Catarina Schmidt

Universitetslektor
Ämnesansvarig
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Docent

Kontakt

Rum
Hb432
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik i de tidigare skolåren, F-6, liksom språk- och litteraturdidaktik. Hennes forskning rör villkor och möjligheter för barns och ungas läsande och skrivande i och utanför skolan och då i relation till exempelvis flerspråkighet, multimodalitet och demokrati. Hon har ett särskilt intresse för Critical Literacy samt språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt inom undervisning i alla ämnen. Catarina har varit delaktig i Skolverkets nationella satsning Läslyftet, är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i grundskolans F-6 i 15 år. 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter. 

Catarina är koordinator för det Nationella Literacynätverket och då i samverkan med Margaretha Häggström och Katharina Dahlbäck, GU. Nätverket träffas tre gånger per år med fokus på literacyforskning och är öppet för verksamma lärare, lärarutbildare, doktorander och forskare. 

Pågående forskningsprojekt:

  • 2020-22: ULF-projekt kring translanguaging (projektledare) - samverkan mellan F-6-skola, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (Cfs) i Göteborg.
  • 2020-21: ULF-projekt: Stärka språk och positiva läsvanor. Att vidga möjligheterna för dialogisk högläsning - samverkan mellan två F-6-skolor och Jönköping University (projektledare).
  • 2018-21: De svårfångade olikheterna: om kunskap och likvärdighet, finansierat av Vetenskapsrådet och i samverkan med Linnéuniversitetet, Växjö.

Avslutade forskningsprojekt: 

  • 2018-19: Studiehandledningens roll och betydelse för nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet. Undersökning i samarbete med Språkcentrum, Göteborgs Stad. goteborg.se/wps/wcm/connect/52c14f8d-a10a-404e-8aac-fcb6ed1bad4c/Att+vara+mellan+språken+-+slutrapport.pdf
  • 2016: Pilotstudie om integrerad undervisning kring hållbar utveckling i F-3, finansierat och på uppdrag av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
  • 2015-16: Att förstå läroplansreformer - en teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr11, finansierat av Vetenskapsrådet och i samarbete med Linnéuniversitet, Växjö
  • 2016: Bibliotekariers, lärares och elevers erfarenheter av bokprat, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Skåne.
  • 2014-2015: Läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Halland.
  • 2013-2014: En klassrumsstudie i årskurs två om elevers populärkulturella erfarenheter som möjlig potential för läs- och skrivundervisning, finansierat av Högskolan i Jönköping och i samarbete med Åsa Wedin, Professor i svenska som andraspråk vid Högskolan i Dalarna.

Catarina föreläser, undervisar och handleder inom ovanstående kunskapsområden inom lärarutbildningen samt mot det omgivande samhället. För närvarande handleder Catarina tre doktorander med anknytning till ovanstående beskrivna forskningsfält. 

https://www.researchgate.net/profile/Catarina-Schmidt

Antologibidrag

Schmidt, C., Wahlström, N., Vetter, A. (2021). The Situational in Critical Literacy. In: J. Z. Pandya, R. A. Mora, J. H. Alford, N. A. Golden, & Roberto Santiago de Roock (Ed.), The Handbook of Critical Literacies (pp. 419 -427). New York, NY: Routledge
Wahlström, N., Alvunger, D., Schmidt, C., Sundberg, D., Vogt, B. (2019). Coding scheme for analysing classroom discourse and conceptualisations of knowledge. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 39 -43). Växjö: Linnaeus University Press
Schmidt, C. (2019). Classroom observations through video recordings – Methodological approaches and ethical considerations. In: Ninni Wahlström (Ed.), Classroom research: Methodology, categories and coding (pp. 16 -21). Växjö: Linnaeus University Press
Häggström, M., Schmidt, C., Udén, A., Happstadius, E. (2019). Teori och praktik för pedagogisk profession. In: Olof Franck (Ed.), Vetenskaplighet i högre utbildning: Erfarenheter från lärarutbildningen (pp. 119 -138). Lund: Studentlitteratur AB
Alford, J., Schmidt, C., Lyngfelt, A. (2019). Critical literacy as legitimate knowledge: The importance of teacher agency. In: Stewart Riddle & Michael W. Apple (Ed.), Re-imagining education for democracy (pp. 92 -111). Abingdon: Routledge
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). The question of teaching talk: Targeting diversity and participation. In: Transnational curriculum standards and classroom practices: the new meaning of teaching (pp. 83 -97). London: Taylor & Francis
Schmidt, C. (2016). Sammanhangets och språkanvändningens betydelse för elevers läs- och skrivlärande. In: Ewa Bergh Nestlog & Nils Larsson (Ed.), Svenska: ett inkluderande ämne (pp. 172 -188). Stockholm: Natur och kultur
Wedin, Å., Schmidt, C. (2015). Barbie, ninjakrigare och popstjärnor - populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen. In: Berit Lundgren & Ulla Damberg (Ed.), Critical Literacy i svensk klassrumskontext (pp. 51 -68). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Schmidt, C. (2014). Barns användande och erfarenheter av texter: En mångfald av lärandepotentialer. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam och Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 181 -199). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
Andersdotter, G., Schmidt, C. (2013). Mobil telefoni och teknologi: Gränssnitt i folkbildning. In: Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (Ed.), Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (pp. 249 -275). Lund: Nordic Academic Press
Schmidt, C. (2013). "Sen tittade jag och tittade jag. Sen blev den jättebra": Elevnära texter och strategier för läsförståelse. In: Åsa Wedin & Christina Hedman (Ed.), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (pp. 93 -121). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Häggström, M., Schmidt, C. (2021). Futures literacy – To belong, participate and act!: An Educational perspective Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 132.
Schmidt, C. (2020). Librarians’ book talks for children: An opportunity for widening reading practices? Journal of Early Childhood Literacy.
Häggström, M., Schmidt, C. (2020). Enhancing children’s literacy and ecological literacy through critical place-based pedagogy Environmental Education Research, 26(12), 1729-1745.
Schmidt, C., Häggström, M. (2019). Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice Utbildning och Lärande / Education and Learning, 13(1), 7-23.
Schmidt, C., Skoog, M. (2019). Textual resources in the classroom: the challenge of integrating critical approaches Pedagogies: An International Journal.
Schmidt, C. (2018). Barns läspraktiker i ett demokratiskt samhälle Utbildning och Demokrati, 27(3), 77-99.
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2018). Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner Utbildning och Lärande / Education and Learning, 12(2), 62-75.
Schmidt, C. (2017). Thrown Together: Incorporating Place and Sustainability into Early Literacy Education International Journal of Early Childhood, 49(2), 165-179.
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). Classroom interaction and its potential for literacy learning Nordic Journal of Literacy Research, 3(1), 45-60.
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter: Vikten av sammanhang som stödjer språk och skriftspråk Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 15-18.
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). Läsande och skrivande som tolkning och förståelse: Skriftspråket som meningsskapande literacypraxis Pedagogisk forskning i Sverige, 16(1), 36-51 Göteborg: Göteborgs universitet .

Bok

Schmidt, C. (2016). Läsa, skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur AB

Doktorsavhandling

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom texter (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitet).

Konferensbidrag

Dahlbäck, K., Schmidt, C. (2021). Multiliteracies in a Swedish Poetry and Music Project: A!ordances and challenges in a diverse society. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021.
Schmidt, C., Molin, L. (2021). Students’ Resources in Diverse Classrooms: In Theory and in Practice. ECER 2021, Geneva (online), 6-10 September 2021.
Schmidt, C. (2021). Being a Student in a ‘Low-Performing’ School: Getting access to What Form of Teaching?. ECER 2021 Geneva (online), 6-10 September 2021.
Schmidt, C., Dahlbäck, K. (2020). Musik- och poesiprojekt på Långmosseskolan. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet.
Schmidt, C. (2019). The Danger of a Single Story: Classroom Talk in Grade 6.. The 12th ARLE Conference, NOVA University of Lisbon, Portugal, 26-28 June 2019.
Häggström, M., Schmidt, C. (2019). Platserna och texterna i en hållbar läs- och skrivundervisning. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23-24 oktober 2019, Trondheim, Norge.
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Textual Resources in Diverse Classrooms: Combining Functional Use with Approaches of Criticality. European Conference on Educational Research (ECER/EERA 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Schmidt, C., Skoog, M. (2018). Digital resources in diverse classrooms: combining digital technology with functional and critical literacy. NERA 2018- 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Udén, A., Häggström, M., Schmidt, C., Happstadius, E. (2017). Kärnbegrepp, didaktik och pedagogisk profession. Studenter utvecklar kunskaper och färdigheter i didaktik och metodik. Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2017), 26 oktober, 2017.
Schmidt, C. (2017). The Danger of a Single Story: The Need of Negotiations Around Subject Content. EthiCo Conference 'What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence', 11-13 December 2017, Gothenburg, Sweden.
Schmidt, C., Skoog, M. (2017). The Question of Teaching Talk. 3rd European Conference on Curriculum Studies Curriculum: Theory, Policy, Practice: 16-17 June 2017, Stirling, Scotland, UK.
Schmidt, C. (2017). Revisiting An Ethnography: Perspectives of Self-Reflexivity and Representation. ECER 2017, 21–25 August, 2017, Copenhagen, Denmark.
Schmidt, C. (2017). Reflections on methodological and ethical aspects in relation to self-reflexivity and representation. Oxford Ethnography Conference, Oxford 11-13 september, 2017.
Schmidt, C. (2017). Functional, Critical and Affective Imaginative Dimensions of Literacy Learning. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, 9-11 maj, Trondheim, Norge.
Fatheddine, D., Schmidt, C. (2017). Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur. Litteraturdidaktisk konferens, 6-7 oktober 2017, Jönköping University.
Schmidt, C. (2016). Popular Cultural Literacies Crossing Borders for Education? The case of goSupermodel and a wardrobe of one’s own. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia.
Schmidt, C., Allford, J., Lau, S. (2016). Enacting critical literacy at the intersection of instructional models and local policy: classroom practice in Sweden, Canada and Australia. Australian Association for Research Education (AARE) Conference 2016, 27 November - 1 December, 2016, Melbourne, Victoria, Australia.
Schmidt, C., Skoog, M. (2016). Repertoires of classroom interaction and its potential for literacy learning in two Swedish classrooms in the middle school years. ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016.
Schmidt, C. (2016). Discourses of reading: The wonderment of reading, basic and functional reading and critical reading. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada.
Schmidt, C., Lau, S., Alford, J. (2016). Critical literacy across continents: Breaking traditional dichotomies in reading pedagogies. 2016 Conference of the Canadian Society for the Study of Education, May 28 - June 1, 2016, Calgary, Canada.
Schmidt, C. (2015). Digital Literacies Out-of-School: Crossing Borders for Literacy Education?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015.
Schmidt, C. (2014). Att bli en sån som läser. Stockholm: Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets resultatdialog, Jönköping, 20-21 november, 2014.
Schmidt, C. (2014). Multilingual and multimodal literacies as identity making - including the scaffolding of language awareness. ALA 12th International Conference Association for Language Awareness, Hedmark University College, Hamar Norway July 1-4, 2014.
Schmidt, C. (2014). To become one that reads - children's meaning- and identity making through texts. ECER, Porto University, Portugal, 2-5/9 2014.
Schmidt, C., Wedin, Å. (2013). Elevers olika textrepertoarer och lärandepotentialen i detta. Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet, litteracitet, Uppsala universitet 24-25 april 2013.
Schmidt, C. (2013). "Then I watched and watched again. Then it really got great" Familiar texts and strategies for reading comprehension.. Children with possibilities. New conditions for Learning and growing in a changing world.
Schmidt, C. (2013). Reading Comprehension - The Question of Access, Choices, Strategies and True Wonder. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden 6-9 August 2013.
Schmidt, C. (2013). Barns textanvändande - menings- och identitetsskapande i och utanför skolan. SMDI 11 / NNMF 4 Mångfaldens Möjligheter Göteborgs universitet 5-6 december 2013.
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013.
Schmidt, C. (2012). Literacies and Identities of the Web site 'Go Super Model' - Possibilities and Restraints. European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz 2012.
Schmidt, C., Gustavsson, B. (2011). The Making of Meaning as a Substantial Right - Literacy Events in the Light of Interpretation and Difference. European Educational Research Association, Berlin.
Schmidt, C. (2011). Literacy as a Tool for Self-Authoring. Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF) Rights and Education Congress 10-12 March 2011, University of Jyväskylä.

Rapport

Schmidt, C., Fält, I., Malmgren, J. (2019). ”Att vara mellan språken”: Studiehandledning för nyanlända elever: Rapport från Språkcentrum, Göteborgs stad. Göteborg: Språkcentrum, Göteborgs Stad

Övrigt

Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2021). Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion.
Schmidt, C., Mellgren, E., Lundberg, B., Wedin, Å. (2017). Medveten reflektion.
Schmidt, C. (2017). Läsa och skriva faktatexter.
Schmidt, C., Jönsson, K. (2017). Läsförståelse.
Schmidt, C., Wedin, Å. (2017). Språkutvecklande undervisning.
Schmidt, C. (2017). Meningsskapande undervisning.
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter.
Schmidt, C., Jönsson, K. (2015). Glädjen i att förstå - förhållningssätt och strategier. Stockholm: Skolverket
Schmidt, C. (2015). Meningsskapande undervisningssammanhang. Stockholm: Skolverket
Schmidt, C. (2015). Barn som medborgare i en värld full av texter. Stockholm: Skolverket
Schmidt, C., Lundberg, B., Wedin, Å. (2015). Den medvetna reflektionens betydelse. Stockholm: Skolverket
Schmidt, C. (2015). Läsa och skriva faktatexter. Stockholm: Skolverket
Schmidt, C., Grönte, V. (2015). Berättande texter.