Catarina Schmidt

Universitetslektor
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Forskning

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik i de tidigare skolåren, F-6. Hennes forskning rör villkor och möjligheter för barns läsande och skrivande i och utanför skolan och då i relation till exempelvis flerspråkighet, multimodalitet och demokrati. Hon har ett särskilt intresse för Critical Literacy och språkutvecklande förhållningssätt inom undervisning i alla ämnen. Catarina har varit delaktig i Skolverkets nationella satsning Läslyftet, är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i grundskolans F-6 i 15 år. 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter.

 Pågående forskningsprojekt:

  • 2020-22: ULF-projekt kring translanguaging (projektledare) - samverkan mellan F-6-skola, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (Cfs). 
  • 2018-20: De svårfångade olikheterna: om kunskap och likvärdighet, finansierat av Vetenskapsrådet och i samverkan med Linnéuniversitetet, Växjö. 

Avslutade forskningsprojekt: 

  • 2018-19: Studiehandledningens roll och betydelse för nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet. Undersökning i samarbete med Språkcentrum, Göteborgs Stad. goteborg.se/wps/wcm/connect/52c14f8d-a10a-404e-8aac-fcb6ed1bad4c/Att+vara+mellan+språken+-+slutrapport.pdf
  • 2016: Pilotstudie om integrerad undervisning kring hållbar utveckling i F-3, finansierat och på uppdrag av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
  • 2015-16: Att förstå läroplansreformer - en teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr11, finansierat av Vetenskapsrådet och i samarbete med Linnéuniversitet, Växjö
  • 2016: Bibliotekariers, lärares och elevers erfarenheter av bokprat, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Skåne.
  • 2014-2015: Läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Halland.
  • 2013-2014: En klassrumsstudie i årskurs två om elevers populärkulturella erfarenheter som möjlig potential för läs- och skrivundervisning, finansierat av Högskolan i Jönköping och i samarbete med Åsa Wedin, Professor i svenska som andraspråk vid Högskolan i Dalarna.

Catarina föreläser, undervisar och handleder arbeten som relaterar till ovanstående kunskapsområden. 

 

Antologibidrag

Wahlström, N., Alvunger, D., Schmidt, C., Sundberg, D., Vogt, B. (2019). Coding scheme for analysing classroom discourse and conceptualisations of knowledge. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 39 -43). Växjö: Linnaeus University Press More information
Schmidt, C. (2019). Classroom observations through video recordings – Methodological approaches and ethical considerations. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 16 -21). Växjö: Linnaeus University Press More information
Häggström, M., Schmidt, C., Udén, A., Happstadius, E. (2019). Teori och praktik för pedagogisk profession. In: Olof Franck (Ed.), Vetenskaplighet i högre utbildning: Erfarenheter från lärarutbildningen (pp. 119 -138). Lund: Studentlitteratur AB More information
Alford, J., Schmidt, C., Lyngfelt, A. (2019). Critical literacy as legitimate knowledge: The importance of teacher agency. In: Stewart Riddle & Michael W. Apple (Ed.), Re-imagining education for democracy (pp. 92 -111). Abingdon: Routledge More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). The question of teaching talk: Targeting diversity and participation. In: Transnational curriculum standards and classroom practices: the new meaning of teaching (pp. 83 -97). London: Taylor & Francis More information
Schmidt, C. (2016). Sammanhangets och språkanvändningens betydelse för elevers läs- och skrivlärande. In: Ewa Bergh Nestlog & Nils Larsson (Ed.), Svenska: ett inkluderande ämne (pp. 172 -188). Stockholm: Natur och kultur More information
Wedin, Å., Schmidt, C. (2015). Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen. In: Berit Lundgren & Ulla Damberg (Ed.), Critical Literacy i svensk klassrumskontext (pp. 51 -68). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk More information
Schmidt, C. (2014). Barns användande och erfarenheter av texter: En mångfald av lärandepotentialer. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam och Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 181 -199). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Andersdotter, G., Schmidt, C. (2013). Mobil telefoni och teknologi: Gränssnitt i folkbildning. In: Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (Ed.), Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (pp. 249 -275). Lund: Nordic Academic Press More information
Schmidt, C. (2013). "Sen tittade jag och tittade jag. Sen blev den jättebra": Elevnära texter och strategier för läsförståelse. In: Åsa Wedin & Christina Hedman (Ed.), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (pp. 93 -121). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Schmidt, C. (2020). Ethnographic research on children’s literacy practices: children’s literacy experiences and possibilities for representation Ethnography and Education, 15(1), 48-63. More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2020). Enhancing children’s literacy and ecological literacy through critical place-based pedagogy Environmental Education Research. More information
Schmidt, C., Häggström, M. (2019). Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice Utbildning och Lärande / Education and Learning, 13(1), 7-23. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2019). Textual resources in the classroom: the challenge of integrating critical approaches Pedagogies: An International Journal. More information
Schmidt, C. (2018). Barns läspraktiker i ett demokratiskt samhälle Utbildning och Demokrati, 27(3), 77-99. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2018). Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner Utbildning och Lärande / Education and Learning, 12(2), 62-75. More information
Schmidt, C. (2017). Thrown Together: Incorporating Place and Sustainability into Early Literacy Education International Journal of Early Childhood, 49(2), 165-179. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). Classroom interaction and its potential for literacy learning Nordic Journal of Literacy Research, 3(1), 45-60. More information
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter: Vikten av sammanhang som stödjer språk och skriftspråk Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 15-18. More information
Schmidt, C. (2013). The question of access and design – Elin and Hassan walk the line of the four resources model Education Inquiry, 4(2), 301-314. More information
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). Läsande och skrivande som tolkning och förståelse: Skriftspråket som meningsskapande literacypraxis Pedagogisk forskning i Sverige, 16(1), 36-51 Göteborg: Göteborgs universitet . More information

Bok

Schmidt, C. (2016). Läsa, skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur AB More information

Doktorsavhandling

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom texter (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitet). More information

Konferensbidrag

Schmidt, C. (2019). The Danger of a Single Story: Classroom Talk in Grade 6.. The 12th ARLE Conference, NOVA University of Lisbon, Portugal, 26-28 June 2019. More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2019). Platserna och texterna i en hållbar läs- och skrivundervisning. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23-24 oktober 2019, Trondheim, Norge. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Textual Resources in Diverse Classrooms: Combining Functional Use with Approaches of Criticality. European Conference on Educational Research (ECER/EERA 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Digital resources in diverse classrooms: combining digital technology with functional and critical literacy. NERA 2018- 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, 8-10 March 2018, Oslo, Norway. More information
Udén, A., Häggström, M., Schmidt, C., Happstadius, E. (2017). Kärnbegrepp, didaktik och pedagogisk profession. Studenter utvecklar kunskaper och färdigheter i didaktik och metodik. Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2017), 26 oktober, 2017. More information
Schmidt, C. (2017). The Danger of a Single Story: The Need of Negotiations Around Subject Content. EthiCo Conference 'What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence', 11-13 December 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). The Question of Teaching Talk. 3rd European Conference on Curriculum Studies Curriculum: Theory, Policy, Practice: 16-17 June 2017, Stirling, Scotland, UK. More information
Schmidt, C. (2017). Revisiting An Ethnography: Perspectives of Self-Reflexivity and Representation. ECER 2017, 21–25 August, 2017, Copenhagen, Denmark. More information
Schmidt, C. (2017). Reflections on methodological and ethical aspects in relation to self-reflexivity and representation. Oxford Ethnography Conference, Oxford 11-13 september, 2017. More information
Schmidt, C. (2017). Functional, Critical and Affective Imaginative Dimensions of Literacy Learning. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, 9-11 maj, Trondheim, Norge. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2017). Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur: Vad innebär det för barn att vara läsare av skönlitterära texter?. Forskning Pågår, Göteborgs universitet 2017. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2017). Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur. Litteraturdidaktisk konferens, 6-7 oktober 2017, Jönköping University. More information
Schmidt, C. (2016). Popular Cultural Literacies Crossing Borders for Education? The case of goSupermodel and a wardrobe of one’s own. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia. More information
Schmidt, C., Allford, J., Lau, S. (2016). Enacting critical literacy at the intersection of instructional models and local policy: classroom practice in Sweden, Canada and Australia. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2016). Repertoires of classroom interaction and its potential for literacy learning in two Swedish classrooms in the middle school years. ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016. More information
Schmidt, C. (2016). Discourses of reading: The wonderment of reading, basic and functional reading and critical reading. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada. More information
Schmidt, C., Lau, S., Alford, J. (2016). Critical literacy across continents: Breaking traditional dichotomies in reading pedagogies. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada. More information
Schmidt, C. (2015). Digital Literacies Out-of-School: Crossing Borders for Literacy Education?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015. More information
Schmidt, C., Woods, A. (2015). Deficit talk and being ‘at-risk’: How else might we talk about young literacy learners and could this make a difference?. ECER, Budapest, 11-17 September, 2015. More information
Schmidt, C. (2014). Att bli en sån som läser. Stockholm: Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets resultatdialog, Jönköping, 20-21 november, 2014. More information
Schmidt, C. (2014). Multilingual and multimodal literacies as identity making - including the scaffolding of language awareness. ALA 12th International Conference Association for Language Awareness, Hedmark University College, Hamar Norway July 1-4, 2014. More information
Schmidt, C. (2014). To become one that reads - children's meaning- and identity making through texts. ECER, Porto University, Portugal, 2-5/9 2014. More information
Schmidt, C., Wedin, Å. (2013). Elevers olika textrepertoarer och lärandepotentialen i detta. Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet, litteracitet, Uppsala universitet 24-25 april 2013. More information
Schmidt, C. (2013). "Then I watched and watched again. Then it really got great" Familiar texts and strategies for reading comprehension.. Children with possibilities. New conditions for Learning and growing in a changing world. More information
Schmidt, C. (2013). Reading Comprehension - The Question of Access, Choices, Strategies and True Wonder. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden 6-9 August 2013. More information
Schmidt, C. (2013). Barns textanvändande - menings- och identitetsskapande i och utanför skolan. SMDI 11 / NNMF 4 Mångfaldens Möjligheter Göteborgs universitet 5-6 december 2013. More information
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Schmidt, C. (2012). Literacies and Identities of the Web site 'Go Super Model' - Possibilities and Restraints. European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz 2012. More information
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). The Making of Meaning as a Substantial Right - Literacy Events in the Light of Interpretation and Difference. European Educational Research Association, Berlin. More information
Schmidt, C. (2011). Literacy as a Tool for Self-Authoring. Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF) Rights and Education Congress 10-12 March 2011, University of Jyväskylä. More information
Schmidt, C. (2011). The Complexity of Literacy - Children's experiences of written language as a tool for self-authoring and democracy. 17th European Conference on Reading, Mons. More information
Schmidt, C. (2010). Knäcka koden – och sedan då?: Skriftspråkligt användande och identitetsskapande. Rikskonferensen i Ämnesdidaktik. More information

Rapport

Schmidt, C., Fält, I., Malmgren, J. (2019). ”Att vara mellan språken”: Studiehandledning för nyanlända elever: Rapport från Språkcentrum, Göteborgs stad. Göteborg: Språkcentrum, Göteborgs Stad More information
Schmidt, C. (2016). Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats. Malmö: Region Skåne More information
Schmidt, C. (2015). "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut": En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner. Halmstad: Regionbibliotek Halland More information

Övrigt

Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2017). Medveten reflektion. More information
Schmidt, C. (2017). Barns användande och erfarenheter av texter i vår tid. More information
Schmidt, C. (2017). Barn som medborgare i en värld full av texter. More information
Schmidt, C. (2017). Läsa och skriva faktatexter. More information
Schmidt, C., Jönsson, K. (2017). Läsförståelse. More information
Schmidt, C., Wedin, Å. (2017). Språkutvecklande undervisning. More information
Schmidt, C. (2017). Meningsskapande undervisning. More information
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter. More information
Schmidt, C., Jönsson, K. (2015). Glädjen i att förstå - förhållningssätt och strategier. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Berättelser då och nu - barns användande och erfarenheter av texter i vår tid. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Meningsskapande undervisningssammanhang. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C., Lundberg, B., Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Läsa och skriva faktatexter. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter. More information