Från JU:s korridorer till Höglandssjukhusets frontlinje

Min utbildning gav mig verktyg och metoder för att översätta vetenskaplig evidens till mätbara förbättringar; förbättringskunskap blev länken mellan forskningsbevis och optimal vård.

Tim Nilsson

Anne-Marie Suutari har gått från att vara en ung läkare med en dröm om att förbättra patientvården till att bli en framstående överläkare inom internmedicin och kardiologi. Hennes tid på Jönköping University, där hon studerade kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, blev avgörande för hennes karriär. Nu driver hon förändringar och leder kvalitetsförbättringsinitiativ med patienternas bästa i fokus. Här berättar Anne-Marie om hur hennes utbildning har format hennes karriär.


Anne-Marie Suutari är överläkare inom internmedicin och kardiologi på Höglandssjukhuset i Eksjö. Efter att ha förvärvat en djup förståelse för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd genom sin masterutbildning vid JU har Anne-Marie blivit en drivande kraft bakom förbättringar inom patientvården på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Hon kombinerar sitt kliniska arbete med att aktivt delta i lokala och regionala kvalitetsförbättringsinitiativ. Som deltiduniversitetslektor vid Högskolan Väst delar Anne-Marie med sig av sina insikter och inspirerar nästa generation av vårdprofessionella. I hjärtat av hennes resa finns en obeveklig övertygelse om att varje förbättring och varje innovation börjar med en enkel fråga: "Hur kan vi göra det bättre för våra patienter?".

Hur förberedde din utbildning vid JU dig för din karriär som överläkare inom kardiologi och internmedicin?

Som ung läkare under min specialisttjänstgöring funderade jag över varför medicinsk evidens och forskningsresultat inte alltid översattes till "verkliga" förbättringar i patientvården. Jag blev därmed intresserad av att försöka förbättra arbetssätt och vårdprocesser lokalt på min arbetsplats.

Hösten 2014 fick jag möjlighet att gå mastersprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd på Hälsohögskolan vid JU. Under min utbildning fick jag lära mig mer om verktyg, metoder och ramverk som hjälpte mig att förstå hur generaliserbara vetenskapliga evidens kunde översättas till mätbara förbättringar för patienterna. För mig är förbättringskunskap länken mellan forskningsbevis och bästa möjliga hälso- och sjukvård. Under min masterutbildning introducerades jag också för begreppet samskapande. Detta begrepp innebär att patienter, närstående och personal arbetar med vårdens kvalitetsförbättringar tillsammans och på lika villkor. Detta är ett förhållningssätt som jag använder mig av dagligen när jag träffar patienter eller när jag deltar i vårdens kvalitetsförbättringsinitiativ.

Kan du dela med dig av en minnesvärd erfarenher från din tid vid JU?

Det jag minns bäst från min tid på JU är de nätverk som jag fick möjligheten att bygga, både med övriga studenter och lärare. Det var mycket givande att dela erfarenheter med andra som också brann för att ständigt förbättra hälso- och sjukvården. Än idag har vi kontakt i olika sammanhang och stöttar varandra.

Vilka råd skulle du ge till nuvarande studenter och alumner vid JU som är intresserade av att följa en karriär inom kvalitetsförbättring och lederskap?

Var nyfiken och testa dig fram! Och ta hjälp av andra i ditt närverk! Att jobba med kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården bygger på att prova olika arbetssätt, att lära sig av goda exempel och att våga förändra etablerade strukturer. Och glöm inte att patienter och närstående är en viktig del av de förändringar som vi gör inom hälso- och sjukvården.

Vilka värdefulla lärdomar från JU har varit mest avändbara i din nuvarande roll?

I min roll som läkare har jag stor användning av det samskapande förhållningssättet, det vill säga att involvera patienter och närstående i vårdmöten och vårdens kvalitetsförbättringsarbete. I min roll som förändringsledare för vårdens kvalitetsförbättringsarbete i Region Jönköpings län har jag användning för det jag lärt mig om ledarskap och förbättringskunskapens verktyg och metoder. Att under utbildningen få testa att driva ett eget förbättringsprojekt har givit lärdomar som är direkt överförbara till ”verklighetens” förändringar.

Vad betyder Jönköping University för dig?

Masterutbildningen gav mig grunden och gjorde mig nyfiken för att gå vidare med forskarstudier vid Hälsohögskolan. Möjligheten att få driva ett doktorandprojekt och att disputera vid Hälsohögskolan betyder mycket både personligen och professionellt. Förhoppningen är att kunna fortsätta att forska kring förbättringar i vården för och tillsammans med patienter och närstående.

Var ser du JU om 30 år?

Jag förutspår att Jönköping University och Hälsohögskolan kommer att stärka sin roll som en högskola med fokus på praktiknära forskning både i nationella och internationella hälso- och sjukvårdssammanhang.

2024-05-02