Git Blomberg

Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning specialpedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb339
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Git har en filosofie licentiatexamen och hennes forskning handlar om specialpedagogik i förskolan. Licentiatuppsatsen utgår från empirin från intervjuer med förskollärare och rektorer i förskolan. Vilka barn anser respondenterna är barn i behov av särskilt stöd? Vilka förutsättningar för barns utveckling och lärande finns och skapas i förskolan på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå? Studiens resultat diskuteras utifrån begreppet "En likvärdig förskola".

Bakgrund

Git har en förskollärare- och en specialpedagogexamen. Hon har arbetat i förskolan och i förskoleklass som förskollärare och hon har arbetat som specialpedagog inom region, kommun och stat. Git var anställd som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten innan hon började på Jönköpings högskola. I dag arbetar Git som universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon undervisar på samtliga lärarprogram, i flera fristående kurser samt medverkar i olika uppdrag. Git har varit utbildningsansvarig och metahandledare i Skolverkets kompetensutveckling ”Specialpedagogik för lärande” under flera år. 

Git har tidigare skrivet en magister- och en masteruppsats, då med efternamnet Hjalmarsson. Magisteruppsatsen ”Barnrättsperspektivet i förskolan” handlar om hur förskollärare arbetar med barnets rättigheter utifrån Barnkonventionen. Masteruppsatsen ”Barn i behov av särskilt stöd” handlar om hur förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Antologibidrag

Blomberg, G. (2023). Kartläggning, analys och dokumentation i förskolan. In: Förskolan som lärandemiljö (pp. 211 -225). Lund: Studentlitteratur AB More information
Blomberg, G. (2023). Förskolans samarbete med vårdnadshavare. In: Förskolan som lärandemiljö (pp. 195 -209). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Blomberg, G. (2022). Att skapa förutsättningar för alla och varje barn i förskolan. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Blomberg, G. (2019). Children in need of special support in preschool. NERA 2019,6-8 March 2019, Uppsala, Sweden. More information
Blomberg, G. (2018). Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan. "Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan”, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 13 november 2018, Jönköping. More information

Övrigt

Blomberg, G. (2023). Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola. More information
Blomberg, G., Sjöman, M. (2022). Kunskap om NPF viktigt för utbildningen i förskolan. More information
Blomberg, G. (2022). Vårdnadshavare – en tillgång i förskolan. More information

Licentiatavhandling

Blomberg, G. (2022). Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information