Julia Lindblom

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Biografi

Julia Lindblom är utbildad distriktsköterska, med klinisk erfarenhet från akutsjukvård, neurokirurgi och sedan hennes specialistutbildning 2016, inom primärvården med särskilt fokus på hälsofrämjande samtal. 

Julia Lindblom är sedan 2020 doktorand på Forskarskolan samt adjunkt på Hälsohögskolan, avdelningen för omvårdnad. Julia är medlem i den interprofessionella forskargruppen CHILD vid Jönköping University. 

 

Forskning

Julias avhandling handlar om föräldrar med övervikt och deras kontakt med sjuksköterskan på Barnhälsovården (BHV) gällande deras barns övervikt.  

Tidigare forskning har fokuserat på vuxna personer med övervikt samt föräldrar till ett barn med övervikt. Det finns dock få studier som belyser hur konsultationen på BHV gällande barns övervikt upplevs då även föräldern har en övervikt, varken ur förälderns eller BHV-sjuksköterskans perspektiv. Kunskap saknas även om hur faktorer såsom hälsa, livssituation eller upplevd stigmatisering påverkar situationen för föräldrar med övervikt som besöker BHV-sjuksköterskan gällande sitt barns övervikt. 

 

Julias doktorandprojekt består av fyra delstudier. 

Doktorandprojektets första syfte är att i intervjuer undersöka BHV-sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till föräldrar med övervikt vid konsultationer gällande deras barns övervikt. Datainsamling pågår för närvarande. 

Doktorandprojektets andra syfte är att undersöka olika faktorer som kan påverka situationen för föräldrar med övervikt som har ett barn med övervikt, gällande till exempel hälsa, livssituation och upplevelser av diskriminering och stigma, samt deras upplevelser av kontakten med BHV-sjuksköterskan. Datainsamling pågår för närvarande i form av en webbaserad enkät. 

Doktorandprojektets tredje syfte är att i intervjuer undersöka vilka upplevelser föräldrar med övervikt har av konsultationen med BHV-sjuksköterskan gällande deras barns övervikt. 

Slutligen kommer föräldrar och BHV-sjuksköterskor delta i fokusgrupper, i syfte att identifiera möjliga förbättringsmöjligheter för en övervikts-inkluderande miljö inom Barnhälsovården.