För att förenkla för dig som lärare och för att främja kollegialt utbyte och lärande på JU har Educate tagit fram en frasbank som kan användas vid utveckling av kursplaner, för uppgiftsinstruktioner och för begränsningar av hjälpmedel vid tentamen.

Sammanfattning

Var tydlig med vilka regler som gäller redan i studieguiden, kursplanen, uppgiftsinstruktionerna och liknande dokument.

Formuleringarna är förslag som kan inspirera till utveckling och förbättring av uppgiftsinstruktioner. De är delvis baserade på utvecklingsarbete som skett vid JIBS (för kursplaner) som kan vara en anledning till ett lägre antal anmälningar under 2023 därifrån till Disciplin- och Avskiljandenämnden (DAN) vid JU. Förslagen är också baserade på de rekommendationer som finns under sidan Försvåra och upptäck otillåten användning av AI. Även om ett möjligt utfall av frasbanken är att standardisera uppgiftsformuleringar i bedömning och examination vid JU är detta inte frasbankens direkta syfte eller målsättning. Tydliga uppgiftsinstruktioner kan förenkla arbetet för DAN när en lärare anmäler en student för fusk. Frasbanken innehåller endast kategoriserade exempel på formuleringar.

Du vet väl att vårt styrdokument BRJU säger att "villkor som gäller för examinationen samt vilka hjälpmedel som är tillgängliga och vilka hjälpmedel som är tillåtna att medta ska skriftligt meddelas studenterna senast två veckor före examinationen"?

Tänk på att JU i nuläget inte erbjuder tillgång till eller support för AI-verktyg som kan användas av studenter, lärare och forskare. Att tillåta användning av sådana verktyg måste ske på ett ansvarsfullt, transparent och etiskt sätt. Sådan användning sker privat, utanför ansvarsförhållandet som gäller för ditt JU-konto.

Förslag på fraser för instruktioner kring etiska riktlinjer

 1. Respektera principerna för akademisk integritet genom att följa regler och riktlinjer för att undvika vilseledande, fusk, plagiering och otillåten användning av andras arbete.
 2. Var medveten om och följ de etiska riktlinjerna som fastställts av din institution eller forskningsetiska kommitté för att säkerställa att din forskning är ansvarsfull och respektfull gentemot alla inblandade parter.
 3. Se till att du är akademiskt redo genom att utveckla och förbättra dina färdigheter inom vetenskaplig forskning, akademiskt skrivande och kritiskt tänkande.
 4. Utveckla interkulturell kompetens genom att vara medveten om och respektera olika kulturella perspektiv, värderingar och normer inom ditt forskningsområde.
 5. Var medveten om och följ de etiska riktlinjerna för forskning med mänskliga subjekt eller djur, och se till att du erhåller rätt godkännanden och tillstånd innan du påbörjar sådan forskning.
 6. Säkerställ att du noggrant dokumenterar och rapporterar dina forskningsresultat på ett korrekt och transparent sätt för att möjliggöra replikation och verifiering av dina resultat.
 7. Visa respekt för andras arbete genom att korrekt citera och referera till källor enligt rätt referensstil och undvika att plagiera andras idéer, texter eller bilder.
 8. Utveckla en medvetenhet om och förmåga att hantera konflikter av intresse som kan uppstå i samband med din forskning och se till att du agerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt i sådana situationer.
 9. Främja öppenhet och ärlighet genom att dela och publicera dina forskningsresultat och vara transparent om eventuella begränsningar eller svårigheter som kan påverka tolkningen av dina resultat.
 10. Visa respekt för olika akademiska åsikter och uppmuntra en konstruktiv och öppen diskussion inom ditt forskningsområde, även när du inte håller med eller har olika perspektiv.
 11. Var medveten om och respektera upphovsrätten och immateriella rättigheter för andras arbete, inklusive texter, bilder, diagram eller dataset, och sök alltid tillstånd när det är nödvändigt att använda andras arbete.
 12. Utveckla din förmåga att navigera och förstå olika kulturella kontexter och perspektiv för att kunna utföra forskning som är relevant och meningsfull för olika samhällen och populationer.

Formuleringar du kan använda för att tillåta AI

 1. Det är tillåtet att använda AI-chattbotar för att förbättra texten genom att hitta fel eller ge förslag till förbättringar, men du måste redogöra för hur AI-chattboten har använts.
 2. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att generera unika uppgifter, men du får inte kopiera eller använda förhandsbestämda lösningar.
 3. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att hitta information och belägga dina resonemang, men du måste inkludera korrekta källhänvisningar.
 4. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att få översikt över ämnesområden, men du måste själv göra en bedömning och bearbeta resultaten.
 5. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att felsöka kod, men du måste förklara vilka åtgärder du har vidtagit och vilka förändringar du har gjort.
 6. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera data och generera visualiseringar, men du måste kunna tolka och förklara resultaten själv.
 7. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa bilder och grafik, men du måste kunna beskriva och motivera de val du har gjort.
 8. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att översätta texter, men du måste säkerställa att översättningen är korrekt och anpassad till sammanhanget.

 

Formuleringar du kan använda för att begränsa AI

 1. Det är inte tillåtet att lämna in en AI-genererad text som din egen, detta betraktas som fusk.
 2. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att generera svar eller lösningar utan att visa din egen kunskap och resonemang.
 3. Det är inte tillåtet att kopiera svar eller texter direkt från AI-verktyg utan att ange källan.
 4. Det är inte tillåtet att använda obearbetade resultat från AI-verktyg vid kamraträttning (peer feedback, peer assessment) eller opposition.
 5. Det är inte tillåtet att helt förlita sig på AI-verktyg för att lösa programmeringsuppgifter utan att visa din egen kodning och förståelse.
 6. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att generera dataanalyser och resultat utan att kunna förklara hur de har genererats.
 7. Det är inte tillåtet att lämna in bilder eller grafik som har genererats helt av AI-verktyg utan din egen medverkan.
 8. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att direkt kopiera översättningar utan att kontrollera deras kvalitet eller källa.

Formuleringar du kan använda för att tillåta AI

 1. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att söka efter referensmaterial, exempel och inspiration för att utveckla kreativa idéer.
 2. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att utföra tekniska och rutinmässiga uppgifter, såsom att justera färgbalans eller beskära bilder, för att underlätta skapandet av grafiska eller UX-designer.
 3. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att generera mönster, typsnitt eller grafiska element som kompletterar eller förstärker det egna skapandet, förutsatt att verktyget inte kopierar eller plagierar existerande skyddade verk.
 4. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att testa och utvärdera användbarheten och användarupplevelsen av designkoncept.
 5. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera och bearbeta stora datamängder som kan stödja designprocessen eller validera designbeslut.
 6. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att förbättra effektiviteten och precisionen vid genomförandet av kreativa examinationsuppgifter, såsom att automatisera repetitive arbetsmoment.
 7. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa och anpassa digitala modeller eller prototyper av grafiska eller UX-designer.
 8. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa datavisualiseringar eller interaktiva gränssnitt som förmedlar information på ett effektivt sätt.


Formuleringar du kan använda för att begränsa AI

 1. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att kopiera eller plagiera verk som är skyddade av upphovsrätten eller immateriella rättigheter utan tillstånd.
 2. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att stjäla eller manipulera andras grafiska eller UX-designer och presentera dem som egna skapelser.
 3. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller modifiera varumärken, logotyper eller andra identifierande element som kan förvirra eller vilseleda användare eller konsumenter.
 4. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa innehåll som bryter mot gällande lagar eller regler, exempelvis innehåll som är stötande, kränkande eller olagligt.
 5. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att missbruka eller manipulera befintliga verk för att vilseleda eller bedra användare eller konsumenter.
 6. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller sprida material som kan vara skadligt för andras rykte eller integritet.
 7. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller sprida material som kan vara vilseledande eller missvisande för användare eller konsumenter.
 8. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller sprida material som kan vara kränkande, diskriminerande eller olämpligt.

Följande formulering är ett exempel på en standardiserad formulering som utvecklats inom ramarna för JIBS kvalitetsarbete. Den inkluderas i de flesta kursplaner vid JIBS.

 

Academic integrity
JIBS students are expected to maintain a strong academic integrity. This implies to behave within the boundaries of academic rules and expectations relating to all types of teaching and examination. Copying someone else’s work is a particularly serious offence and can lead to disciplinary action. When you copy someone else’s work, you are plagiarizing. You must not copy sections of work (such as paragraphs, diagrams, tables and words) from any other person, including another student or any other author. Cutting and pasting is a clear example of plagiarism. There is a workshop and online resources to assist you in not plagiarizing called the Interactive Anti-Plagiarism Guide. Other forms of breaking academic integrity include (but are not limited to) adding your name to a project you did not work on (or allowing someone to add their name), cheating on an examination, helping other students to cheat and submitting other students work as your own, and using non-allowed electronic equipment during an examination. All of these make you liable to disciplinary action.

Formuleringar du kan använda för att tillåta AI

 1. Du får använda AI-verktyg för att underlätta litteratursökning, men du måste själv bedöma och välja relevanta källor baserat på deras trovärdighet och relevans för din forskning.
 2. Du får använda AI-verktyg för att analysera texter och identifiera viktiga termer eller begrepp, men du måste själv tolka och analysera resultatet för att dra slutsatser och göra egna resonemang.
 3. Du får använda AI-verktyg för att hjälpa dig parafrasera eller omformulera texter, men du måste tydligt ange källan och visa att du har förstått och tolkat innehållet på ett självständigt sätt.
 4. Du får använda AI-verktyg för att kontrollera stavning och grammatik i dina referenser och källhänvisningar, men du är ansvarig för att säkerställa att de är korrekta och följer de gällande reglerna för referenshantering.
 5. Du får använda AI-verktyg för att hjälpa dig bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten hos källor, men du måste själv granska och bedöma källorna baserat på deras författares auktoritet, publiceringsinformation och relevans för din forskning.
 6. Du får använda AI-verktyg för att organisera och hantera dina källor och referenser, men du måste säkerställa att de är korrekta och att du kan ange dem korrekt i din forskning.
 7. Det är viktigt att du förstår och tillämpar principerna för god källkritik och att du inte förlitar dig enbart på AI-verktyg för att bedöma källors tillförlitlighet och relevans.
 8. Du får använda AI-verktyg för att generera söktermer eller nyckelord för din litteratursökning, men du måste själv utforma en sökstrategi och noggrant utvärdera de erhållna källorna


Formuleringar du kan använda för att begränsa AI

 1. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att automatiskt generera litteraturöversikter eller sammanfattningar utan att själv läsa och bearbeta de relevanta källorna.
 2. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att generera källhänvisningar eller referenser automatiskt utan att noga kontrollera deras korrekthet och anpassa dem till den specifika referensstilen som krävs.
 3. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att direkt kopiera texter eller sammanfattningar från andra källor utan att korrekt parafrasera och ange källan.

Formuleringar du kan använda för att tillåta AI

 1. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att söka och hitta relevant information under open book-tentor.
 2. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera och sammanfatta texter eller material under open book-tentor.
 3. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att generera eller parafrasera texter under open book-tentor, förutsatt att du korrekt refererar och angav källan.
 4. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att underlätta översättning av texter under open book-tentor, förutsatt att det är tillåtet enligt tentans regler och instruktioner.
 5. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att hantera källor och generera referenser enligt angiven referensstil under open book-tentor.
 6. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att kontrollera stavning och grammatik i dina svar under open book-tentor.
 7. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att generera eller kontrollera matematiska eller statistiska beräkningar under open book-tentor.
 8. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera och tolka data eller grafik under open book-tentor, förutsatt att det är tillåtet enligt tentans regler och instruktioner.

 

Formuleringar du kan använda för att begränsa AI

 1. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att kommunicera med andra personer eller få hjälp från andra individer under open-book tentor.
 2. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att fuska eller plagiera genom att använda andras arbete som ditt eget under open-book tentor.
 3. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att söka och hitta relevant information under open book-tentor utan att tydligt redovisa källan till informationen.
 4. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera och sammanfatta texter eller material under open book-tentor utan att tydligt visa på din egen förståelse av texterna.
 5. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att generera eller parafrasera texter under open book-tentor utan att korrekt referera och ange källan.
 6. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg eller andra webbaserade verktyg för att generera eller kontrollera matematiska eller statistiska beräkningar under open book-tentor.

Formuleringar du kan använda för att tillåta AI

 1. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att genomföra litteratursökningar och samla relevant forskning och källmaterial för att stödja uppsatsskrivandet eller examensarbetet.
 2. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att bearbeta insamlad data, inklusive statistiska analyser och visualiseringar, för att stödja analys och slutsatser om du kritiskt analyserar och utvärderar data-, cyber- och informationssäkerhet samt etisk användning av data.
 3. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att underlätta korrekturläsning och redigering av skrivna texter för att förbättra språklig struktur, grammatik och stavning.
 4. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att generera sammanfattningar och parafrasera texter för att integrera information från olika källor på ett sammanhängande sätt.
 5. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att hantera referenser och citeringar i enlighet med relevanta stilmanualer och akademiska normer.
 6. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att organisera och strukturera innehållet i uppsatser och examensarbeten, inklusive att skapa innehållsförteckningar och dispositioner.
 7. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att analysera och bedöma den språkliga kvaliteten och läsbarheten av texter för att förbättra den akademiska skrivstilen och kommunikationen.
 8. Det är tillåtet att använda AI-verktyg för att hantera och formatera dokument enligt specificerade krav och riktlinjer, inklusive typsnitt, marginaler och citatstilar.


Formuleringar du kan använda för att begränsa AI

 1. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att plagiera eller kopiera andras arbete, inklusive texter, diagram, bilder eller annat skyddat material, utan korrekt citering eller tillstånd.
 2. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller manipulera data eller resultat för att vilseleda eller förvränga forskningsresultat.
 3. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skriva eller redigera andras uppsatser eller examensarbeten och presentera dem som egna verk.
 4. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att skapa eller sprida innehåll som bryter mot etiska riktlinjer eller som kan vara olämpligt, inklusive förtal, kränkningar eller diskriminerande material.
 5. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att manipulera eller ändra referenser, citat eller källhänvisningar för att vilseleda läsare eller bedra bedömare.
 6. Det är inte tillåtet att använda AI-verktyg för att fuska genom att skicka in andras arbete eller generera icke-autentiska resultat.