Tina Yngvesson

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Tina Elisabeth Yngvessons forskning tar avstamp i läroplanen för förskolan och lägger fokus på relationen mellan förskolan och hemmet ur ett vårdnadshavarperspektiv. Forskningen tar sig an styrdokuments texter om tillitsfulla relationer mellan hemmet och förskolan, och undersöker hur dessa tolkas, förstås och kommer till uttryck i praxis. Tinas forskning främjar barnens och vårdnadshavarens röst och centralt i arbetet är begreppen föräldraengagemang och samverkan. Genom att lyfta dessa begrepp i ett kritiskt perspektiv, belyser Tinas forskning några av de utmaningar som finns, både i förskolans praktik och förskolans styrdokument.

Tina arbetar som doktorand i pedagogik vid HLK och universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, där hon undervisar i Förskollärarprogrammet. Tina är utbildad pedagog, har en masterexamen i pedagogisk forskning och har tidigare arbetat flera år i förskola- och förskoleklass. Tina har också arbetat inom större internationella projekt med fokus på föräldraengagemang och barns tidiga lärande, samt publicerat flera kapitel i olika antologier om barns utveckling, relationer mellan hem och förskola och yngre barns lärande.

Om avhandlingen:

Det övergripande syftet med intervjustudien är att ge vårdnadshavarna själva en röst genom egna beskrivningar och berättelser om deras upplevelser som familj där barnen är inskrivna i den svenske förskolan, alltså deras samarbete med förskolan och personalen kring barns allmänna välmående och utveckling, samt vilka möjligheter de har för inflytande.

Studien syftar även till att lyfta eventuella utmaningar och problem som vårdnadshavaren kan uppleva under denna perioden av sitt barns liv, och hur detta upplevs hanteras av förskolan. Berättelserna från intervjuerna kan ge en ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som vårdnadshavare står inför idag och hur samarbetet mellan stat och familj kan bidra till barns fortsatta sunda utveckling.

Handledare: Martin Hugo och Ole-Henrik Hansen