Gabriella Norberg Boysen

Kontakt

Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

FORSKNING

Forskningsprojektet Vård på Rätt Vårdninå (VRV), handlar om att identifiera primärvårdspatienter inom ambulanssjukvården och guida dem till en optimal vårdnivå (vårdcentral/jourcentral).

Studie I är en kvantitativ register studie, där syftet är att utröna hur många dessa patienter är och det finns något utmärkande för dessa patienter.

Studie II är en instrumentutvecklingsstudie, där en enkät tas fram i syfte att mäta patientens tillit till vården.

Den tredje studien är en interventionsstudie (RCT), där den nya vårdmodellen testas och utvärderas. Frågeställningarna är; Kan ambulanssjuksköterskan triagera dessa patienter till en optimal vårdnivå? Sker det med bibehållen medicinsk säkerhet? Samt känner patienten samma tillit till vården som de som får vård på akutmottagning?

Slutligen görs en kvalitativ studie i form av intervjuer med patienter som deltagit i den nya vårdmodellen och deras upplevelse av den.

BIOGRAFI

Gabriella har specialistutbildningar inom ambulanssjukvård, anestesi samt forensic nursing. Hon är sedan 90-talet anställd vid ambulanssjukvården i Kungälvsregionen. För närvarande arbetar hon där till 60 procent och är sedan 2011 även anställd vid Högskolan i Borås som doktorand, just nu till 50 procent. Dessutom är hon inskriven i forskarskolan vid Jönköping University. Doktorandprojektet sponsras till stor del av Länsförsäkringar Södra Älvsborg.