Ann-Christin Björklund

Doktorand

Ann-Christin Björklund är 50% doktorand sedan 2017 inom Hälsa och Vårdvetenskap vid Forskarskolan hälsa och välfärd, Jönköping University. Ann-Christin är legitimerad sjuksköterska och Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Hon arbetar 50% som Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala.

Doktorandprojektets första syfte är att undersöka hur barns problem, rekommendationer och erhållet stöd beskrivs i journaler från hälso- och sjukvård, habilitering och skola. Undersökningen gäller barn som har avslutat sin behandling för hjärntumör. Beskrivningarna länkas till ICF-CY*; hur kroppen fungerar, hur väl barnen kan utföra aktiviteter och hur delaktiga barnen är i skolans miljö, samt hur miljön ser ut.

Det andra syftet är att pröva om en intervention baserat på gemensam problemlösning mellan barnet-skola-sjukvård-habilitering kan vara ett sätt att öka barns aktivitet och delaktighet i skolan, efter avslutad behandling för hjärntumör.

I Sverige insjuknar ca 80 barn med hjärntumör varje år. Behandlingen utgörs av kirurgi som kompletteras med cytostatika och/eller strålbehandling beroende på tumörtyp. Majoriteten av alla barn överlever numera, men får ofta biverkningar efter sjukdom och behandling som påverkar deras vardagsliv på olika sätt. Det kan handla om motoriska-, sociala- och inlärningsmässiga funktionsnedsättningar som begränsar barnens möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sitt sammanhang.

Flera aktörer såsom sjukvård, habilitering och skola är ofta involverade runtom barnen och familjerna, där stödbehovet ofta är välorganiserat från respektive verksamhet. Men när samverkan behövs blir det ofta rörigt och otydligt i informationsöverföringen. Föräldrarna blir ofta koordinatorer och ”budbärare” mellan verksamheterna. Samtliga verksamheter är skyldiga att dokumentera i respektive journalsystem. Sjukvården ska erbjuda en god och säker vård till patienterna och dokumentera i patientjournalen. Habiliteringen ska tillhandahålla en journalförd individuell habiliteringsplan med målet att hjälpa barnet att utveckla sina förmågor. I skolan dokumenterar pedagoger och elevhälsan i barnets individuella utvecklingsplan och i elevhälsans journal.

Tidigare forskning med gemensam problemlösning på andra grupper av barn och vuxna, har visat på att interventionen bidragit till förbättrad problemlösningsförmåga och funktion genom ökad kunskap och strategier.

Mera forskning behövs för att kunna utforska om en stödjande intervention baserad på gemensam problemlösning kan främja aktivitet, delaktighet och hälsa hos barn som behandlats för hjärntumör.

* Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – Barn och Ungdomsversion

Artikel

Björklund, A., Darcy, L., Santacroce, S., Granlund, M., Björk, M. (2023). Individual patterns of problems with participation, activity, body function and environment in everyday life for children who completed brain tumor treatment Disability and Rehabilitation, 45(23), 3841-3851. More information
Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Carlstein, S., Björk, M. (2021). Using ICF to Describe Problems With Functioning in Everyday Life for Children Who Completed Treatment for Brain Tumor: An Analysis Based on Professionals’ Documentation Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2. More information
Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Björk, M. (2019). The Documentation of Everyday Functioning in Children with Brain Tumors in Medical Care, Habilitation Services and School - is There a Coherent Description? Pediatric Blood & Cancer, 66(4, SI), S437. More information

Konferensbidrag

Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Björk, M. (2019). The documentation of everyday functioning in children with brain tumors in medical care, habilitation services and school – is there a coherent description?. The 51th Congress of the “Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique” (SIOP), October 23-26, 2019, Lyon, France. More information