Yvonne Johansson

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Avhandlingsarbetet handlar om delirium hos äldre sjukhusvårdade patienter. Äldre patienter på sjukhus drabbas av delirium i högre utsträckning än yngre. Delirium som i hög grad är möjligt att förebygga, ger bland annat risk för komplikationer, ökad sjuklighet, förlängd vårdtid och ökade kostnader. Trots det är kunskapsnivån om delirium låg på sjukhus och delirium förbises ofta. I Sverige saknas också nationella riktlinjer om hur delirium förebyggs och behandlas på sjukhus. Forskning om delirium hos äldre patienter på sjukhus och hur vårdpersonal sköter patienter med delirium är därför viktig både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Kvalitativ och kvantitativ metod kommer att användas i studierna. Huvudhandledare är Elisabeth Kenne Sarnmalm, docent i omvårdnad vid Göteborgs Universitet.

Yvonne Johansson antogs som doktorand i ämnet Hälsa och vårdvetenskap på forskarskolan Hälsa och Välfärd Jönköping University hösten 2013. Forskningen bedrivs på halvtid, övrig tid arbetar Yvonne som verksamhetsutvecklare på Enheten för verksamhetsutveckling på Kvalitets- och Utvecklingsenheten Skaraborgs Sjukhus, med bland annat personcentrerad vård och prevention av vårdskador. Yvonne är legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad och kandidatexamen i styrning och ledning av hälso- och välfärdssystem.

Artikel

Johansson, Y., Tsevis, T., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Delirium bör bedömas enhetligt och strukturerat i vården Läkartidningen. More information
Johansson, Y., Ericsson, I., Bergh, I., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Delirium in older hospitalized patients—signs and actions: a retrospective patient record review BMC Geriatrics, 18, 1-11. More information

Konferensbidrag

Johansson, Y., Böl, I., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Core values - A strategy to achieve person-centered care. 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES. Health promotion strategies to achieve reorientation of health services: evidence-based policies and practices. Bologna, Italy | June 6-8, 2018. More information
Johansson, Y., Tsevis, T., Bogdanovic, N., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Assessment of cognitive function and delirium - Lack of clinical routines. The 13th annual meeting of the European Delirium Association 2018, Utrecht The Netherlands 1-2 nov 2018. More information
Johansson, Y., Kenne Sarenmalm, E., Böl, I. (2017). Hospital transition to person-centered care - a culture journey in practice. 30th World Congress on Advanced Nursing Practice September 04-06, 2017 | Edinburgh, Scotland. More information
Johansson, Y., Borg, C., Lundmark, R., Nils-Olof, O., Kenne Sarenmalm, E. (2016). När inträffar undvikbara och icke undvikbara skador?: Journalgranskning med Markörbaserad Journalgranskning. Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016. More information