Per Håkansson

Universitetsadjunkt i matematikdidaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskningsintresse

Mitt matematikdidaktiska forskningsintresse är riktat mot relationen mellan undervisning om och lärande av begreppet förändringstakt i grundskolans senare del. Det handlar om vad elever behöver lära sig för att kunna beräkna, uttrycka och använda förändringstakt i olika situationer och vid olika typer av frågeställningar. Det handlar också om hur förändringstakt som matematiskt innehåll kan behandlas i undervisningen så att elever ges möjligheter att lära sig detta.

Min forskning är teoretiskt förankrad i variationsteori, och har tagit form genom praktiknära samarbete med verksamma lärare. Förändringstakt är ett viktigt begrepp för elever att förstå för att kunna hantera såväl vardagssituationer som vidare matematik, där sådan förståelse till exempel utgör en grund för begreppet derivata.


Biografi

Jag tog grundskollärarexamen (Ma/Bi/Fy/Ke/Tk) vid Karlstads universitet 2002. Sedan 2000 har jag arbetat som grundskollärare i dessa ämnen, sedan 2013 enbart i matematik, och under en kort period inom gymnasiet. Under åren 2010 - 2014 delade jag min tid mellan undervisning i grundskolans senare del och lärarutbildning och lärarfortbildning vid Högskolan Dalarna och Högskolan i Jönköping. 2013 - 2015 arbetade jag också med handledarutbildningen inom Matematiklyftet vid Högskolan i Jönköping/Jönköping University.

Våren 2015 började jag mitt arbete inom Forskarskolan Learning study vid JU och jobbade samtidigt som grundskollärare i matematik. I februari 2020 lade jag fram min licentiatuppsats Rate as the relation of changes in two quantities: A variation theory perspective of learning rate of change. Jag är sedan 2015 knuten till forskargruppen MER (Mathematics Education Research) vid JU. Sedan april 2022 är jag adjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan i Borås, där jag tillhör forskargruppen SONOMA.

Licentiatavhandling

Håkansson, P. (2020). Rate as the relation of changes in two quantities: A variation theory perspective of learning rate of change (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information