Catarina Schmidt

Universitetslektor i pedagogik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Docent i pedagogik
Ämnesansvarig för svenska, litteraturvetenskap, svenska som andraspråk

Forskning

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik i förskoleklassen och årskurs 1-6,  där svenskämnets didaktik ingår. Hennes forskning rör villkor och möjligheter för barns och ungas kommunikation och meningsskapande och då i relation till de olika läs- och skrivpraktiker de möter och involveras i genom grundskolans undervisning samt på sin fritid. Detta forskningsintresse relateras till flerspråkighet, multimodalitet, populärkultur, olika teknologier och medier samt demokratsering. Hon har ett särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning och kritisk textgranskning i alla ämnen. De senaste åren har Catarina varit projektledare för två ULF-projekt samt deltagit i två VR-finansierade forskningsprojekt med fokus på likvärdighet/kunskapssegregation. Catarina har varit delaktig i Skolverkets nationella satsning Läslyftet, är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i grundskolans F-6 i 15 år. 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter. 

 

Pågående forskningsprojekt:

 • 2023-25: Bibliotekariers läsfrämjande mot sexåringar och deras närstående vuxna. Aktionsforskningsprojekt i samverkan med Biblioteksutveckling, Region Jönköping. 
 • 2023-24: ULF-projekt. Språklärande potential i upplevelsebaserad gemensam läsning (förskolan samt förskoleklassen och årskurs 1-3). (Projektledare). 
 • 2020-23: ULF-projekt kring translanguaging (projektledare) - samverkan mellan F-6-skola, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (Cfs) i Göteborg. (Projektledare). 

Avslutade forskningsprojekt: 

 • 2020-21: ULF-projekt. Stärka språk och positiva läsvanor. Att vidga möjligheterna för dialogisk högläsning - samverkan mellan två F-6-skolor och Jönköping University (projektledare). 
 • 2018-21: De svårfångade olikheterna: om kunskap och likvärdighet, finansierat av Vetenskapsrådet och i samverkan med Linnéuniversitetet, Växjö.
 • 2018-19: Studiehandledningens roll och betydelse för nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet. Undersökning i samarbete med Språkcentrum, Göteborgs Stad. goteborg.se/wps/wcm/connect/52c14f8d-a10a-404e-8aac-fcb6ed1bad4c/Att+vara+mellan+språken+-+slutrapport.pdf
 • 2016: Pilotstudie om integrerad undervisning kring hållbar utveckling i F-3, finansierat och på uppdrag av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
 • 2015-16: Att förstå läroplansreformer - en teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr11, finansierat av Vetenskapsrådet och i samarbete med Linnéuniversitet, Växjö
 • 2016: Bibliotekariers, lärares och elevers erfarenheter av bokprat, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Skåne.
 • 2014-2015: Läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Halland.
 • 2013-2014: En klassrumsstudie i årskurs två om elevers populärkulturella erfarenheter som möjlig potential för läs- och skrivundervisning, finansierat av Högskolan i Jönköping och i samarbete med Åsa Wedin, Professor i svenska som andraspråk vid Högskolan i Dalarna.

Catarina föreläser, undervisar och handleder inom ovanstående kunskapsområden. För närvarande handleder Catarina  en doktorand med anknytning till ovanstående beskrivna forskningsfält. 

 

Artikel

Schmidt, C., Molin, L. (2023). Paradoxes of access to equity: multilingual primary school classroom practices Language and Education. More information
Schmidt, C. (2023). Librarians’ book talks for children: An opportunity for widening reading practices? Journal of Early Childhood Literacy, 23(3), 470-492. More information
Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S. (2022). Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1: ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat” Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 78-99. More information
Schmidt, C. (2021). Kulturakuten som en praktikgemenskap kring barnlitteratur: ”Här kommer vi rakt in tillsammans!” Pedagogisk forskning i Sverige, 26(4). More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2021). Futures literacy – To belong, participate and act!: An Educational perspective Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 132. More information
Dahlbäck, K., Schmidt, C. (2021). ”Jag vet att man inte kan förändra världen, men man kan ha ambitioner” – sociala hållbarhetsperspektiv på ett musik- och poesiprojekt Forskning om undervisning och lärande, 9(3), 89-113. More information
Schmidt, C. (2020). Ethnographic research on children’s literacy practices: children’s literacy experiences and possibilities for representation Ethnography and Education, 15(1), 48-63. More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2020). Enhancing children’s literacy and ecological literacy through critical place-based pedagogy Environmental Education Research, 26(12), 1729-1745. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2020). Textual resources in the classroom: the challenge of integrating critical approaches Pedagogies: An International Journal, 15(4), 296-314. More information
Schmidt, C., Häggström, M. (2019). Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice Utbildning och Lärande / Education and Learning, 13(1), 7-23. More information
Schmidt, C. (2018). Barns läspraktiker i ett demokratiskt samhälle Utbildning och Demokrati, 27(3), 77-99. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2018). Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner Utbildning och Lärande / Education and Learning, 12(2), 62-75. More information
Schmidt, C. (2017). Thrown Together: Incorporating Place and Sustainability into Early Literacy Education International Journal of Early Childhood, 49(2), 165-179. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). Classroom interaction and its potential for literacy learning Nordic Journal of Literacy Research, 3(1), 45-60. More information
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter: Vikten av sammanhang som stödjer språk och skriftspråk Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 15-18. More information
Schmidt, C. (2013). The question of access and design – Elin and Hassan walk the line of the four resources model Education Inquiry, 4(2), 301-314. More information
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). Läsande och skrivande som tolkning och förståelse: Skriftspråket som meningsskapande literacypraxis Pedagogisk forskning i Sverige, 16(1), 36-51 Göteborg: Göteborgs universitet . More information

Bok

Schmidt, C. (2023). Kommunikativa klassrumspraktiker: Tidig läs- och skrivundervisning. Lund: Studentlitteratur AB More information
Schmidt, C. (2016). Läsa, skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur AB More information

Doktorsavhandling

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom texter (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitet). More information

Antologibidrag

Schmidt, C. (2023). Skrivande som representation. In: E. Hultin & K. Jönsson (Ed.), Skrivundervisningens praktiker (pp. 55 -64). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Schmidt, C., Häggström, M. (2022). We are alive and thus need to belong, participate, and act!. In: Margaretha Häggström & Catarina Schmidt (Ed.), Relational and critical perspectives on education for sustainable development: Belonging and sensing in a vanishing world (pp. 171 -182). Cham: Springer More information
Schmidt, C., Häggström, M. (2022). Sensing, naming, and narrating about the lived world: Places as textual resources. In: Margaretha Häggström & Catarina Schmidt (Ed.), Relational and critical perspectives on education for sustainable development: Belonging and sensing in a vanishing world (pp. 81 -92). Cham: Springer More information
Frank, J., Schmidt, C., Sundberg, D., Vogt, B., Wahlström, N. (2022). Knowledge, curriculum and teaching on matters that concern: A concluding discussion. In: Ninni Wahlström (Ed.), Equity, teaching practice and the curriculum: Exploring differences in access to knowledge (pp. 141 -155). Abingdon: Taylor & Francis More information
Schmidt, C. (2022). Pedagogical segregation from students' perspectives. In: Ninni Wahlström (Ed.), Equity, teaching practice and the curriculum: Exploring differences in access to knowledge (pp. 123 -140). Abingdon: Taylor & Francis More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2022). Introduction: A holistic perspective on futures literacy and education for sustainable development. In: Margaretha Häggström & Catarina Schmidt (Ed.), Relational and critical perspectives on education for sustainable development: Belonging and sensing in a vanishing world (pp. ix -xix). Cham: Springer More information
Schmidt, C., Wahlström, N., Vetter, A. (2021). The Situational in Critical Literacy. In: J. Z. Pandya, R. A. Mora, J. H. Alford, N. A. Golden, & Roberto Santiago de Roock (Ed.), The Handbook of Critical Literacies (pp. 419 -427). New York, NY: Routledge More information
Wahlström, N., Alvunger, D., Schmidt, C., Sundberg, D., Vogt, B. (2019). Coding scheme for analysing classroom discourse and conceptualisations of knowledge. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 39 -43). Växjö: Linnaeus University Press More information
Schmidt, C. (2019). Classroom observations through video recordings – Methodological approaches and ethical considerations. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 16 -21). Växjö: Linnaeus University Press More information
Häggström, M., Schmidt, C., Udén, A., Happstadius, E. (2019). Teori och praktik för pedagogisk profession. In: Olof Franck (Ed.), Vetenskaplighet i högre utbildning: Erfarenheter från lärarutbildningen (pp. 119 -138). Lund: Studentlitteratur AB More information
Alford, J., Schmidt, C., Lyngfelt, A. (2019). Critical literacy as legitimate knowledge: The importance of teacher agency. In: Stewart Riddle & Michael W. Apple (Ed.), Re-imagining education for democracy (pp. 92 -111). Abingdon: Routledge More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). The question of teaching talk: Targeting diversity and participation. In: Transnational curriculum standards and classroom practices: the new meaning of teaching (pp. 83 -97). London: Taylor & Francis More information
Schmidt, C. (2016). Sammanhangets och språkanvändningens betydelse för elevers läs- och skrivlärande. In: Ewa Bergh Nestlog & Nils Larsson (Ed.), Svenska: ett inkluderande ämne (pp. 172 -188). Stockholm: Natur och kultur More information
Wedin, Å., Schmidt, C. (2015). Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen. In: Berit Lundgren & Ulla Damberg (Ed.), Critical Literacy i svensk klassrumskontext (pp. 51 -68). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk More information
Schmidt, C. (2014). Barns användande och erfarenheter av texter: En mångfald av lärandepotentialer. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam och Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 181 -199). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Andersdotter, G., Schmidt, C. (2013). Mobil telefoni och teknologi: Gränssnitt i folkbildning. In: Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (Ed.), Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (pp. 249 -275). Lund: Nordic Academic Press More information
Schmidt, C. (2013). "Sen tittade jag och tittade jag. Sen blev den jättebra": Elevnära texter och strategier för läsförståelse. In: Åsa Wedin & Christina Hedman (Ed.), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (pp. 93 -121). Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Gustavsson, M., Eliaso Magnusson, J., Schmidt, C. (2022). Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet. Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), 23-24 November 2022, Lund, Sweden. More information
Eliaso Magnusson, J., Schmidt, C. (2022). Barnlitteratur i grundlärarutbildningen med inriktning 4-6. Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 15), Lund, 23–24 november 2022. More information
Schmidt, C., Wahlström, N., Vetter, A. (2022). Examining critical moments during classroom conversations in two literacy classrooms. 2022 AERA Annual Meeting, San Diego, California, April 21-26, 2022. More information
Schmidt, C. (2022). Text production: The integration of several opportunities for meaning making. 13th ARLE Conference, Nicosia, Cyprus, 15-17 June 2022. More information
Schmidt, C. (2022). Läsfrämjande arbete i grundskolan - vad kan det vara, behövs det och varför?. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Schmidt, C., Molin, L. (2022). Approaches of Translanguaging Pedagogies in Multilingual Primary School Classrooms. NORDAND 15 Conference 2022, University of Iceland, 24-26 May 2022. More information
Dahlbäck, K., Schmidt, C. (2021). Multiliteracies in a Swedish Poetry and Music Project: A!ordances and challenges in a diverse society. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021. More information
Schmidt, C., Molin, L. (2021). Students’ Resources in Diverse Classrooms: In Theory and in Practice. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021. More information
Schmidt, C. (2021). Being a Student in a ‘Low-Performing’ School: Getting access to What Form of Teaching?. ECER 2021 Geneva (online), 6-10 September 2021. More information
Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S. (2021). Dialogisk högläsning med yngre elever – ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan med lärare i förskoleklassen och årskurs 1. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Molin, L., Schmidt, C. (2021). Drawing on students' multilingual resources in primary school classrooms. NERA 2021, 3-5 November 2021, Odense, Denmark. More information
Schmidt, C. (2021). Student perspectives on being part of a low-performing classroom. NERA 2021, 3-5 November 2021, Odense, Denmark. More information
Schmidt, C. (2021). Being a Student in a ‘Low-Performing’ School: Getting access to What Form of Teaching?. ECER 2021, Geneva (online), 06-10 September 2021, European Conference on Educational Research. More information
Schmidt, C., Hvit Lindstrand, S., Ljungqvist, P., Conyer, T. (2021). Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 – teori och praktik i samverkan. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Schmidt, C., Dahlbäck, K. (2020). Musik- och poesiprojekt på Långmosseskolan. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet. More information
Schmidt, C. (2019). The Danger of a Single Story: Classroom Talk in Grade 6.. The 12th ARLE Conference, NOVA University of Lisbon, Portugal, 26-28 June 2019. More information
Häggström, M., Schmidt, C. (2019). Platserna och texterna i en hållbar läs- och skrivundervisning. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23-24 oktober 2019, Trondheim, Norge. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Textual Resources in Diverse Classrooms: Combining Functional Use with Approaches of Criticality. European Conference on Educational Research (ECER/EERA 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Digital resources in diverse classrooms: combining digital technology with functional and critical literacy. NERA 2018- 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, 8-10 March 2018, Oslo, Norway. More information
Udén, A., Häggström, M., Schmidt, C., Happstadius, E. (2017). Kärnbegrepp, didaktik och pedagogisk profession. Studenter utvecklar kunskaper och färdigheter i didaktik och metodik. Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2017), 26 oktober, 2017. More information
Schmidt, C. (2017). The Danger of a Single Story: The Need of Negotiations Around Subject Content. EthiCo Conference 'What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence', 11-13 December 2017, Gothenburg, Sweden. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). The Question of Teaching Talk. 3rd European Conference on Curriculum Studies Curriculum: Theory, Policy, Practice: 16-17 June 2017, Stirling, Scotland, UK. More information
Schmidt, C. (2017). Revisiting An Ethnography: Perspectives of Self-Reflexivity and Representation. ECER 2017, 21–25 August, 2017, Copenhagen, Denmark. More information
Schmidt, C. (2017). Reflections on methodological and ethical aspects in relation to self-reflexivity and representation. Oxford Ethnography Conference, Oxford 11-13 september, 2017. More information
Schmidt, C. (2017). Functional, Critical and Affective Imaginative Dimensions of Literacy Learning. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, 9-11 maj, Trondheim, Norge. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2017). Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur: Vad innebär det för barn att vara läsare av skönlitterära texter?. Forskning Pågår, Göteborgs universitet 2017. More information
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2017). Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur. Litteraturdidaktisk konferens, 6-7 oktober 2017, Jönköping University. More information
Schmidt, C. (2016). Popular Cultural Literacies Crossing Borders for Education? The case of goSupermodel and a wardrobe of one’s own. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia. More information
Schmidt, C., Allford, J., Lau, S. (2016). Enacting critical literacy at the intersection of instructional models and local policy: classroom practice in Sweden, Canada and Australia. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia. More information
Schmidt, C., Skoog, M. (2016). Repertoires of classroom interaction and its potential for literacy learning in two Swedish classrooms in the middle school years. ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016. More information
Schmidt, C. (2016). Discourses of reading: The wonderment of reading, basic and functional reading and critical reading. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada. More information
Schmidt, C., Lau, S., Alford, J. (2016). Critical literacy across continents: Breaking traditional dichotomies in reading pedagogies. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada. More information
Schmidt, C. (2015). Digital Literacies Out-of-School: Crossing Borders for Literacy Education?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015. More information
Schmidt, C., Woods, A. (2015). Deficit talk and being ‘at-risk’: How else might we talk about young literacy learners and could this make a difference?. ECER, Budapest, 11-17 September, 2015. More information
Schmidt, C. (2014). Att bli en sån som läser. Stockholm: Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets resultatdialog, Jönköping, 20-21 november, 2014. More information
Schmidt, C. (2014). Multilingual and multimodal literacies as identity making - including the scaffolding of language awareness. ALA 12th International Conference Association for Language Awareness, Hedmark University College, Hamar Norway July 1-4, 2014. More information
Schmidt, C. (2014). To become one that reads - children's meaning- and identity making through texts. ECER, Porto University, Portugal, 2-5/9 2014. More information
Schmidt, C., Wedin, Å. (2013). Elevers olika textrepertoarer och lärandepotentialen i detta. Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet, litteracitet, Uppsala universitet 24-25 april 2013. More information
Schmidt, C. (2013). "Then I watched and watched again. Then it really got great" Familiar texts and strategies for reading comprehension.. Children with possibilities. New conditions for Learning and growing in a changing world. More information
Schmidt, C. (2013). Reading Comprehension - The Question of Access, Choices, Strategies and True Wonder. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden 6-9 August 2013. More information
Schmidt, C. (2013). Barns textanvändande - menings- och identitetsskapande i och utanför skolan. SMDI 11 / NNMF 4 Mångfaldens Möjligheter Göteborgs universitet 5-6 december 2013. More information
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Schmidt, C. (2012). Literacies and Identities of the Web site 'Go Super Model' - Possibilities and Restraints. European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz 2012. More information
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). The Making of Meaning as a Substantial Right - Literacy Events in the Light of Interpretation and Difference. European Educational Research Association, Berlin. More information
Schmidt, C. (2011). Literacy as a Tool for Self-Authoring. Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF) Rights and Education Congress 10-12 March 2011, University of Jyväskylä. More information
Schmidt, C. (2011). The Complexity of Literacy - Children's experiences of written language as a tool for self-authoring and democracy. 17th European Conference on Reading, Mons. More information
Schmidt, C. (2010). Knäcka koden – och sedan då?: Skriftspråkligt användande och identitetsskapande. Rikskonferensen i Ämnesdidaktik. More information

Övrigt

Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2021). Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion. More information
Schmidt, C. (2021). Barn som medborgare i en värld full av texter. More information
Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2017). Medveten reflektion. More information
Schmidt, C. (2017). Barns användande och erfarenheter av texter i vår tid. More information
Schmidt, C. (2017). Barn som medborgare i en värld full av texter. More information
Schmidt, C. (2017). Läsa och skriva faktatexter. More information
Schmidt, C., Jönsson, K. (2017). Läsförståelse. More information
Schmidt, C., Wedin, Å. (2017). Språkutvecklande undervisning. More information
Schmidt, C. (2017). Meningsskapande undervisning. More information
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter. More information
Schmidt, C., Jönsson, K. (2015). Glädjen i att förstå - förhållningssätt och strategier. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Berättelser då och nu - barns användande och erfarenheter av texter i vår tid. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Meningsskapande undervisningssammanhang. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C., Lundberg, B., Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C. (2015). Läsa och skriva faktatexter. Stockholm: Skolverket More information
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter. More information

Samlingsverk

(2022). Relational and critical perspectives on education for sustainable development: Belonging and sensing in a vanishing world. Cham: Springer More information

Rapport

Schmidt, C., Fält, I., Malmgren, J. (2019). ”Att vara mellan språken”: Studiehandledning för nyanlända elever: Rapport från Språkcentrum, Göteborgs stad. Göteborg: Språkcentrum, Göteborgs Stad More information
Schmidt, C. (2016). Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats. Malmö: Region Skåne More information
Schmidt, C. (2015). "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut": En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner. Halmstad: Regionbibliotek Halland More information