Yvonne Johansson

Doktorand

Avhandlingsarbetet handlar om delirium hos äldre sjukhusvårdade patienter. Delirium, som är vanligt förekommande hos äldre patienter på sjukhus, är ett akut och allvarligt tillstånd med negativa konsekvenser för såväl patienten som för närstående, vårdpersonal och hälso- och sjukvård. Viktigt är att delirium förebyggs, identifieras och behandlas. Trots detta är kunskapsnivån om delirium låg på sjukhus och delirium är ofta oidentifierat och obehandlat. I Sverige saknas nationella riktlinjer om hur delirium förebyggs och behandlas på sjukhus. Forskning om delirium hos äldre sjukhusvårdade patienter och hur vårdpersonal identifierar vårdbehov och tillgodoser dessa hos patienter som riskerar delirium eller som utvecklat delirium är viktig både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Olika designer såväl som kvalitativ och kvantitativ metod kommer att användas i studierna. Huvudhandledare är Elisabeth Kenne Sarenmalm, docent i omvårdnad vid Göteborgs Universitet.

Yvonne Johansson antogs som doktorand i ämnet Hälsa och vårdvetenskap på forskarskolan Hälsa och Välfärd Jönköping University hösten 2013. Forskningen bedrivs på halvtid. Övrig tid arbetar Yvonne som verksamhetsutvecklare på Enheten för verksamhetsutveckling på Skaraborgs Sjukhus, där det ingår att vara metodstöd i frågor som gäller kvalitet och utveckling, exempelvis patientsäkerhet och ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt. Yvonne är legitimerad sjuksköterska med Filosofie Magisterexamen i omvårdnad.  Hon har även studerat ledning och styrning av hälso- och välfärdsorganisationer. 

 

Artikel

Johansson, Y., Tsevis, T., Nasic, S., Gillsjö, C., Johansson, L., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2021). Diagnostic accuracy and clinical applicability of the Swedish version of the 4AT assessment test for delirium detection, in a mixed patient population and setting BMC Geriatrics, 21(568). More information
Johansson, Y., Gillsjö, C., Kenne Sarenmalm, E. (2021). Symptoms and Well-Being in Older Hospitalized Patients with Cognitive Impairment, As Self-Reported and Reported in Patient Records: A Quantitative Exploratory Subgroup Analysis Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, 11(2), 71-77. More information
Johansson, Y., Tsevis, T., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Delirium bör bedömas enhetligt och strukturerat i vården Läkartidningen. More information
Johansson, Y., Ericsson, I., Bergh, I., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Delirium in older hospitalized patients—signs and actions: a retrospective patient record review BMC Geriatrics, 18, 1-11. More information

Doktorsavhandling

Johansson, Y. (2022). Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus: identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Johansson, Y., Böl, I., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Core values - A strategy to achieve person-centered care. 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES. Health promotion strategies to achieve reorientation of health services: evidence-based policies and practices. Bologna, Italy | June 6-8, 2018. More information
Johansson, Y., Tsevis, T., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Assessment of cognitive function and delirium - Lack of clinical routines. The 13th annual meeting of the European Delirium Association 2018, Utrecht The Netherlands 1-2 nov 2018. More information
Johansson, Y., Kenne Sarenmalm, E., Böl, I. (2017). Hospital transition to person-centered care - a culture journey in practice. 30th World Congress on Advanced Nursing Practice September 04-06, 2017 | Edinburgh, Scotland. More information
Johansson, Y., Borg, C., Lundmark, R., Nils-Olof, O., Kenne Sarenmalm, E. (2016). När inträffar undvikbara och icke undvikbara skador?: Journalgranskning med Markörbaserad Journalgranskning. Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016. More information

Övrigt

Johansson, Y., Gillsjö, C., Tsevis, T., Nasic, S., Bogdanovic, N., Johansson, L., Kenne Sarenmalm, E. . Risk factors associated with delirium among older hospitalized patients, with focus on frailty and co-morbidity. More information