För dig som vill veta mer om hur AI fungerar och vilka tekniker som ligger till grund finns här en kort översikt.

Generativ AI, som ChatGPT, använder djupinlärningstekniker för att generera text baserat på uppmaningar (prompt). Genom en process som kallas träning eller inlärning exponeras AI-modeller för stora mängder textdata, vilket gör att de kan lära sig språkets mönster, grammatik och sammanhang. Modellerna lär sig vilka ord, fraser, meningar och informationsbitar som oftast är sammankopplade.

När AI-modellen får en specifik uppgift eller fråga genererar den ett svar genom att utnyttja sin inlärda kunskap och generera sammanhängande och kontextuellt relevant text. Om vi tar exemplet med litteratursökningar använder AI-verktyg tekniker för bearbetning av naturligt språk (eng. natural language processing, NLP) för att analysera och "förstå" text. Modellerna kan skanna många vetenskapliga artiklar och tidskrifter med hjälp av algoritmer som tar hänsyn till faktorer som nyckelord, ämnesrelevans och citeringsnätverk. De lär sig i vilket sammanhang orden hör hemma. Genom att tillämpa algoritmer för maskininlärning (träning) kan dessa verktyg identifiera relevanta källor, vilket sparar värdefull tid och ansträngning jämfört med att manuellt sålla igenom litteratur.

Verktyg för parafrasering och sammanfattning, som drivs av AI, använder NLP-tekniker för att "förstå" och dessutom omformulera text. De kan bedöma innebörden av meningar, förstå relationerna mellan ord och generera alternativa uttryck samtidigt som den ursprungliga avsikten bibehålls. Dessa verktyg kan hjälpa studenter att undvika plagiering genom att hjälpa till att parafrasera komplexa idéer eller sammanfatta långa passager på ett koncist sätt.

Att jämföra vetenskapliga artiklar och tidskrifter kan underlättas av AI-verktyg som använder semantisk analys och algoritmer för textlikhet. Genom att utvärdera innehållet och sammanhanget i olika källor kan dessa verktyg lyfta fram likheter, skillnader och kopplingar mellan olika texter.

Förhållningssätt

Det är viktigt att förstå att även om AI-verktyg erbjuder stora fördelar, bör deras användning åtföljas av kritisk utvärdering och mänsklig tillsyn. Framförallt bör vi som lärare och utbildare vara försiktiga och se till att det genererade innehållet överensstämmer med etiska riktlinjer, akademisk integritet och exempelvis Europakommissionens riktlinjer för användning av AI i utbildning. Samma förhållningssätt är viktigt för studenter att förstå.