Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi., 60 hp

Programmet går på halvfart och ger dig kunskap om hälsa och ohälsa ur ett brett vardagsperspektiv. Under utbildningen får analysera, bedöma och hantera evidens, komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i praktisk verksamhet samt forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer att läsa en vetenskaplig metodkurs och en teamsamverkanskurs. Den senare läser du tillsammans med kurskamrater från andra professioner.


Ofta kan du själv välja fokus, målgrupp eller ämne på magisterprogrammets kurser. Uppgifter genomförs i grupp eller individuellt med stöd av litteratur, föreläsningar och resursseminarier. Din examination sker huvudsakligen genom skriftliga inlämningsuppgifter och/eller seminarier. Avslutningsvis väljer du själv ämnet för ditt examensarbete och genomför det under handledning.

 

Magisterprogrammet i arbetsterapi är webbaserat och oberoende av ort. Många studenter i programmet bor utomlands, vilket sätter en internationell prägel på utbildningen. Vill du genomföra ditt examensarbete utomlands finns möjlighet att söka bidrag för detta.

Programmet ger dig en Filosofie magisterexamen inom arbetsterapi. Magisterexamen får du efter att du fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet. Utöver det krävs också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.

 

Magisterexamen är en av förutsättningarna för att bli specialist i arbetsterapi via Sveriges Arbetsterapeuter. Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare efter din magisterexamen erbjuder vi ett masterprogram med engelska som undervisningsspråk.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS116
Examen: Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Nedan återfinns de kurser som ingår i magisterprogrammet för arbetsterapi. Kurserna ges på halvfart och erbjuds också som fristående kurser. Programmet liksom fristående kurser söks via antagning.se.


Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Arbetsterapi teori I 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

År 2

Aktivitetens betydelse för hälsa I 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd 7,5 hp
Arbetsterapi examensarbete I 15 hp (kurs i huvudämnet) ges VT v 04-23

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor arbetsterapi
  • Hälsohögskolan