life in Educational Settings Where Pupils With Cochlear Implants Are Mainstreamed Journal of Linguistic Anthropology, 25(3), 256-284.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2014). Understanding glocal learning spaces: an empirical study of languaging and transmigrant positions in the virtual classroom Learning, Media & Technology, 39(4), 468-487.
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2013). Young people’s languaging and social positioning: Chaining in “bilingual” educational settings in Sweden Linguistics and Education, 24(4), 479-496.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Communication in the virtual classroom in higher education: languaging beyond the boundaries of time and space Learning, Culture and Social Interaction, 2(3), 127-142.
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2013). Technologies at work: a sociohistorical analysis of human identities and communication Deafness and Education International, 15(1), 2-28.
Bagga-Gupta, S. (2010). Vadå interkulturellt?: En sociohistorisk och tvärgeografisk blick på det som vi kallar kultur Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 3, 15-18 Moheda: Svenska förbundet för specialpedagogik .
Bagga-Gupta, S. (2007). Going beyond the Great Divide: Reflections from Deaf Studies Deaf Worlds: Deaf People, Community and Society, 23(2), 69-87 Coleford: Forest Bookshop .
Bagga-Gupta, S. (2007). Aspects of diversity, inclusion and democracy within education and research Scandinavian Journal of Educational Research, 51(1), 1-22 London: Taylor & Francis .
Carlsson, R., Bagga-Gupta, S. (2006). Verktyg och lådor: en studie om språkfokuserade aktiviteter för minoriteter på förskolearenor Nordisk Pedagogik, 26(3), 193-209 Oslo .
Bagga-Gupta, S. (2004). Forskning om mångfald och utbildningsinstitutioner som arenor för mångfald: demokratiska aspekter Utbildning och Demokrati, 13(2), 115-149 Örebro: Örebro universitet .
Foster, S. Mudgett-DeCaro, P. Bagga-Gupta, S. de Leuw, L. Domfors, L. Emerton, G. , ... Welch O. (2003). Cross-cultural definitions of inclusion for deaf students: a comparative analysis Deafness and Education International, 5(1), 1-19.
Bagga-Gupta, S. (2002). Explorations in bilingual instructional interaction: a sociocultural perspective on literacy Learning and instruction, 12(5), 557-587.
Bagga-Gupta, S., Nilholm, C. (2001). En utvidgning av mångfaldsforskning inom pedagogik Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning NTD, 44-49.
Bagga-Gupta, S. (2001). Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor Utbildning och Demokrati, 10(1), 55-83.
Bagga-Gupta, S. (2000). Visual language environments: exploring everyday life and litearcies in Swedish deaf bilingual schools Visual Anthropology Review, 15(2), 95-120.

Artikel, forskningsöversikt

Bok

Konferensbidrag

Lindberg, Y., Bagga-Gupta, S. (2020). Academic agency and responsibility through writing processes. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2020). Re-orienting for openness and inclusion: on the myth of one higher education for-all?. Praxis Symposium III – Borås, Sweden, 5-6 October 2020.
Bagga-Gupta, S. (2020). On myths and experiences of the mobile human condition: Belonging to land and language. International Virtual Conference:Identity: Myths, Memories, Communication and Cultural Narratives, 28-29 November 2020, India.
Bagga-Gupta, S. (2020). Digital Media Landscapes through Decolonial lenses: Troubling understandings of the nature of communication and identity. Conference Emerging Styles of Communication and Storytelling in a Digital Media Landscape. Usha Pravin Gandhi College of Arts, Science and Commerce, Mumbai, India. 7 March 2020.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2020). Handling language during empirical research: Ethnography as action in and across time and physical-virtual sites. VII International Media Summit, LeaDMe 2020, February 13-15, 2020.
Kamei, M., Bagga-Gupta, S. (2020). Goodbye linear learning - Posthumanism in dialogue with Indian Communication theory on online education. VII International Media Summit, LeaDMe 2020, February 13-15, 2020.
Bagga-Gupta, S. (2019). Researching 21st century institutional trajectories. 18th Biennial EARLI Conference, EARLI 2019, Aachen, Germany, 12-16 August, 2019.
Bagga-Gupta, S. (2019). Quality and equity in global academic publishing for whom, by whom and other sticky issues. 18th Biennial EARLI Conference, EARLI 2019, Aachen, Germany, 12-16 August, 2019.
Bagga-Gupta, S. (2019). A second wave of southern perspectives. On the situated and distributed nature of named languages, named cultures and named identities. GEReSH-CAM. Governance et Emergence de la Recherche en Sciences Humaines au Cambodge, Cambodia. 16-18 Oct 2019.
Bagga-Gupta, S. (2019). Making visible and going beyond “single academic stories” in the Language and Educational Sciences. A turn towards alternatives. The Annual Conference of the International Association for the Integrational Study of Language and Communication: “Integrationism and Philosophies of Language: Emerging Alternative Epistemologies in the Global North and Global South”, 30 August - 2 September, 2019.
Bagga-Gupta, S. (2019). Revisiting and questioning the circularity and taken-for-grantedness of older and newer concepts in the Language and Educational Sciences. Conference GlobalizationS and circulation of ideas, knowledge and norms, Paris, France, 12-13 September 2019.
Holmström, I., Bagga-Gupta, S. (2019). Patient or customer? Interpretation, accessibility, and participation for deaf people in Sweden. World association of Sign Language Interpreters - WASLI, Paris, France, 15-19 July, 2019.
Bagga-Gupta, S. (2019). Normalt språkande och medlemskap i olika livsvärldar. Om synliggörandet av vår besatthet vad gäller gränsdragning [Normal languaging and membership i different life-worlds. On making visible our obsession with demarcations]. Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk, 3-4 juni, Jönköping [National network meeting for teacher educators of Swedish as a Second Language. Jönköping 3-4 June 2019].
Bagga-Gupta, S. (2019). Hållbar Forskning. Kunskapsregimer och kunskapsmångfald [Sustainable Research. Knowledge regimes and knowledge diversity]. SPARC konferens och årsmöte, "Deltagande Aktionsforskning och kunskapsdemokratin", 24 maj 2019, Stockholm, Sverige.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Vigmo, S. (2019). Equity and social justice for whom and by whom in contemporary higher education. Mapping policies of inclusion/integration in the nation-state of Sweden. Praxis Symposium: Praxis in Higher Education with a focus on the Nordic Context, University of Borås, Sweden, 22-23 May 2019.
Bagga-Gupta, S., Rao, A. (2019). Languaging features and identity-positionings in contemporary social media: A contrastive analysis between global South-North spaces. MuDD2019, Multilingualism, Diversity and Democracy, 8-10 April 2019, Jönköping, Sweden.
Bagga-Gupta, S. (2019). Academic Social Responsibility. On thinking freely and recognizing alternatives. 6th International Media Summit. Media Integrity. 14-16 Feb 2019, Mumbai, India.
Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019.
Malmqvist, J., Bagga-Gupta, S. (2019). Provision of support and services in compulsory education in Sweden. School placement patterns of pupils with ADHD or hearing difficulties. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany.
Bagga-Gupta, S. (2018). Making visible and going beyond “single academic stories” in the Language and Educational Sciences. A turn towards alternatives. Symposium on Linguistics Across Disciplines (LAD), Aligarh University, Aligarh, India, November 2-4, 2018,.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S., Vigmo, S. (2018). Widening participation through digitalisation? Research issues and challenges related to transitions and inclusion in and across educational settings. Symposium: Undervisning och lärande i ett praxis-orienterat universitet [Teaching and learning in a praxis-oriented university], Borås, Sweden, 27-28 September 2018.
Bagga-Gupta, S., Tapio, E., Gynne, A., Messina Dahlberg, G. (2018). Languaging and learning genres. Meaning-making as chaining of resources across language-varieties and modalities inside, outside and across physical and digital spaces. Paper at CCD international conference GeM 2018, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? Jönköping, Sweden, 12-14 September 2018.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2018). Analytical explorations on the what, where and when of language learning. Paper at SIG 10 and 21 EARLI conference “Connecting connected minds. Capturing the relevance of social interaction and cultural diversities in a digitalized media ecology”, Luxenbourg, 30-31 August 2018.
Bagga-Gupta, S. (2018). On ”Making the impossible possible” – Democracy and Inclusion for whom and by whom. Intergenerational and Comparative Perspectives on Quality Inclusive Education ICPQIE, Stockholm University, Sweden, 18-20 June 2018.
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2018). DoIT sektorsövergripande samarbete i demokratins tjänst. Behovet av ett tredje perspektiv på delaktighet och inkludering [DoIT cross-sector cooperation for democracy. The need for a third perspective on participation and inclusion]. Paper at the SPARC conference “Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst” [Participation action-research in the service of democracy], Botkyrka, Stockholm, Sweden, 28-29 May 2018.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2018). Disentangling conceptual webs-of-understandings. The case of neologisms Translanguaging and Nyanlända. Paper at the Sociolinguistics Symposium 22, Crossing Boarders: South, North, East, West, 27-30 June 2018, Auckland, New Zeeland.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2018). On the quest to ”go beyond” bounded semiotic codes. Research in the Language Sciences/Deaf Studies 1997-2017. Paper in the Colloquium “Language Studies and Deaf Studies, LSDS. Theoretically framed empirical contributions on languaging across time and space”, at the Sociolinguistics Symposium 22. Crossing Boarders: South, North, East, West. 27-30 June 2018. Auckland, New Zeeland.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2018). Issues and challenges for whom in higher education-for-all? Disabling and Enabling technologies for learning. Paper at Forskning om högre utbildning [Research on higher education], Lund, Sweden, 15-16 May 2018.
Almén, L., Bagga-Gupta, S. (2018). Digitalization initiatives in schools. Intersecting chains across time. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India.
Bagga-Gupta, S., Rane, K. (2018). Mediamorphosis and the analysis of learning practices. Languaging and identity-positions. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India.
Bagga-Gupta, S., Rao, A. (2018). Languaging in digital global-South-North spaces in the 21st century. Media, language and identity in political discourse. Paper at the 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 February 2018, Mumbai, India.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Malmqvist, J., Vigmo, S., Montebelli, A. (2018). SIG: A Broader Participation? Research issues and challenges related to Transitions and Inclusion in and across educational settings (BroTIn). Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, 2018, Lund.
Bagga-Gupta, S. (2017). Visually-oriented participation and learning. Contributions from Deaf Studies, Multilingual Studies and Literacy Studies to an education-for-all. International Symposium “Visualization and augmented reality as learning tools for children with special needs. Inventory of the present - exploring the future”. 2-4 October. Norrköping, Sweden.
Bagga-Gupta, S. (2017). "I am not just big hands or big ears". Membership and Languaging in deaf-hearing collaborations in Sweden: Paper in the panel “Sign Language Ideologies in Practice”. AAA, American Anthropology Association 116th annual conference: Anthropology Matters! 29 Nov – 3 Dec 2017, Washington DC, USA.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2017). Dis/enabling technologies for learning in higher education-for-all. Issues and challenges for whom?. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland.
White, J., Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Applying analytics to multimodal data: Methodological challenges and opportunities. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland..
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Mobilization of nomenclature in the language and diversity areas in learning and instuction. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland..
Bagga-Gupta, S., Lyngvær Hansen, A., Feilberg, J. (2017). Identity (re)visited and (re)imagined. Empirical and theoretical contributions on the nature of diversity across time and space. EDEN 2017, European Distance and E-Learning network conference, Diversity Matters. 13-16 June, Jönköping, Sweden.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Winther, Y. (2017). Enabling and disabling dimensions of lived experiences and policies. Participation and learning in higher education-for-all. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Understanding functionality in Higher Education. Metaresearch across disciplines in the 21st century. EARLI 2017, Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good. 29 August – 2 September. Tampere, Finland..
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2017). Understanding functionality in Higher Education. Enquiring into research across disciplines in the 21st century. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017.
Bagga-Gupta, S., Gynne, A. (2017). Chaining: the use of language resources including literacies on the move. Conference Skriv! Les! 2017. 9-11 May. Trondheim, Norway.
Mohan, S., Bagga-Gupta, S. (2017). Boundaries in the areas of ”Languages” and “Disabilities” in the nation-state of India. A case study of the period 1881-2016. International Conference on Dis/Ability Communications. Perspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (23-24). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India..
Bagga-Gupta, S. (2017). Analytical framings on dis/abilities, participation and inclusion. Going beyond dichotomized hegemonies in the domains of Language and Identity. International Conference on Dis/Ability Communications. Perspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (55-58). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India.
Weckström, P., Bagga-Gupta, S. (2017). Exploring Diversity and Dis/Ability in Theatre – Meeting Places and Conditions for Participation. erspectives and Challenges in the 21st century, ICDC – 2017. Pre-conference proceedings (25-27). Uttan, Maharashtra, India. 9-11 January. Department of Communication Journalism, University of Mumbai, India & Sage Publishing, India..
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2017). Languaging, diversity and neologisms. Reflections on the mobilization of terminologies in the 21st century. Translanguaging – researchers and practitioners in dialogue. Örebro, Sweden. 28-29 March.
Lyngvær Hansen, A., Bagga-Gupta, S. (2017). Visually oriented multilingual communication. Participation in higher education. Participation and inclusion in educational settings. Issues and challenges. Nordic Network on Disability, NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, 3-5 May, 2017.
Bagga-Gupta, S. (2017). ”Om att göra det omöjliga möjligt”. Demokrati och delaktighet för vem och av vem? [”On making the impossible possible”. Democracy and participation for whom and by whom?]. Aarhus: CURSIV, Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus Universitet., Nordic Minister Council’s conference Barehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap [Preschool and school as the centre for inclusion and democratic citizenship]. 2-3 May. Oslo, Norway.
Bagga-Gupta, S., Maräk Leffler, J. (2016). Mobalizing intersectionality through a focus on social-textual practices: Recognizing or marginalizing Sami, deaf and immigrants?. g16 Gender research conference Boundaries, Mobility and Mobilization. 23-25 November 2016, Linköping, Sweden.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Gynne, A. (2016). Ethnography as fieldwork practice in and across physical-virtual spaces. Focusing current methodological practices. Colloquium "Research methods as practice. Current fieldwork strategies and methodological accountings", at AAAL, 9-12 April 2016. Orlando, USA.
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2016). "I wuz like oh taam to go to skool." School diaries and blogs as spaces of languaging and learning. Colloquium “Opening virtual sites for language learning and sustainable development”. Psychology of Language Learning 2 – Individuals in Contexts. 22-24 August, Jyväskylä, Finland.
Bagga-Gupta, S. (2016). Center-staging language and identity research from earthrise perspectives. Chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. Plenary at the “International conference on South Asian Languages and Literatures, ICOSAL-12”. 7-9 January 2016. Hyderabad, India..
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2016). The where and when of online language learning: Socialization as categorization in virtual spaces. EUROSAL 2016”. 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland.
Bagga-Gupta, S. (2016). A third position on Language and Identity across learning sites. Democratic and equity issues for whom, where, when and why. "Language Learning Round-Table at EUROSAL 2016". 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland.
Bagga-Gupta, S. (2016). What, where, when, why and for whom is Language? Democratic and equity issues inside and outside school. Scandinavian conference "Languages go far in the North" [Språk så in i Norden]. 18-19 April 2016, Stockholm.
Bagga-Gupta, S. (2016). Att vara besatt av gränser VS länkning och kontinuum i språkande och identitetande: [Our obsession with boundaries VS Chaining and continuum in languaging and identiting]. Nordic conference on Bimodal Bilingualism in signing children”, 26-27 October, Trondheim, Norway.
Bagga-Gupta, S. (2016). Re-visiting "turn" positions and making languaging visible. Colloquium "Moving conceptualizations of language and literacy in SLA". EUROSAL 2016”. 24-26 August 2016, Jyväsklä, Finland.
Bagga-Gupta, S. (2015). Challenges in (re)searching literacies in the 21st century: issues of timespace, mobility and identity-positions in the GLO-CAL North and South. GURT 2015, Diversity and Super-diversity: Sociocultural Linguistic Perspectives, Georgetown University, Washington DC, USA, March 13-15, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language: webs-of-understandings in the era of reinforced boundaries. 16th biennial EARLI 2015 conference: Towards a reflective society. Synergies between learning, teaching and research, Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2015). “We are doing Distanskurs!”: (Re)thinking the “distance” in online language education encounters. Addressing the decolonial and boundary turn in transformative learning. 16th Biennial Conference (EARLI 2015), Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research, Cyprus, August 25-29 August, 2015.
Bagga-Gupta, S., Weckström, P. (2015). Going Beyond Inculsion: Reflections from research, culture and three years of DoT. A Cross-sector multidisciplinary international conference, “Going Beyond Inclusion. New forms of Cultural Spaces in the 21st century" (ICS 2015) Örebro, Sweden, November 18-21, 2015.
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2015). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization, The University of Hong Kong, June 3-6, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Language learners and learning language in the era of reinforced boundaries: challenging webs-of-understandings related to bilingualism ethnographically. 36th Annual Ethnography in Education Research Forum: Inequality, Poverty, and Education: An Ethnographic Invitation. University of Pennsylvania, USA, February 27-28, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging in and across virtual-irl timespaces: challenging disciplinary and methodological hegemonies through the lens of visually-oriented data. Visual Media Culture Conference, KC College, Mumbai University, India, 20-21 February 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Languaging and diversity-at-work inside, across and outside educational, work-place and virtual arenas: Contextualizing accountings and performances. Contextualizing Linguistic Diversity in Institutional Settings, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway, October 8-9, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Center(staging) language from earthrise perspectives: Chasing the elusive monolingual, monocultural hegemonic human state in the global North!. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization, The University of Hong Kong, June 3-6, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). A third position in conversations about one-(education)-for-all: On “making the impossible possible” and “burning for culture, young people and coffee”. Conceptions of social justice and inter-sectionality in Scottish and Swedish education, School of Education, University of Gothenburg, Sweden, December 7, 2015.
Bagga-Gupta, S. (2015). Kritiska reflektioner kring “ISM:s” av betonade gränser inom utbildningsvetenskap: En tredje position kring en-(utbildning)-för-alla. Plenary at the 10th anniversary conference of the Journal EDUCARE, Malmö University College, Lund, Sweden, December 9, 2015.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2015). (Im)mobilities and transnational identity positions on-the-go: language learning in glocal spaces. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centering and (de)standardization. Hong Kong University, 3-6 June 2015.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2014). Learning on the go while staying at home: languaging in virtual learning spaces. AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..
Bagga-Gupta, S., Gynne, A. (2014). Young people’s languaging and multimodal practices: “Bilingualism” in a Swedish school and in virtual spaces. AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014. Brisbane, Australia..
Bagga-Gupta, S. (2014). Current challenges of researching literacies in “multilingual, multimodal” glocal settings in the North and South. AILA World Congress (International Applied Linguistics Association) “One World – Many Languages”, 10-15 August 2014, Brisbane, Australia..
Bagga-Gupta, S. (2014). Agency, agents and artifacts: Performing and accounting for languaging and identity. AAAL 2014 (American Association for Applied Linguistics, 22-25 March 2014, Portland, USA..
Bagga-Gupta, S. (2014). Human rights and democracy in the age of reinforced boundaries: Learners and learning in the here, the there, the virtual. EARLI,European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities, 27-30 August 2014. Padova, Italy..
Bagga-Gupta, S., Surian, A. (2014). Center-staging global north-south research in the glocal-virtual age: Challenges in researching and theorizing learning, communication and diversity. EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction conference: Open spaces for interaction and learning diversities.27-30 August 2014. Padova, Italy..
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2014). Back to roots!: Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time.. LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization.Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India..
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2014). Online-offline learning spaces in language focused higher education: (re)visiting boundaries. EARLI, European Association of Research on Learning and Instruction, SIG 10, 21 & 25 "Social Interaction in Learning and Instruction","Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings" and "Educational Theory" 27-30 August 2014. Padova, Italy.
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2014). Learning as access and learning as participation: (im)mobilities and transnational identity positions in cyber communities. Mysore, India: CIIL, Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India..
Bagga-Gupta, S., MMC, M. (2014). Accessing global communities through local resources?: a study of barriers and facilitators of first generation women users of new communication technologies. Mysore, India: CIIL, Swedish-Indian International Research Conference LanDpost, Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization. Central Institute of Indian Languages. 15-17 October 2014. Mysore, India.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2013). Socialization in glocal communities of practices: Becoming a group in virtual learning sites. IIEMCA, The International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Theme, Technologies and techniques. 5-13 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada.
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2013). Enabling and Disabling Participation.: Handling technologies in institutional settings.. 2013 IIEMCA Conference, Technologies and techniques. 5-8 August 2013. Waterloo, Ontario, Canada..
Bagga-Gupta, S. (2013). Accounting for and (re)visiting special needs: the identity of language and the language of identity. 13th IPrA, International Pragmatics Association Conference. 8 to 13 September 2013 in New Delhi, India..
Bagga-Gupta, S. (2013). Languaging: a layered critique of the prefix bi and multi!. International conference Passion for language, June 13-14, 2013, Jönköping, Sweden.
Bagga-Gupta, S. (2013). (Re)searching languaging and identity positions: Perfomances and accountings. Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY). International LIMCUL workshop. 25-26 November 2013. Stockholm, Sweden..
Bagga-Gupta, S. (2013). Language and Diversity across time and space.: Representations loose in Northern sites and losing sight of democratic agendas in the global North?. International conference on Language and Super-diversity. Explorations and Interrogations. 5-7 June 2013, Jyväsklä,Finland..
Bagga-Gupta, S. (2013). Human Languaging: Studying what? (Re)creating what?. Pragmatics of Cross-Cultural Communication in a Multilingual Setting, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, 14-16 September 2013.
Bagga-Gupta, S. (2013). Multilingual, Multimodal Languaging.: Theorizing Communication Across Sites.. CROSSLING Symposium:Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 28 Feb – 1 March 2013. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland..
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2013). Linguistic and cultural ideologies and policies in education : An ethnographic case study of a "bilingual" Sweden Finnish School. Stockholms University, Stocksholm Methods, Materials and Analyses for Research on Multilingual Youth and Adults – qualitative perspectives (MeMARY).
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Mapping epistemic practices and identity in and across social spaces: constraints and affordances in cyber-education. REID 2013, Elite Stora Hotellet, Örebro, Sweden, 22-24 October 2013.
Rosén, J., Bagga-Gupta, S. (2013). Shaping identities and futures through language learning: A study of an institutional education for immigrants across time and space. 15th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany..
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Constraints and affordances in epistemic practices:: Socialization in virtual affinity spaces. Responsible teaching and sustainable learning. 15th Biennial EARLI conference for Research on Learning and Instruction. August 27 – 31 2013. Munich, Germany..
Messina Dahlberg, G., Bagga-Gupta, S. (2013). Socialization in transnational epistemic practices: Constraints and affordances in virtual classrooms. 13th IPrA, International Pragmatics Conference 8-13 September 2013.
Bagga-Gupta, S. (2012). Språkets identiteter och identitetens språk: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum. Annual conference of the Educational Sciences Committee, The Swedish Research Council, Stockholm.
Bagga-Gupta, S. (2012). Variations and modalities in languaging: the writing, talking, signing human being and communities of practices. ECER, European Conference on Educational Research, September 18, 2012, Cádiz, Spain.
Bagga-Gupta, S. (2012). Scaffolding social developmental trajectories in an Asian megacity: NGO’s as sites for sustainable change. Conference on Anthropology and Sustainability in Asia, CASA, December 2012, Bangkok, Thaliland.
Bagga-Gupta, S. (2012). 'Scaffolding identities and learning at construction sites': literacies and representations as mediation across time and space in an Indian NGO. SANT-NAF Anthropology Conference, Theme: MediationsPanel: Asian Mediations II - South Asia.
Bagga-Gupta, S. (2012). Mediation and a third position in deaf research: studies of languaging and subject positions. SANT-NAF Anthropology conference. Theme: MediationsPanel: Mediation and Functional Disabilities.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2012). Virtual learning sites as transnational borderlands: dialogical approaches to participants 'multilingual-modal' languaging. EUROCALL, European Association for Computer Assisted Language Learning.
Bagga-Gupta, S. (2012). Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle  [Learning research and the challenges we face in present day society]: om gränser, gränslandet och “(re)search” [On boundaries, borderlands and “(re)search”]. The 2nd national SPARC conference ”Att forska och utvecklas tillsammans. Hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?” [Researching and developing together. How can we strengthen participation based action-research?]. Stockholm.
Bagga-Gupta, S. (2012). What can we learn from a “Third-Position” in the deaf education area?: A case study of Swedish deaf education. The 8th Mexican national continuing education program. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje.
Bagga-Gupta, S., Holmström, I. (2011). ”Technologies at work”: a sociohistorical analysis of human identities and communication : focus upon CI and language. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.
Bagga-Gupta, S. (2011). The boundary-turn: reflections on language, culture and identity through the epistemological lenses of time, space and social interactions in the 21st century. European Expert Seminar: Cultural Education and Civil Society: How can languages contribute?.
Gynne, A., Bagga-Gupta, S. (2011). Young people’s language usage and identity positioning inside and outside a Swedish Finnish bilingual educational setting: explorations from a pilot study. 39th Congress of the Nordic Educational Research Association, Rights and Education, Jyväskylä, Finland.
Lyngvær Hansen, A., Bagga-Gupta, S., Muruvik Vonen, A. (2011). Visual orientation and chaining: communicative practices in deaf and hearing settings. ISB8, International Symposium on Bilingualism, Oslo, Norway. 15-18 June.
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2011). Doing instructions: exploring instructions in multilingual classroom interaction. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September 2011.
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G. (2011). Unimodal behaviors in multimodal bilingual virtual learning settings: languaging in online synchronous higher educational environments. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK, 30 August-3 September 2011.
Bagga-Gupta, S., Rosén, J. (2011). Languages and identities in the development of the educational system ‘Swedish for immigrants’: a sociohistorical account of categories. ISB8, International Symposium on Bilingualism. Oslo, Norway. 15-18 June.
Bagga-Gupta, S., Rosén, J. (2011). Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. 14th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Education for a Global Networked Society, Exeter, UK. 30 August-3 September.
Bagga-Gupta, S. (2011). Re-thinking human diversity & multilingualism in Europe: critical reflections from empirical research on oral, written & signed communication. The International conference on multilingualism in Europe. Budapest, Hungary.
Bagga-Gupta, S. (2011). Critical empirically based reflections on development of biliteracy: cross-cultural examples from hearing and deaf groups. The Japanese conference on Development of Biliteracy. Keio University, Tokyo, Japan, 22-24 February.
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2010). Making complexities invisible?: Contributions to the representation of social interaction in scholarly writings. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands, 2-3 September 2010.
Bagga-Gupta, S., St John, O. (2010). Orchestrating feedback: a study of teacher-student multimodal interaction in a language learning setting. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting: “Moving through Cultures of Learning” in Utretch, The Netherlands.
Bagga-Gupta, S. (2010). Språk, språkande och människa [Language, languaging and human beings]: Reflektioner kring demokrati och delaktighet [Reflections on democracy and participation]. National Human Rights Conference [Mänskliga rättigheters dagar], Conventum, Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2010). (Re)visiting borderlands: learning, communicating, identities inside and outside school settings. The Research Workshop – Part II “Is there a place for intersectionality in educational research? Theoretical perspectives and practical implications”. Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2010). Representations as mediation: revisiting understandings of language and identity in present day northern settings. Plenary lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.
Bagga-Gupta, S. (2010). Reflections and issues on language, culture and identity in the 21st century. Valedictory lecture at the International conference on Language, Culture and Diversity – Issues and Challenges. Department of Linguistics, Alighar Muslim University, UP, India. 8-10 February.
Bagga-Gupta, S., Lyngvaer Hansen, A., Muruvik Vonen, A. (2009). Visually oriented multilingual communication in the classroom. 37th Congress of the Nordic Educational Research Association, Literacy as worldmaking, Norway.
Bagga-Gupta, S. (2009). The KKOM-DS (CCD) research group: implications and issues for education based on research. European Parental non-governmental organization FEAPDA. Örebro, Sweden, 15 September 2009. Invited lecture.
Bagga-Gupta, S. (2009). Social interaction in learning and instruction: joining fources, losing focus?. 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, The Netherlands, 2009.
Bagga-Gupta, S. (2009). Talk about bilingualism and bilingual talk. International English Schools National Annual Day, Stockholm.
Bagga-Gupta, S. (2009). Representations of diversity and culture: critically understanding identity through the analysis of a Swedish national project "Exemplary schools for diversity". 13th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Fostering Communities of Learners, The Netherlands.
Bagga-Gupta, S. (2009). Meaning making processes in human communication: chaining in and between language codes and modalities. International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism. Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2009). Communication-practices and identities inside and outside school arenas in Sweden: languages, literacies and cultural practices in the 21st century. International symposium/workshop “Rethinking Bilingualism, Challenges of Multilingualism and Communication in classroom settings”, Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2008). Critical explorations in understanding communication, culture and diversity. EARLI’s 1st Advanced Study Colloquium in Stellenbosch University, South Africa.
Bagga-Gupta, S. (2008). Visual or visually oriented?: What can one learn from research on bilingual models in Sweden. 4th Mexican national continuing education programme. Instituto Pedagógio para Problemas del Lenguaje. Mexico City, Mexico.
Bagga-Gupta, S. (2008). Democracy, participation and didactics: language issues in everyday life and in research. The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Tuzla, Bosnia.
Bagga-Gupta, S. (2008). Didactics of communication and identity in settings that are labeled "inclusive". The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia.
Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion, communication and didactics: education for all or education for "the Other". International workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building, Bosnia.
Bagga-Gupta, S. (2008). Inclusion matters in a democratic society. The international workshop: Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Tuzla, Bosnia.
Bagga-Gupta, S., Allard, K., St John, O., Nordmark, M. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: empirical explorations from 3 different language profile schools in present day Sweden. The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg.
Bagga-Gupta, S. (2007). Learning communication and identity in Swedish special schools: a sociohistorical and interactional analysis. 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007.
Bagga-Gupta, S. (2007). Delaktighet för elever med funktionshinder: hur kan det förstås och vad vet vi?. LIKA VÄRDE – Mötesplats för forskning och praktik, SIT, Specialpedagogiska institutet, Nynäshamn.
Bagga-Gupta, S. (2007). The “acquisition” of blindness in communicative spaces. 12th Biennial Conference of EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007.
Bagga-Gupta, S., Skoog, M. (2006). Monological literacy practices in present day pluralistic preschool and school contexts. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium III, Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2006). Languages and identities in school arenas: Communication-practices in plurilingual and multicultural settings at the beginning of the 21st century. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium II”, Örebro.
Bagga-Gupta, S. (2006). Education Widens Democracy – Or?: Theme Speech of the 34th NERA Congress. 34th Congress of the Nordic Educational Research Association. Örebro, March 9-11.
Bagga-Gupta, S. (2005). Diversity, disability or handicap?: Reflections on and from "special" education. 11th Biennnial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Promoting Inclusive Learning Settings, Nicosia, Cyprus.
Bagga-Gupta, S. (2004). Challenging understandings in pluralistic societies: language and culture loose in school sites and losing sight of democratic agendas in education?. The multicultural foreign language classroom: An arena for democratic experiences.
Bagga-Gupta, S. (2003). Drawing boundaries in everyday life: identity markers in everyday school settings in Sweden. 10th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Padova, Italy.
Bagga-Gupta, S. (2003). Språk och lärande i visuellt orienterade flerspråkiga pedagogiska miljöer i Sverige. Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Doveundervisning - et case laere av?, Oslo.
Bagga-Gupta, S. (2003). Bilingual ideologies and visually oriented language practices: reflections from research. Segni-Parole: percorsi di bilinguismo, Biella, Italy.
Bagga-Gupta, S. (2002). Communication and literacies in visually oriented classrooms: exploring the activity of “högläsning” in deaf schools in Sweden. The 23rd Ethnography in Education Forum conference, Pennsylvania, USA.
Bagga-Gupta, S. (2002). Swedish research on deaf bilingualism with a focus on literacies. Star Schools Project conference on Deaf Bilingualism, Santa Fe, New Mexico, USA.
Bagga-Gupta, S., Erting, C. (2002). Cross-cultural explorations in deaf bilingualism: Sweden and the United States. The international conference Deaf Way II, Washington DC.
Bagga-Gupta, S. (2002). Literacy matters in Swedish deaf education. PVD Chair in Deaf Studies annual lecture, Gallaudet University, Washington DC.
Bagga-Gupta, S. (2001). Discursive-technological practices and belonging to a language: explorations of diversity and signs of deaf and hearing memberships: Paper presented in the panel: “Desire, technology and language: The discursive power of technologies in Deaf arenas” (Society for linguistic anthropology). 100th American Anthropological Associations Conference, Panel: Desire, technology and language: The discursive power of technologies in deaf arenas, Society for linguistic anthropology, Washington DC.
Bagga-Gupta, S. (2000). Everyday language practices and notions of identities in deaf bilingual school settings. 7th conference of International Pragmatics Association (IPrA), Budapest, Hungary,.
Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction: practising language and the practices of language at the bilingual Swedish schools for the deaf. 8th Biennial Conference of EARLI European Association for Research on Learning and Instruction, Gothenburg.
Bagga-Gupta, S. (1999). Instructional interaction in deaf bilingual upper secondary schools in Sweden: an exploration of language ideologies and practices. 2nd International Symposium on Bilingualism, Newcastle upon Tyne, U.K..
Bagga-Gupta, S., Domfors, L. (1997). Notions of deaf identity in the minority period in Sweden. 96th American Anthropological Associations Conference, Washington DC.

Rapport

Bagga-Gupta, S. (2006). Att förstå delaktighet utifrån forskning som fokuserar deltagande och interaktion. Stockholm: Specialpedagogiska institutet

Recension

Samlingsverk

(2020). On 3rd positions in democratic contexts: An education-for-all, culture-for-all and a society-for-all. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
(2017). Marginalization processes across different settings: Going beyond the mainstream. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
(2013). Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB
(2013). Alternative voices: (Re)searching language, culture, identity.... England: Cambridge Scholars Publishing

Övrigt